Inscripció prèvia a l'ajut per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

La Generalitat de Catalunya ha presentat un nou pla d’ajuts directes i de caràcter trimestral per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la COVID-19.

Entre les quatre línies del programa, destaca un ajut nou i directe a les persones treballadores en situació d’ERTO

Procediment: el tràmit consisteix en la inscripció prèvia en un registre


Àmbit d'educació en el lleure i activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19

 •  Objecte: afavorir la sostenibilitat econòmica del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars, que ha patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics o un increment de les despeses a causa de la COVID-19
 •  Beneficiaris: empreses, persones treballadores autònomes i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars.
 •  Imports:  s’estableixen les modalitats i quanties de l’ajut següents:
  •  Entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ) que fan activitats de lleure educatiu entre setmana adreçades a infants i joves d'entre 3 i 18 anys: 1.500 euros per entitat.
  • Persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars: 1.500 euros per sol·licitant.
  • Ajuts dirigits a entitats, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ): 2.500 euros per instal·lació.
 • Resolució
 • Accès al tràmit

Subvencions l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn

 • Convocant: Departaments d’Empresa i Coneixement
 • Objecte: segona línia d’ajuts per a establiments d’oci nocturn i parcs infantils privats tancats per les restriccions sanitàries de la Covid-19. En data 12 de febrer s'ha publicat les bases d’aquesta línia adreçada a aquests dos sectors d’activitat especialment afectats pels tancaments decretats pel Procicat per fer front a la pandèmia.
 • S’hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes dedicades a l’oci nocturn (bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, sales de festa amb espectacle i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes), així com els parcs infantils privats, encaraafectats per les mesures de tancament decretades pel Procicat els mesos d’agost i d’octubre de l’any passat, respectivament.
 • Presentació de sol·licituds: El tràmit telemàtic de sol·licitud s’obrirà en els propers dies. Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen
  les bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
 • Quantitat:  Ajuts de 6.000 euros per als parcs infantils i entre 5.000 i 10.000 per a l’oci nocturn.

La subvenció consistirà en un pagament únic a cada beneficiari, amb l’aportació següent:

-Parcs infantils privats: 6.000 euros

-Establiments oci nocturn de menys de 10 treballadors: 5.000 euros

-Establiments d’oci nocturn de 10 o més treballadors: 15.000 euros

Els beneficiaris de la primera línia rebran el pagament automàtic sense presentar nova sol·licitud.

 Accès al tràmit.

 Bases.

 

 

 

Petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec en situació de ERTO

 •  Objecte: Nova línia d'ajuts de suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació  (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.
 • Beneficiaris: Les petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) actiu, a data 31 de gener de 2021. En concret:

- Petites empreses: les que ocupen menys de 50 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.

- Microempreses: les que ocupen menys de 10 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.

- Les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.

 • Quantitat: Ajut de 2.000 euros per treballador amb situació d'ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.
 • Requisits: tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021. Mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020.
 •  Presentació de la sol·licitud: El tràmit per demanar l'ajut s'obrirà dilluns 15 de febrer, i es podrà fer fins el dia 22 de febrer de 2021.
 • Accés al Tràmit

Ajuts extraordinaris per a persones autònomes enfront la COVID-19 ( febrer 2021)

 • Objecte: s'obre un nou registre perquè persones treballadores autònomes s'inscriguin prèviament i puguin optar a una nova convocatòria d'ajuts. Com en la darrera convocatòria les persones que s'inscriguin seran considerades sol·licitants de l'ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d'actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.
 • Beneficiaris:   Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).
 • Requisits
  • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 
  • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021 i mantenir la seva alta de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.
  • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta. 
  • El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l'1 de gener de 2020, l'import del rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l'any 2020 per 47,95 euros.
  • Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
  • No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en establiments o locals comercials que es trobin din

 • Convocant : Consorci de Comerç, Artesania i Moda . Departament Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya
 • Persones beneficiàries: els autònoms i pimes de comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres o els autònoms i pimes de comerç al detall de productes no essencials en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, i que hagin estat obligats a tancar en base a la Resolució SLT/1/2021
 • Quantia:  Establiments de comerç al detall de productes no essencials amb una superfície superior als 400 metres quadrats. Aportació única de 8.500 euros per establiment. Establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, aportació única de 8.500 euros per establiment.
 • Presentació de la sol·licitud:  El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 09:00 hores del dia 27 de gener de 2021 i fins a les 14:00 hores del dia 10 de febrer de 2021.

Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 

 • Convocant: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • Objecte: Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19
 • Beneficiaris:  Productors agraris
 • Presentació de sol·licituds:  S'estableixen 3 períodes de presentació de sol·licituds per lliuraments realitzats entre el 20 de maig de 2020 i el 25 de maig de 2021.
 • Primer termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 21 de gener i acaba l'1 de febrer de 2021.
 • Segon termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 7 d'abril i acaba el 16 d'abril de 2021.
 • Tercer termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 17 de maig i acaba el 26 de maig de 2021.

Dotació pressupostària es distribueix de la manera següent:


a) Sol·licituds corresponents al primer termini: 600.000 €.
b) Sol·licituds corresponents al segon termini: 300.000 €.
c) Sol·licituds corresponents al tercer termini: 100.000 €.

 

Subvencions 2021 per al registre de marques i dissenys industrials per a les PIMES- Idees Powered for Business

Si ets una PIME i tens intenció de registrar marques i / o dissenys industrials a la UE (tant a nivell nacional com de la UE) durant el 2021, pots sol·licitar el reemborsament del 50% en les taxes de sol·licitud, gràcies a el programa Idees Powered for Business. 

