INICI /

Subvencions per a l’impuls de la llengua catalana en l’àmbit empresarial

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya obre avui la convocatòria per sol·licitar subvencions per a l’impuls del català en l’àmbit empresarial. Fins el 21 de febrer

Beneficiaris:

A les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, amb acreditació de distribució i comercialització de productes o serveis a Catalunya.

S'exclouen les empreses en què una o més administracions públiques o entitats del sector públic tinguin una participació en el seu capital social superior al 50%.

Documentació que cal adjuntar al formulari de sol·licitud:

Projecte de l'activitat (inclou un model de pla lingüístic)
Pressupost/liquidació
Model de certificat de no morositat (només l'han de presentar les organitzacions empresarials)
Segons els models de l'OSIC.

Quantia

La quantia de la subvenció no pot superar el 70% dels costos del projecte objecte de la sol·licitud, amb un cost mínim de 1.000 €.

Despeses subvencionables

Despeses d'elaboració i definició del pla lingüístic i de coordinació, seguiment i avaluació de les accions.
Despeses de traducció i de correcció necessàries per incorporar la llengua catalana a productes o serveis de l'empresa, així com les despeses de localització*, incloses les de modificació tècnica o artística corresponent. 
Despeses d'elaboració de materials.
Despeses de difusió de les accions de foment de l'ús del català.
Despeses necessàries per a l'organització de sessions específiques de formació i de sensibilització i foment de l'ús de la llengua catalana.
En queden excloses les despeses de publicitat.

Les despeses s'han de realitzar durant l'any natural de la convocatòria.

Comparteix