INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 31 de maig de 2022
Hora: 19.00 h

Trobareu com a document adjunt (al final de la notícia)el resum de les votacions dels punts de l'ordre del dia del ple del mes de maig celebrat ahir, 31/05/22.

La informació de les regidories i els precs i preguntes dels diferents grups polítics es poden consultar al vídeo del ple que trobareu publicat al nostre canal de Youtube: YouTube Ajuntament Manlleu

Per tenir més informació de qualsevol dels punts debatuts i votats en el ple podeu consultar les actes dels plens a: Actes dels plens Ajuntament de Manlleu  


ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/91/2022


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Prendre coneixement de l'Informe del Síndic Municipal de Greuges de Manlleu. Any 2021. ASP/288/2022
3. Prendre coneixement de la baixa d'un regidor integrant del grup JxCAT i reconeixement com a regidor no adscrit. ASG/98/2019
4. Adhesió al Codi ètic del Servei Públic de Catalunya. ASG/63/2022
5. Calendari oficial de festes locals laborals a Catalunya 2023. ASP/343/2022
6. Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Manlleu tancat a 30 d'abril de 2022. CTR/14/2022
7. assabentat del canvi de denominació social de l'empresa "CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, sa", a la nova denominació DE "PREZERO ESPAÑA, SA". CTR/19/2020
8. Conveni encomana de gestió per a la dinamització de la Gent Gran. ABS/20/2022
9. Aprovació de l'addenda al conveni interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament de Manlleu en matèria d'habitatge - encàrrec de tractament de dades personals. AST/283/2021
10. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements 19/2022. Modificació finançament. PRE/45/2022
11. Modificació del pressupost. Suplements de crèdit 21/2022. Extrajudicials. PRE/49/2022
12. Reconeixement extrajudicial de crèdits III. PRE/46/2022
13. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2022. PRE/41/2022
14. Llistats morositat i PMP 2022. TRE/69/2022
15. Modificació del contracte de serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i neteja viària per permetre la prestació temporal del servei de recollida de voluminosos mitjançant un vehicle de lloguer. AST/176/2022
PER URGÈNCIA
16. Modificació del contracte de serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i neteja viària per millorar la prestació i respondre a la situació de crisi global de subministraments. AST/178/2022


C) PROPOSTES I MOCIONS:
17. Moció per una plana viva! ASG/105/2022
PER URGÈNCIA
18. Moció en suport als Jutges de Pau. ASG/106/2022


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
19. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm. 650 al núm. 922 per al període comprès entre els dies 9 d'abril de 2022 al dia 18 de maig de 2022. ASG/2/2022 - ASG/6/2022
20. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 13 de 5/4/2022. ASG/84/2022
- 14 de 19/4/2022. ASG/87/2022
- 15 de 26/4/2022. ASG/88/2022
- 16 de 3/5/2022. ASG/93/2022
21. Informació de les regidories
22. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Documentació adjunta

Comparteix