INICI /

L’estratègia organitzada d’impuls i promoció de l’ESS a l’Ajuntament de Manlleu es remunta a partir de l’any 2015, amb un primer treball de coneixement i reconeixement del sector amb les iniciatives d’ESS existents. A partir de la sol·licitud dels Projectes Innovadors i Experimentals del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya comença a estructurar-se una estratègia concreta que persegueix com a objectiu principal la satisfacció de les necessitats socioeconòmiques de la població, contribuint a la reducció de les desigualtats socials i territorials i promovent una economia al servei de les persones i de la justícia social. Des d’una mirada socioeconòmica transformadora respectuosa amb les persones i el medi ambient. 

A partir de 2018, aquesta estratègia passa a emmarcar-se en la proposta de Marc d’Acció en Economia Social i Solidària (ESS) per a Manlleu. Un full de ruta a seguir per l’Ajuntament de Manlleu, i més concretament per l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica com a responsable del desenvolupament local manlleuenc, per desplegar una línia de treball coherent i sostinguda a mitjà-llarg termini (entre dos i quatre anys) en matèria d'economia social i solidària.

 Aquest Marc d’Acció ha estat construït sobre dues premisses. La primera és que la societat demana canvis i, en conseqüència, cal actuar amb sentit de la responsabilitat en el llarg termini. La segona premissa és que, com a institució conscient que es parteix de realitats diferents, l’ajuntament ha de trencar dinàmiques de rigidesa i de compartiments estancs i estar alineada en el seu conjunt, és a dir, totes les seves àrees han de conèixer l’ESS, i cal fer-ho des de sota, amb exemples clars i progressivament. Per tot això, els objectius que proposem en aquest document no seran assolibles de manera immediata sinó al llarg d’un procés. 

En aquest sentit, el Marc d’Acció en ESS, com a document fonamental de l’estratègia, ha de facilitar la transformació progressiva del municipi, sempre a partir d’una diagnosi prèvia, i fer-ho segons els principis del desenvolupament local harmònic. 

A continuació es presenta tant el Marc d’acció en qüestió, com d’altres documents relacionats amb l’estratègia d’impuls de l’ESS per part de l’Ajuntament de Manlleu, tant previs com actuals.