INICI /
Abandona la sessióInformació detallada sobre protecció de dades:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Ajuntament de Manlleu, CIF P0811100G, amb adreça plaça Fra Bernadí, 6, tel. 938506666, protecciodedades@manlleu.cat. Pot contactar amb el Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de l’adreça dpd@manlleu.cat

Amb quina finalitat tractem les dades personals?
Les dades obtingudes en el procediment d’inscripció que s’obtinguin en la prestació del servei es tractaran per a les finalitats següents: enviament de butlletins municipals

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
El tractament de les dades es porta a terme per a la prestació dels serveis en compliment d’una missió d’interès públic.

A qui es comuniquen les dades?
Les dades no es comuniquen a terceres persones.

Quant de temps conservarem les dades?
Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per oferir el servei. S’eliminaran seguint el procediment reglamentari que regeix per a les administracions públiques.

Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?
Qualsevol persona té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament, la finalitat a les que es destinen i les cessions que s’hagin efectuat o es prevegin efectuar. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitarne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar
reclamacions en defensa dels seus drets.

Com es poden exercir o defensar els drets?
Per escrit al Registre General de l’Ajuntament de Manlleu, pl. Fra Bernadí, 6 08560 Manlleu, o a través del portal de tràmits https://tramits.manlleu.cat
Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat). En qualsevol moment es pot adreçar directament al Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de l’adreça dpd@manlleu.cat