Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

20/9/2018

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 25 de setembre de 2018
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

 

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Aprovació d'increment de les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris, personal laboral i personal directiu de l'Ajuntament i noves taules complements específics, d'acord amb el que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per al 2018.

3. Modificació RLT 1.2018

4. Aprovació del Marc d'Acció en Economia Social i Solidària: Una economia plural per al desenvolupament harmònic de Manlleu

5. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 33/2018

6. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2018

7. Informes trimestrals llei de morositat 2018

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:

---------------------------------

 

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

8. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

9. RESOLUCIONS:

- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.

- Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal.

- Resolucions de nomenaments interins i contractacions laborals per urgència i sense previ procés selectiu.

10. Informació de les regidories

11. Precs i preguntes


Imatges relacionades

ajuntament_esq

Data de modificació: 20/09/2018 16:45:10

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter