INICI / Fem Xarxa

16/10/2020

Noves mesures per aturar l'increment de la Covid-19 a Catalunya

Entre les principals mesures hi ha restriccions en comerços, centres comercials, activitats culturals i recreatives i el tancament temporal de bars i restaurants


Avui divendres, 16 d’octubre de 2020, s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Al peu de la informació trobareu una infografia de resum de les mesures en format imatge i PDF i l'enllaç a la resolució. A continuació en resumim les mesures més destacables

Limitació de desplaçament i contactes (apartat 2):
Es recomana evitar els desplaçaments no essencials i romandre en el domicili tant com sigui possible i adaptar les relacions interpersonals a una estratègia d'acord amb els conceptes de “bombolla de convivència” i de “bombolla ampliada”.

S’entén per “bombolla de convivència” el grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. La “bombolla ampliada” inclou un(s) altre(s) grup(s) acotat de persones amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives).

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball (apartat 3)
Promoció de mesures organitzatives i tècniques per limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres mesures quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, etc.
Mesures de neteja i ventilació dels espais; de desinfecció de superfícies i utensilis; mesures organitzatives dels espais comuns i de descans. També s’hi inclouen aclariments sobre l'ús de la mascareta en l'entorn laboral.

Empreses de serveis i comerç minorista (apartat 5)

No es poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els srveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.

Requisits d’aplicació als establiments i locals comercials minoristes:

 • Amb caràcter general, reducció al 30% de l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat.
 • Es permet arribar fins a un 50% de l’aforament total permès per llicència o autorització als establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària.
 • Establiments i locals amb una superfície útil d'exposició i venda superior a 400 metres quadrats: cal establir-hi sistemes de control de l'accés i de l'aforament en temps real, així com a la definició de circuits i fluxos de mobilitat regulats. Restricció de l'accés als emprovadors a un màxim d'una persona per cabina.
 • Centres comercials, galeries comercials o recintes comercials: sistemes de control d'aforament i de fluxos als establiments i locals que s'hi troben ubicats i també als accessos dels mateixos centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. Restricció de l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
  Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives (apartat 8)
  Activitat culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables tant espais tancats com a l'aire lliure en els espais especialment habilitats:
 • Seients preassignats i registre de dades de contacte.
 • Màxim el 50% de la capacitat màxima permesa per llicència o autorització de l'activitat.
 • Compliment de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT.
 • Horari de tancament a les 23:00 h.
  Instal·lacions i equipaments esportius:
 • Màxim un 50% de l'aforament.
 • Control d'accés.
 • Compliment de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
 • Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats.
 • No es troben afectats per aquestes prohibicions les instal·lacions i els equipaments esportius destinats a la tecnificació i al rendiment esportiu.

S’ajornen de totes les competicions esportives a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals.
Suspensió de l’obertura de parcs i fires d’atraccions i establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.
Parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils: poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No se’n permet l'ús a partir de les 20 hores.

Activitats relacionades amb el joc (apartat 9)
Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

Activitats d'hoteleria i restauració (apartat 10)
Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.

Excepcions:

 • Restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.
 • Serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar (apartat 11):
S'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada.
Suspensió de la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors (apartat 13)
Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat però amb una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i amb el de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
Entrada en vigor: Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC (16 d’octubre), a excepció dels apartats 4 (Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)), 6 pel que fa a les previsions que afecten els actes religiosos i 12 (Activitats docents universitàries) l'entrada en vigor dels quals es condiciona a la prèvia autorització per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Mentre no entra en vigor l'apartat 4 d'aquesta Resolució, es manté vigent la Resolució SLT/2480/2020, de 8 d'octubre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.

Covid

Covid

Imatges relacionades

 • 201015 mesures_covid_CAT.jpg

Documentació adjunta

Comparteix