INICI /

El Pla de prevenció i atenció a l’absentisme i l’abandonament escolar de Manlleu, de 2017, és un document resultat del treball conjunt dels professionals participants a la Comissió d’Absentisme del municipi, i concebut amb la finalitat de revisar el Projecte: Abordatge de l’absentisme escolar, de 2008, i complementar i actualitzar els criteris d’actuació per a totes les institucions i agents educatius i socials implicats en la problemàtica de l’absentisme i l’abandonament escolar, al municipi, per tal de proporcionar una resposta coordinada i integral a aquest problema.


En aquest Pla i el treball conjunt de la Comissió d’Absentisme de Manlleu es materialitza la corresponsabilitat entre l’Administració local, l’Administració educativa i els agents educatius i socials del municipi que treballen entorn de la prevenció i l’atenció de l’absentisme i l’abandonament escolar. Aquesta corresponsabilitat entre administracions i agents del territori té un ampli recorregut i ha estat una peça clau en l’abordatge de diferents reptes educatius i socials que ha hagut d’afrontar el municipi, com ara la lluita contra la segregació escolar, on el municipi ha estat un referent pioner per altres municipis (Collet, 2012).


L’absentisme i l’abandonament escolar obeeixen a causes molt complexes i diverses de tipus personal, familiar, social, escolar, comunitari. I sovint són el reflex o símptoma de situacions estructurals de desigualtat socioeconòmica, de diferències en el capital sociocultural de les famílies, per la qual cosa resulta imprescindible dissenyar propostes de prevenció i intervenció conjuntes i coordinades en el territori, on s’involucrin les diferents administracions i la comunitat educativa.


L’elaboració d’aquest Pla s’emmarca dins del treball de la Xarxa d’Infància i Adolescència de Manlleu (XIAM), i sorgeix com a demanda específica dels centres educatius del municipi. És per tant un treball de continuïtat, que es vincula amb altres projectes de la XIAM, com ara l’elaboració de l’aplicatiu informàtic Agire i el mapa de recursos del municipi. També està contemplada com un dels objectius de treball del Pla Educatiu d’Entorn pel curs 2016-2017.