INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 29 de març de 2022
Hora: 19.00 h

Trobareu com a document adjunt (al final de la notícia)el resum de les votacions dels punts de l'ordre del dia del ple del mes de març celebrat ahir, 29/03/22.

La informació de les regidories i els precs i preguntes dels diferents grups polítics es poden consultar al vídeo del ple que trobareu publicat al nostre canal de Youtube: YouTube Ajuntament Manlleu

Per tenir més informació de qualsevol dels punts debatuts i votats en el ple podeu consultar les actes dels plens a: Actes dels plens Ajuntament de Manlleu  


ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/45/2022


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. ASE/22/2022
3. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de les taxes per la prestació de serveis generals i realització d'activitats administratives. ASE/22/2022
4. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per la utilització de la deixalleria municipal. ASE/22/2022
5. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 25 reguladora del preu/tarifa per la prestació del servei d'escola bressol. ASE/22/2022
6. Liquidació pressupost exercici 2021. INT/4/2021
7. Modificació del pressupost i bases execució. crèdits extraordinaris i suplements 08/2022. PRE/16/2022
8. Modificació del pressupost. crèdits extraordinaris i suplements 11/2022. Extrajudicials. PRE/24/2022
9. Extrajudicial de crèdits Exp I . PRE/14/2022
10. Resolucions adoptades pel president contràries a les objeccions efectuades per la intervenció municipal, i les principals anomalies en matèria d'ingressos exercici 2021. INT/14/2022
11. Pla Anual de Control Financer 2021. INT/11/2020
12. Justificació aportació grups polítics anualitat 2020. INT/3/2021
13. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Manlleu i el Consell Comarcal d'Osona per a l'assistència tècnica en matèria de protecció civil. APL/105/2022
14. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Manlleu i el Consell Comarcal d'Osona per a l'encàrrec de gestió dels ajuts per a l'alumnat del municipi de Manlleu per a llibres, material escolar i activitats dins de l'horari lectiu curs 2022/2023. ASP/90/2022
15. Aprovació de la liquidació del cànon del contracte per a la gestió del servei municipal d'abastament d'aigua potable corresponent als exercicis 2019, 2020 i 2021. AST/520/2021
16. Aprovació del plec de prescripcions tècniques i administratives particulars; de l'expedient de contractació; i de l'obertura del procediment d'adjudicació del contracte de concessió de serveis per a la gestió i explotació de l'aparcament al subsòl de la plaça Fra Bernadí i de l'aparcament en superfície controlat per parquímetres en determinades zones de la ciutat (AST/40/2021).
17. Adhesió a l'Acord de la Cimera de la Qualitat de l'Aire de Catalunya celebrada el 18/03/2022 a Barcelona. AST/111/2022


C) PROPOSTES I MOCIONS:
------------------------------


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
18. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm. 183 al núm. 478 per al període comprès entre els dies 3 de febrer al 16 de març de 2022. ASG/2/2022 - ASG/6/2022
19. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 4 de 1 de febrer de 2022. ASG/33/2022
- 5 de 8 de febrer de 2022. ASG/34/2022
- 6 de 15 de febrer de 2022. ASG/35/2022
- 7 de 1 de març de 2022. ASG/30/2022
- 8 de 8 de març de 2022. ASG/52/2022
20. Informació de les regidories
21. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Documentació adjunta

Comparteix