Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

19/10/2018

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 23 d'octubre de 2018
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Memòria de l'any 2017 i del 1r, 2n i 3r trimestres del 2018 del síndic de greuges municipal

3. Nomenament del síndic municipal de greuges

4. Designa del directiu públic professional de director/a dels mitjans de comunicació locals.

5. Pla d'Igualtat de Ciutadania de Manlleu 2018-2021

6. Aprovació xifres 1/1/2018

7. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística

8. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 - Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

9. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 - OF núm. 1 impost sobre bens immobles

10. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 - OF núm. 2 Impost sobre activitats econòmiques

11. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 - OF núm. 3 impost sobre vehicles de tracció mecànica

12. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 - OF núm. 4 impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

13. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 - OF núm. 5 impost sobre construccions, instal·lacions i obres

14. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 OF núm. 11 reguladora de les taxes per la prestació de serveis generals i realització d'activitats administratives

15. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 - OF núm.12 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local

16. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 - OF núm.17 reguladora de la taxa per prestació de serveis en la piscina municipal i la utilització de les instal·lacions esportives

17. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 - OF núm.27 reguladora de la taxa per a la recollida, trasllat i manteniment dels gossos abandonats en el terme municipal

18. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 - OF núm. 29 reguladora de les taxes per la prestació del servei de gestió de residus

19. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 - OF núm. 32 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals

20. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements. Exp. 37A/2018

21. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris. Exp. 37B/2018

22. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris. Exp. 37C/2018

C) PROPOSTES I MOCIONS:

----------------------------------------

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

23. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

24. RESOLUCIONS:

- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.

- Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal.

25. Informació de les regidories

26. Precs i preguntes

 


Imatges relacionades

ajuntament_esq

Data de modificació: 19/10/2018 09:13:24

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter