Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

14/2/2019

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 19 de febrer de 2019
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Modificació del pressupost. Suplements de crèdit exp. 05/2019

3. Informes trimestrals llei de morositat 2018

4. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2018

5. Proposta d’augment de les tarifes d'auto-taxi per a l'any 2019

6. Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Manlleu

7. Verificació del text refós de la modificació puntual número 29 del PGOU - zona D (normes urbanístiques, articles 60 i 94.1.1.4)

8. Ocupació directa dels terrenys afectats a sistemes urbanístic per l'execució del projecte tècnic de connexió de l'avinguda Puigmal amb l'avinguda dels Pirineus (1a fase).

C) PROPOSTES I MOCIONS:

9. Moció presentada per IC-V per al control del preu del lloguer dels habitatges

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

10. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

11. RESOLUCIONS:

- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.

- Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal.

12. Informació de les regidories

13. Precs i preguntes


Imatges relacionades

ajuntament_esq

Documentació adjunta

Data de modificació: 19/02/2019 11:54:35

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter