Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

24/10/2018

Ple ordinari del 23/10/2018

Nota de premsa amb les resolucions de govern aprovades al ple del mes d'octubre celebrat ahir dimarts dia 23 d'octubre de 2018.

RESOLUCIONS DE GOVERN:

 

El síndic de greuges sortint, Jordi Casellas, dóna coneixement de:

 • Memòria de l'any 2017 i del 1r, 2n i 3r trimestres del 2018 del síndic de greuges municipal.

La memòria es pot consultar al portal de transparència de Manlleu: http://transparencia.manlleu.cat/info/sindic-de-greuges.htm


S'aprova per unanimitat:

 • Nomenament del síndic municipal de greuges

 Nomenar el senyor Josep Maria Anglada Jordà com a síndic municipal de greuges de Manlleu, amb efectes des del dia 24 d’octubre de 2018 i pel termini ordinari de cinc anys.

 


S'aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, N/A, PDeCAT i PSC i l’abstenció de la CUP:

 • Designa del directiu públic professional de director/a dels mitjans de comunicació locals.

Designar  al senyor Raimon Roma Frigola director dels mitjans de comunicació locals, amb efectes del dia 24 d’octubre de 2018, d’acord amb la proposta formulada per l’Alcaldia un cop dut a terme un procediment de selecció per part del Consell Consultiu subjecte als principis de publicitat i concurrència i en el que es va avaluar la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels candidats.

 


S'aprova per unanimitat:

 • Pla d'Igualtat de Ciutadania de Manlleu 2018-2021

El pla defineix els objectius i les accions a emprendre i a implementar per tal de potenciar i garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i, la no discriminació per raó de sexe. Es proposa també la creació d’una Comissió política i tècnica per al desplegament del Pla d’Igualtat de Ciutadania de Manlleu 2018-2021. El pla es pot consultar a : http://transparencia.manlleu.cat/files/doc22600/pla-igualtat-ciutadania-manlleu-2018-2021.pdf

 • Aprovació xifres 1/1/2018

Aprovar la revisió anual del resum numèric del padró municipal d’habitants, amb referència a 1 de gener de 2018, que fixa el nombre total d’habitants de Manlleu en aquella data en 20.195 habitants (10.130 dones i 10.065 homes).

 • Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística

Les novetats més rellevants dels nous Estatuts responen, en primer lloc, a l'adaptació al règim jurídic dels consorcis i dels òrgans col·legiats que estableix la Llei estatal 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Pel que fa a les funcions dels òrgans de govern del Consorci, s'han reduït les funcions del Ple a favor del Consell d'Administració per millorar el funcionament de l'entitat, atesa la composició tan multitudinària del Ple on són representats els 136 ens consorciats. També s'han ampliat les competències de la Presidència del Consorci i s'han modificat les funcions de la Gerència. Es millora la regulació sobre l'organització del Consorci, que es fonamenta en els serveis centrals i els centres de normalització lingüística.

 


Votacions de les modificacions d’ordenances proposades:

 

ORDENANÇA

A FAVOR

ABSTENCIÓ

EN CONTRA

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 - Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

ERC

MES

N/A

ICV

PDeCAT

CUP

 PSC

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 -

OF núm. 1 impost sobre bens immobles

ERC

MES

N/A

ICV

PDeCAT

CUP

 PSC

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 -

OF núm. 2 Impost sobre activitats econòmiques

ERC

MES

N/A

ICV

PDeCAT

CUP

PSC

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 -

OF núm. 3 impost sobre vehicles de tracció mecànica

ERC

MES

N/A

ICV

PDeCAT

CUP

PSC

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 -

OF núm. 4 impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

ERC

MES

N/A

ICV

PDeCAT

CUP

PSC

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 -

OF núm. 5 impost sobre construccions, instal·lacions i obres

ERC

MES

N/A

ICV

PDeCAT

CUP

 PSC

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 -

OF núm. 11 reguladora de les taxes per la prestació de serveis generals i realització d'activitats administratives

ERC

MES

N/A

PDeCAT

CUP

ICV

 PSC

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 -

OF núm.12 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local

ERC

MES

N/A

PDeCAT

CUP

ICV

 PSC

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 -

OF núm.17 reguladora de la taxa per prestació de serveis en la piscina municipal i la utilització de les instal·lacions esportives

 

ERC

MES

N/A

ICV

PDeCAT

CUP

 PSC

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 -

OF núm.27 reguladora de la taxa per a la recollida, trasllat i manteniment dels gossos abandonats en el terme municipal

 

ERC

MES

N/A

ICV

PDeCAT

CUP

 PSC

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 -

OF núm. 29 reguladora de les taxes per la prestació del servei de gestió de residus

ERC

MES

N/A

PDeCAT

CUP

ICV

 PSC

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 -

OF núm. 32 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals

ERC

MES

N/A

ICV

PDeCAT

CUP

 PSC

 

A destacar:

 

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 - OF núm. 1 impost sobre bens immobles: Consisteix en eliminar el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 5, pel què fa a l’impagament del rebut per qualsevol motiu imputable al subjecte passiu que comporta la pèrdua de la bonificació prevista en aquest apartat. També es modifica el tipus de gravamen dels béns urbans passant del 0,696 al 0,689 per cent.

 

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 - OF núm. 3 impost sobre vehicles de tracció mecànica: Modificació referent als beneficis fiscals de concessió potestativa per tal d’establir les següents bonificacions:

 • El 100% de bonificació pels vehicles amb antiguitat igual o superior a 30 anys
 • El 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars dels vehicles que, en funció de la classe de carburant utilitzat o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental.

