INICI / TEMES / Informació / Notícies

El 20 de juliol de 2021 el Ple de Manlleu aprova la Declaració d’Emergència Climàtica a la ciutat i l’adhesió als Compromisos d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, comprometent-se a actuar de manera urgent i contundent.

  • Perquè declarem l’emergència climàtica?

En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, hem d’avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització de residus, el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, la gestió sostenible del cicle de l’aigua, i que porti a terme una política integral de gestió del territori que possibiliti l’explotació sostenible dels recursos naturals.

Els informes recents sobre l’estat de la biodiversitat de l’IPBES (Plataforma Intergovernamental en Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes) i sobre l’escalfament global d’1,5 ºC de l’IPCC (Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic), alerten que som a la vora del punt de no retorn que porta a la degradació dels ecosistemes, i que un milió d’espècies imprescindibles per a la vida a la Terra estan amenaçades per l’activitat humana.

No respondre davant la crisi ecològica suposaria a més la mort de milions de persones, i el desplaçament de molts altres milions, els anomenats refugiats climàtics.

Les administracions públiques tenim l’obligació d’articular estratègies d’adaptació i mitigació al canvi climàtic.

  • A què ens comprometem?

A treballar activament a favor de l’assoliment dels Compromisos d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya en els que l’Ajuntament de Manlleu s’hi ha adherit. Podeu consultar tots els compromisos -tant els generals com els sectorials- i les accions associades a cadascun d’ells, clicant aquí.

Alhora, l’Ajuntament vol treballar activament per assolir abans del 2030 els compromisos adoptats pel Consell Europeu el desembre del 2020:

– Un objectiu vinculant per la UE al 2030 de, com a mínim, un 55% menys d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en comparació al 1990.

– Un objectiu vinculant per la UE al 2030 de, com a mínim, un 32% d’energies renovables en el consum d’energia.

– Un objectiu indicatiu per la UE al 2030 de, com a mínim, un 32,5% de millora de l’eficiència energètica.

La declaració d’emergència climàtica suposa un procés d’educació, formació i conscienciació a tota la població sobre la crisi ecològica i l’enorme canvi necessari per frenar l’emergència. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Manlleu es compromet a iniciar aquest procés de transformació social i assegurar la plena consecució dels objectius marcats per fer front al canvi climàtic.

Com a administració més propera a la ciutadania, hi juga un paper clau, especialment en la conscienciació i canvi d’hàbits de la ciutadania. Però també com a institució exemplificadora apostant per la sostenibilitat, la millora de la qualitat de l’aire i l’energia verda.

  • Què hem fet en aquesta línia?

L’Ajuntament de Manlleu està adherit al “Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia”, una iniciativa europea que suposa una oportunitat per rellançar i posar en pràctica la visió global del canvi climàtic en l’àmbit municipal.

Amb l’objectiu d’assolir la neutralitat en carboni l’any 2050, és a dir, tenir un balanç net de zero emissions, Manlleu ha establert el Pla de Transició Energètica (PTE).

La redacció del present pla, amb horitzó 2030, forma part del “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima” (PAESC) i s’ajusta al “Pacte d'Alcaldies pel Clima i l’Eenergia" de la UE. El PAESC segueix la metodologia establerta des de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Aquest pla 2021-2030 de Manlleu consta de 7 eixos d’acció que inclouen 36 accions i que permetran una reducció total de 26.921 tCO2e, la qual cosa representa un 55,3% d'emissions respecte el 2005. El cost total de l’aplicació del Pla és de 13.131.865 €.

Infografia Pla Transició Energètica.png

Algunes de les accions recollides al PAESC són:

– Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques als edificis i equipaments municipals per autoconsum

– Promoció de carrils bici (municipal i intermunicipal) i d'aparcaments segurs per a bicicletes

– Creació de comunitats energètiques als polígons d'activitats econòmiques (PAE)

– Implantació del porta a porta i campanyes específiques per incrementar el percentatge de la recollida selectiva

– Foment del consum de productes de proximitat i d'agricultura ecològica

El seguiment d’aquest es farà d’acord amb els formularis i metodologies desenvolupades per l’Oficina del Pacte de les Alcaldies. Es farà cada dos anys i caldrà determinar l’estat d’implementació de cadascuna de les 36 accions que es plantegen per aquest PTE, el seu grau d’execució i del seu cost. Podeu consultar el seguiment del PAESC clicant aquí.

Amb la finalitat de fomentar la participació activa del conjunt d'agents locals (ciutadania, entitats del teixit econòmic i social, sector mediambiental...), una de les accions plantejades al present PTE és la creació de l’Assemblea o Taula Ciutadana de Canvi Climàtic a Manlleu, per impulsar les actuacions del present PTE i incrementar la sensibilització de la ciutadania en aquest àmbit. Els representants d’aquesta, també formen part del Consell Sectorial de l’Agenda 2030 Manlleu.

  • Vinculació amb l'Agenda 2030 Manlleu

Davant la situació d’emergència climàtica que estem vivint, l’Ajuntament s’ha compromès en aquest sentit aprovant pel Ple del 20 de febrer del 2021 el Full de ruta de l’Agenda 2030 Manlleu, amb l’objectiu de generar canvis reals que contribueixin des de tots els espais possibles a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per a una transformació global cap a un món sostenible que exigeix també, de manera indefugible, una societat justa i equitativa.

El Full de ruta de l’Agenda 2030 Manlleu recull els principals reptes a assolir al municipi i detalla les línies d’actuació per tal d’impulsar o donar continuïtat a plans, programes i projectes locals que contribueixin a l’assoliment dels ODS al municipi. Un dels ODS prioritaris del full de ruta és l’ODS 13 “Acció pel clima” que inclou el repte de “vetllar perquè Manlleu sigui un municipi més resilient davant del canvi climàtic”. Dins les línies d’actuació previstes per assolir aquest repte es recull la de “declarar l'emergència climàtica”.

La majoria dels Compromisos d’Acció Climàtica, tant generals com sectorials, s’alineen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i amb el Full de Ruta de l’Agenda 2030 de Manlleu. Concretament, els objectius que prenen un paper rellevant en l’acció climàtica, i la seva relació amb aquesta acció, es mostren a continuació:

 

ODS 3.jpg

L’ODS 3 permet el reforç de la capacitat del sistema sanitari en matèria d’alerta primerenca i reducció i gestió dels riscos per a la salut humana. Així mateix fomenta la prevenció i el tractament de malalties no transmissibles, així com la promoció de la salut mental i el benestar. 
 
ODS 6.jpg
L’ODS 6 busca la millora de la qualitat de l’aigua reduint la contaminació, minimitzant l’emissió de productes químics i compostos perillosos. Així mateix, impulsa l’ús eficient dels recursos hídrics en tots els sectors, augmentant la reutilització del recurs, assegurant la sostenibilitat en l’extracció i el subministrament i protegint els ecosistemes relacionats amb l’aigua. 

 

ODS 7.jpg
L’ODS 7 promou la garantia en l’accés universal a serveis energètics nets i assequibles, impulsant la proporció d’energies renovables en el conjunt de fonts energètiques, l’eficiència energètica i la promoció de la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies netes. 

 

ODS 8.jpg
L’ODS 8 promou el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. 
 
ODS 9.jpg
L’ODS 9 fomenta el desenvolupament d’infraestructures resilients i promou la industrialització inclusiva i sostenible a través de la garantia d’accés a recursos mitjançant tecnologies i processos ambientalment racionals i nets, especialment a petites indústries. Alhora, es fonamenta en impulsar la innovació per a millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials. 
 
ODS 11.jpg
L’ODS 11 fomenta que les ciutats implementin polítiques i plans integrals per a promoure l’ús eficient dels recursos, la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la gestió integral dels riscos de desastre a tots els nivells. De la mateixa manera, promou la reducció de l’impacte ambiental de les ciutats, prestant especial atenció a la qualitat de l’aire i la gestió dels residus municipals. 
 
ODS 12.jpg
L’ODS 12 promou la gestió i ús eficient dels recursos naturals a través de la incorporació de pràctiques sostenibles i l’aplicació d’instruments de vigilància. Així mateix, també cerca reduir la generació de residus a través de la prevenció, la reducció, el reciclatge i la reutilització. 
 
ODS 13.jpg
L’ODS 13 involucra a les organitzacions en la presa de mesures per combatre el canvi climàtic, tant des de la vessant de reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEH) com en l’adopció de actuacions que millorin la resiliència i la capacitat d’adaptació als principals riscos associats amb el clima. 
 
ODS 17.jpg
L’ODS 17 impulsa les aliances entre múltiples actors que permetin l’intercanvi de coneixements, tecnologia i recursos financers per al desenvolupament sostenible. Per a garantir l’eficàcia d’aquestes aliances es fomenta la col·laboració de les esferes pública, privada i público-privada; així com de la ciutadania en general.

 

 

 

6. Emergència Climàtica Manlleu.png

Comparteix