INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 16 de novembre de 2022
Hora: 19.00 h

Trobareu com a document adjunt (al final de la notícia)el resum de les votacions dels punts de l'ordre del dia del ple del mes de novembre celebrat ahir, 16/11/22.

La informació de les regidories i els precs i preguntes dels diferents grups polítics es poden consultar al vídeo del ple que trobareu publicat al nostre canal de Youtube: YouTube Ajuntament Manlleu

Per tenir més informació de qualsevol dels punts debatuts i votats en el ple podeu consultar les actes dels plens a: Actes dels plens Ajuntament de Manlleu


ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/164/2022


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Aprovar la pròrroga del Pla d'Igualtat per a la Ciutadania i el Pla Intern d'Igualtat Dona-Home de de Manlleu 2018-2021 fins a 30/06/2023. IGT/6/2022
3. Aprovació d'increment addicional de les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, personal laboral i personal directiu de l'Ajuntament per al 2022, d'acord amb el que preveu el RDL 18/2022, de 18 d'octubre. ORG/6/2022
4. Modificació del Lot 1 del Contracte del servei de neteja per incorporació de noves dependències CTR/51/2022
5. Modificació del contracte de serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i neteja viària per adaptar la prestació als blocs plurifamiliars. AST/423/2022
6. Modificació del contracte de serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i neteja viària per permetre l'ús compartit del vehicle adscrit al servei de recollida de voluminosos. AST/305/2022
7. Aprovació de la revisió de la retribució del gestor del servei municipal d'aigua potable corresponent a l'anualitat 2022. ASE/194/2022
8. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris EXP 58/2022. PRE/106/2022
9. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2022. PRE/41/2022
10. Llistats morositat i PMP 2022 TRE/69/2022


C) PROPOSTES I MOCIONS:
11. Moció pel traspàs de rodalies RENFE. ASG/204/2022

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
12. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm. 1905 al núm. 2025 per al període comprès entre els dies 12 d'octubre de 2022 al dia 2 de novembre de 2022. ASG/2/2022 - ASG/6/2022
13. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 34 de 11/10/2022. ASG/180/2022
- 35 de 18/10/2022. ASG/189/2022
- 36 de 25/10/2022. ASG/190/2022
14. Informació de les regidories
15. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Documentació adjunta

Comparteix