Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Arran de la fermesa de la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 29 de juliol de 2014, confirmada pel Tribunal Suprem en data 21 de maig de 2015, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manlleu aprovat l'any 2008 va quedar anul·lat i sense cap efecte, motiu pel qual des de la data de la publicació de la sentència en el DOGC número 6968, de 2.10.2015, el planejament general vigent a Manlleu és el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), la versió refosa del qual fou aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió de 29 de juny de 1988, i les posteriors modificacions puntuals d’aquest (DOGC núm. 5025, de 10.12.2007; i DOGC núm. 5185, de 31.7.2008). 

Consulteu el POUM aprovat l'any 1988 actualment vigent a la ciutat:

 

El Ple del mes de novembre del 2022 ha aprovat provisionalment el nou POUM i en aquests moments estem a l'espera de l'aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de las Generalitat