 • Convocant: Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO)
 • Objecte: Ajut a les PIME’s per gestionar els seus actius de propietat intel·lectual  
 • Beneficiaris: Destinat a les PIME’s, que desitgin desenvolupar les seves estratègies de Propietat Industrial i Intel·lectual (PI) i protegir els seus drets de PI, a nivell nacional, regional o de la UE
 • Imports: S’estableixen les modalitats i quanties de l’ajut següents:

L’import màxim de la subvenció serà fins a 1.500 EUR per cada PIME i es definirà aplicant un percentatge màxim de cofinançament als costos subvencionables efectivament realitzats i declarats pel beneficiari de la forma següent:

 

 • PREDIAGNÒSTIC DE LA PI - SERVEI 1. Reemborsament del 75% de l’import fixe dels serveis de pre diagnòstic de la propietat intel·lectual admissibles. Espanya està dins de la llista d’oficines nacionals de PI que ofereixen aquest servei per un import de 1.100 EUR. El sol·licitant haurà d’avançar l’import i posteriorment se li retornarà l’import subvencionat.
 • SOL.LICITUD MARQUES I DISENYS INDUSTRIALS – SERVEI 2. Reemborsament del 50% de les taxes de sol·licitud de marques i dissenys industrials tant espanyols com de la Unió Europea, amb exclusió de les taxes addicionals de productes i serveis en el cas de les marques i, amb exclusió de les taxes addicionals de publicació o aplaçament en el cas dels dissenys o models industrials. En el moment de la sol·licitud, es reduirà l’import de les taxes.

Només es podrà presentar una sol·licitud per al SERVEI 1 o el SERVEI 2 o UNA COMBINACIÓ DELS DOS, sempre amb un reemborsament màxim de 1.500 EUR per sol·licitant.

 


 

Ajudes per a emprenedors amb discapacitat 2018-2022

Ajudes per a projectes d'emprenedoria, mitjançant la fórmula de l'autoocupació o la constitució d'empreses de l'àmbit de l'economia social

 

 • Convocant: Fundació ONCE en qualitat d'Organisme Intermedi del Programa Operatiu FSE d'Inclusió Social i Economia Social, 2014-2020 (POISES)

 • Objecte: Fomentar la creació d'ocupació, la millora de l'ocupabilitat i la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat.

 • Beneficiaris: Persones amb discapacitat, que no hagin rebut ajuda per part de Fundació ONCE en els últims 5 anys, demandants d'ocupació, ja sigui per atur o per millora, que tinguin previst o hagin posat en marxa el seu propi projecte empresarial, generant al seu torn la seva pròpia ocupació (de manera individual o com a persona jurídica) i sempre que es compleixin els requisits que es detallen en aquesta convocatòria.

 • Imports:  Els sol·licitants que reuneixin els requisits establerts en aquesta convocatòria, podran optar a una ajuda econòmica fixa i mínima, a fons perdut, de 3.000 euros, com a suport a la seva inserció laboral, mitjançant la fórmula de l'autoocupació.

Addicionalment, s'incrementarà la quantia de l'ajuda a concedir, si el projecte compleix algun d'aquests factors: 

 1. Situació sociolaboral de la persona sol·licitant
 2. Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat:
 3. Foment de sectors en creixement,

La suma total de l'ajuda a concedir, no serà en cap cas superior a 18.000 euros 


 

Ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir al sector de l'activitat física i l'esport.

Objecte: d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir en el sector de l'activitat física i l'esport, com a onseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l'any 2021.

Programes: S'estableixen els programes següents:

 1. Per a entitats gestores d'instal·lacions esportives l'obertura al públic de les quals s'hagi vist suspesa o
  limitada.
 2. Per a entitats organitzadores de competicions esportives oficials d'àmbit català, a nivell federat (excloses les
  professionals) i escolar, la celebració de les quals s'hagi vist ajornada.

Beneficiaris:  Poden ser beneficiàries del programa 1 les entitats gestores de les instal·lacions esportives en servei censades al Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC) i afectades per la suspensió o limitació de
l'obertura al públic següents:
a) Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.
b) Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d'acord amb l'epígraf 967.1 (Instal·lacions esportives) o l'epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de l'esport) de les tarifes i la instrucció de l'Impost d'Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
c) Les universitats catalanes que siguin gestores d'instal·lacions esportives.
3.2 Poden ser beneficiaris del programa 2:
a) Les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs, registrades en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
b) Els consells esportius, registrats en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Presentació de sol·licituds: pendent obrir convocatòria.

Bases

 

CONVOCATÒRIES TANCADES

 

 

Subvencions en l’àmbit de les activitats de parcs infantils privats i l’oci nocturn

(està pendent d'obrir-se els ajuts per a bars i restaurants i centres d'estètica en la mateixa convocatòria)

 • Convocant: Generalitat de Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement i Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)
 • Objecte: subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19
 • Imports: Parcs infantils privats: aportació única de 6.000 euros.
  Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes: 6.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i 9.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.
 • Accés al tràmit: TRÀMIT
 • Termini: des de les 12:00 hores del 26 de novembre de 2020 fins a les 14 h del 30 de desembre
 • Més informació | Bases i resolucions

 


Ajuts autònoms i empreses sector turístic COVID-19

 

 • Convocant: Departament d'Empresa i Coneixement | Agència Catalana de Turisme
 • Objecte: concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.
 • Imports: de 2.000 a 20.000 euros, en funció del col·lectiu
 • Accés al tràmit: TRÀMIT
 • Termini: del 26 de novembre al 30 de desembre de 2020
 • Més informació: Bases de la convocatòria | Resolució

Imatges relacionades

 • subvencions autonoms.jpg