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 - OF núm.17 reguladora de la taxa per prestació de serveis en la piscina municipal i la utilització de les instal·lacions esportives:

Consisteix en l’establiment d’una taxa per l’entrada a la piscina municipal de titulars amb el Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

 


No s'aproven, rebent els vots en contra de PDeCAT, CUP, PSC i ICV i a favor d’ERC, MES i N/A, les dues modificacions de pressupost següents:

 • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements  exp.37A/2018

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de  150.282,00 €, finançats amb préstec  i baixes d’altres aplicacions

 

MP 1

 • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris   exp. 37B/2018

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris  per import de  744.083,95€, finançats amb préstec. 

 

MP 2

 


S'aprova amb els vots a favor d’ERC, MES i N/A, l’abstenció de PDeCAT, CUP i ICV i el vot en contra del PSC:

 • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris exp. 37C/2018

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris per import de  150.000,00 €, finançats amb préstec 

 

MP 3

 


INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

Participació Ciutadana – Maite Gallifa

La regidora comenta que en el marc de Temps x Temps es fan tastets de balls diversos, aquesta activitat es va iniciar la setmana passada i va tenir bona acceptació i participació. La regidora explica també que s’està treballant en l’intercanvi de roba que es farà a finals de novembre

Promoció Econòmica i Joventut – Eudald Sellarès

El regidor comenta que aquest dissabte, 27 d’octubre, s’iniciarà la 5a edició del Manlleu Galeria d’Art amb una jornada dedicada a l’art contemporani. Aquest projecte vol, d’una banda, posar la cultura a peu de carrer i apropar l’art contemporani a la ciutadania, i de l’altra, posar en valor els locals comercials buits. El regidor explica també que aquest projecte ha guanyat el Premi a la Gestió Pública dels Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial, que reconeix els ajuntaments o d’altres ens públics, pel seu suport al teixit comercial i per la seva implicació en el desenvolupament de projectes que impulsin el model català de comerç.

Gent Gran i Policia

La regidora explica que aquest dissabte es farà, al Museu del Ter, una jornada participativa de Gent Gran. Després del matí de treball es clourà la jornada amb un dinar comunitari. L'objectiu d'aquesta jornada participativa és la recollida d'informació i de necessitats reals de la gent gran de Manlleu per poder incorporar-les i treballar-les en el pla operatiu dels propers anys.

Educació i Serveis Econòmics – Marta Alsina

La regidora explica que l’Institut Antoni Pous ha rebut la visita del Cor Safari, un cor format per nens i nenes orfes d’Uganda. S’ha fet una jornada de treball a l’institut, amb intercanvis d’experiències, tallers d’idiomes i de percussió i a la tarda s’ha realitzat una actuació a l’Espai Rusiñol.

La regidora comenta també que malgrat no haver-se aprovat la modificació de crèdit on s’incloïen els convenis amb les escoles i centres educatius, les ajudes per llibres escolars es podran donar igual, ja que la modificació proposava un canvi de capítol que no s’ha aprovat, però l’ajuntament disposa dels diners que s’hi destinaran.

Alcaldia, Cultura i RRHH – Àlex Garrido

L’alcalde explica que les fortes pluges del passat dilluns van provocar alguns desperfectes. Es va comentar que la inundació del passeig del Ter i els carrers adjacents era a causa de l’obertura de comportes del canal, però no va ser així. A les 8 del matí (aprox) l’aigua va traspassar del riu al canal i això va fer que es desbordés, en cap cas ens van obrir les comportes. Hi ha desperfectes a les lleres i als accessos de l’aigua al canal, a elements com turbines i comportes. S’està avaluant també l’estat de l’escala de peixos i el camp annex al camp de futbol de l’AEC Manlleu va quedar danyat. S’està acabant de fer l’avaluació de danys. Dijous hi ha una reunió d’alcaldes de municipis afectats amb Generalitat i Diputació per veure amb quines ajudes es conta per fer front als desperfectes causats per les pluges.

L’alcalde comenta també que l’ACA ha confirmat que es farà una neteja de la llera del riu en tot el curs del Ter. En aquesta zona els ajuntaments no poden actuar-hi per què és propietat de l’ACA i són ells els responsables de fer-hi les actuacions corresponents.

Urbanisme i Esports – Enric Vilaregut

El regidor explica que les obres actuals segueixen el seu curs amb normalitat.

El regidor comenta també que aquesta setmana s’hauria d’haver entregat als diferents grups la documentació del POUM, però s’ha anat tard per què faltava fer un parell de reunions. Comenta que la propera setmana es farà arribar la informació. 

Administració Electrònica i Habitatge – M. Josep Palomar

La regidora comenta que juntament amb la regidora de Participació Ciutadana van presentar el nou web de govern obert, basat en els 3 pilars que el sustenten, transparència, dades obertes i participació. Els portals de transparència i dades obertes ja fa temps que funcionen, però ara s’ha afegit l’apartat de participació. S’havien fet proves en diferents processos participatius, però no teníem l’espai digital idoni on la ciutadania pogués participar de forma continua i permanent. Ara ja es compta amb un espai de participació nou on la ciutadania pot dir-hi la seva i això permet tenir una visió més clara de les necessitats reals. El portal de govern obert compleix els estàndards de transparència i dóna accés al ciutadà a exercir el dret d’accés. http://www.manlleu.cat/governobert 

 


Data de modificació: 24/10/2018 13:24:26

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter