Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

25/7/2018

Ple ordinari del 24/07/2018

Nota de premsa amb les resolucions de govern aprovades al ple del mes de juliol celebrat ahir dimarts dia 24 de juliol de 2018

RESOLUCIONS DE GOVERN:  


Es pren coneixement de:

 •  Presa de possessió del càrrec de regidor pel grup Més Moviment d'Esquerres

Donar-se per assabentat de la presa de possessió efectiva del regidor electe d’aquest Ajuntament, senyor Rafael Cuenca Gamiz, representant del grup municipal Més Moviment d’Esquerres, el qual passarà a desenvolupar les funcions que li són pròpies des d’aquesta mateixa data. Acordar que el senyor Rafael Cuenca Gamiz, en substitució de la senyora Collell i com a membre del Grup de Més Moviment d’Esquerres, formarà part dels mateixos òrgans i concretament, com a vocal titular, de la Comissió Informativa de Gestió Administrativa i Serveis Personals i de la Comissió Informativa Territori, Urbanisme i Medi Ambient.


 S'aprova amb els vots a favor d’ERC, PDeCAT, MES, ICV i la regidora N/A, i les abstencions de la CUP i el PSC:

 •  Modificació de la designa de membres corporatius a òrgans col·legiats i institucions de les que forma part l'ajuntament:

Primer. Disposar que els representants municipals en la Comissió de Govern del CERM són les persones que s’assenyalen a continuació:

 •  L’alcalde de Manlleu
 • Rafael Cuenca Gamiz
 • Marta Alsina Teixidó
 • Benjamí Nieto Moral

Segon. Deixar sense efecte, des de la data d’avui, el nomenament de l’alcalde Àlex Garrido Serra com a representant municipal en els òrgans col·legiats i entitats que s’enumeren a continuació i modificar, per tant, l’acord del Ple de 31 d’octubre de 2017 de designa dels membres corporatius a òrgans col·legiats i institucions de les que forma part l’Ajuntament:

 • Consell Escolar Municipal
 • Consell Municipal de l’Esport
 • Consell Municipal de Serveis Socials
 • Consell Consultiu dels Mitjans de Comunicació
 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 • Associació Sant Tomàs
 • Fundació Sant Tomàs
 • Xarxa de Prevenció de Drogodependències
 • Consorci d’Acció Social d’Osona
 • Premi Paco Estrella

Tercer. Disposar que l’alcalde Àlex Garrido Serra continuï exercint la presidència de la Fundació Privada Estudis musicals de Manlleu.

Quart. Disposar que la regidora Marta Alsina Teixidó exercirà la presidència del Consell Escolar Municipal.

Cinquè. Designar el regidor Rafael Cuenca Gamiz, com a representant municipal en els òrgans i entitats que s’esmenten a continuació:

 •  Fundació Privada Estudis Musicals de Manlleu (vocal)
 • Consell Escolar Municipal (vocal)
 • Consell Municipal de l’Esport (vocal)
 • Consell Municipal de Serveis Socials (president)
 • Consell Consultiu dels Mitjans de Comunicació
 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 • Associació Sant Tomàs
 • Fundació Sant Tomàs
 • Xarxa de Prevenció de Drogodependències
 • Consorci d’Acció Social d’Osona
 • Premi Paco Estrella

A més també estarà a la Comissió de Govern del CERM tal com recull el punt primer d’aquest acord.


S'aprova per unanimitat:

 •  Proposta de nomenament de Jutge de Pau titular i de Jutge de Pau substitut. (2018/2022)

Per acord de la sessió plenària de 17 de juny de 2014 es va proposar el nomenament del senyor Sebastià Casadevall i Feixas com a jutge de Pau titular de Manlleu i de la senyora Assumpta Pujol i Llagostera, com a jutgessa de pau substituta de Manlleu. el nomenament va ser publicat el 2 d’octubre de 2014, per tant el proper 1 d’octubre finalitza aquest mandat. Es proposa a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la designació pel termini de quatre anys de la senyora M. CARME BURGAYA COSTA com a  Jutgessa de Pau titular de Manlleu i de la senyora ASSUMPTA PUJOL LLAGOSTERA com a Jutgessa de Pau substituta de Manlleu


 S’aprova per unanimitat:

 •  Modificació del pressupost. Suplements de crèdit EXP 26/2018

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant suplements de crèdit per import de  132.243,41 €, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria i baixes d’altres aplicacions.

 

mod_pressupost_juliol_18 


S’aprova per unanimitat:

 •  Reconeixement extrajudicial de crèdits relació de factures anys anteriors F/201/9

Reconèixer a favor dels creditors, per import de 10.560,01 €, la prestació de serveis, subministraments i treballs diversos, ja que es tracta de prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents àrees. 


S’aprova per unanimitat:

 •  Aprovació del Compte General de l’exercici 2017

 Podeu consultar els documents corresponents al Compte General a: http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/liquidacions-pressupostaries/comptes-i-liquidacio-2017.htm


Es pren coneixement de:

 •  Pla anual de control financer 2018

Podeu consultar el document del Pla de control financer al Portal de Transparència:

http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques.htm 

  


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, PDeCAT i la regidora N/A, les abstencions del PSC i ICV, i el vot en contra de la CUP:

 •  Modificació puntual del planejament a l’àmbit de Mas Maians

 Els aspectes que es proposa modificar són els següents:

 •  Canvi de qualificació en sòl no urbanitzable: es proposa ampliar la zona rústica a l’est de les instal·lacions existents en una superfície de 31.690 m2, per tal de possibilitar l’ampliació de les instal·lacions existents de conformitat amb el pla especial aprovat. Així aquest àmbit qualificat de zona de valor agrícola es proposa qualificar de zona rústica.
 • Modificació de l’article 85 de les normes urbanístiques del PGOU, relatiu als usos admissibles en el sòl no urbanitzable, en els seus apartats 3.4 i 4, que passaran a tenir el redactat següent:
  • “3.4   Es consideraran també grans explotacions les que sobrepassin els 300 vedells d’engreix, essent petites explotacions les de capacitat inferior”.
  • S’afegeix un paràgraf a l’apartat 4, amb el següent redactat:
  • “Per autoritzar aquells projectes de construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o en general rústica que superin, en el seu conjunt, el 6.000 m2 d’ocupació o els 36.000 m3 de volum construït, amb caràcter previ a l’obtenció de la llicència municipal, s’haurà de formular i aprovar un pla especial urbanístic que estableixi l’ordenació i les condicions d’implantació de les indicades actuacions, el qual haurà d’incorporar un estudi d’impacte i integració paisatgística”.

S’aprova per unanimitat:

 •  Conveni sobre execució anticipada d'infraestructures entre l'Ajuntament de Manlleu i les persones propietàries dels terrenys inclosos dins de l'àmbit afectat per la nova connexió amb l'avinguda dels Pirineus
 • Aprovar inicialment el conveni sobre execució anticipada d’infraestructures subscrit amb data 4.7.2018 entre l’Ajuntament i les persones propietàries incloses dins de l’àmbit del sector de sòl urbanitzable anomenat “Coromina Nord”, el qual té per objecte la col·laboració per assolir els següents objectius d’interès general per a tothom:
  • A transformar el sector de sòl urbanitzable que es delimiti en la modificació puntual del PGOU que s’està elaborant en els terminis previstos en aquesta.
  • A garantir la seva connexió –i la de les zones industrials ja consolidades adjacents a l’àmbit- amb l’avinguda dels Pirineus i a través d’aquesta amb les carreteres Bv-5224 i C-37, simultàniament a la recepció de les obres d’urbanització del sector colindant.

 S’aprova per unanimitat:

 •  Aprovació inicial del projecte d'urbanització del C. Cavalleria entre el passeig del Ter i la plaça Lluís Pou i Solà

 Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Urbanització del carrer Cavalleria, entre el passeig del Ter i la plaça Lluís Pou i Solà” amb un pressupost de contractació de 278.078,47 € amb l’IVA inclòs.

  

 

PROPOSTES I MOCIONS:


S’aproven per unanimitat:

 •  Moció per donar suport a la candidatura de la sardana a la llista del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, de la UNESCO.
 • Adhesió a l’Educació 360. Educació a temps complet a Catalunya.

 No s’aprova amb els vots en contra d’ERC, MES, PDeCAT i regidora N/A, i els vots a favor de la CUP, PSC i ICV:

 •  Moció del grup CUP per una Festa Major plenament laica i respectuosa amb la diversitat religiosa

 Podeu consultar totes les mocions a:

http://www.manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id831/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm

 

  

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES


Promoció Econòmica i Joventut – Eudald Sellarès

El regidor comenta que aquesta setmana es fa l’última projecció del Festival de Cinema a la Fresca als jardins de Can Puget i felicita als organitzadors de l’activitat. 

Educació i Serveis Econòmics – Marta Alsina

La regidora felicita a l’IES Antoni Pous per l’acreditació rebuda segons el model e2cat que es basa en els principis bàsics de la qualitat i l’excel·lència. Aquesta acreditació la tenen molt pocs centres públics i destaquen com a únics en centres d’alta complexitat.

Alcaldia, Cultura, Promoció Social i RRHH - Alcaldia

L’Alcalde informa que els dies 12 i 13 de juliol es va realitzar la segona edició del Fòrum Econòmic i Social de Manlleu (FES) orientada a avaluar les propostes que es van definir el 2016 i que en breu es publicaran els resultats d’aquestes jornades. Destaca també que el 12 d’agost comença la Festa Major de Manlleu amb el pregó de la Núria Silvestre, bibliotecària de Manlleu, i convida a tothom a gaudir dels dies de Festa Major

Urbanisme i Esports – Enric Vilaregut

El regidor comenta que les obres del Pont de Can Molas i del Teatre Centre avancen a molt bon ritme. Pel que fa al Pont es preveu l’obertura pel 15 d’octubre, uns mesos abans del previst, només hi ha pendent de confirmar la previsió de la instal·lació del cablejat per part de la companyia de telefonia. Pel que fa al Teatre Centre es preveu que a finals d’any ja estigui acabada part de la zona de Platea.

Informa que aquest estiu s’està treballant amb l’asfaltat de diversos carrers, s’ha instal·lat l’aire condicionat a l’edifici de Benestar Social i s’està avançant amb l’enderroc de l’equipament exterior de la potabilitzadora per ubicar-hi les dependències de la Policia Local. Pel que fa a la climatització del Mercat Municipal s’ha acabat la instal.lació de la part de climatització de la calor i ara s’inicia la del fred. Mentrestant, s’han col.locat de manera provisional unes màquines de fred per mantenir una temperatura adequada durant els mesos estivals. Pel que fa al seguiment de les noves dependències de la Policia ja s’ha lliurat el projecte d’instal.lacions i s’està acabant el projecte arquitectònic.

Informa que en aquest moment hi ha oberta la licitació de les obres de l’enderroc del sostre intermig i la substitució de la coberta del Rocòdrom, així com la presentació d’ofertes per arreglar el camí de PuigAgut, per tal que es pugui realitzar les actuacions durant el mes de setembre. Explica també que durant l’estiu es faran les obres de millora de la cuina de l’escola Pompeu Fabra per tal de tenir-les enllestides al setembre.

Medi Ambient – Maica Bassas

La regidora informa que s’està duent a terme la campanya #repteManlleu que demana la col·laboració ciutadana per aconseguir un estalvi econòmic reciclant més i destinar-lo a millores de l’hospital Sant Jaume. La campanya es fa de juliol a desembre d’enguany i consta de diverses accions, entre aquestes una promoció de la deixalleria municipal. Cada cop que s’hi porten residus es timbra un passaport i la tercera vegada es regala una entrada gratuïta per la piscina municipal, a banda que es participa en el sorteig d’un val de 128,50€ (equivalent a la taxa de deixalles 2018). L’objectiu d’aquest “repte” és motivar a persones grans i joves a reciclar i reutilitzar per un repte solidari ja que cada any s’incrementen les tones de deixalles que es porten a l’abocador i també els costos econòmics de la seva gestió.

Participació Ciutadana – Maite Gallifa

La regidora recorda que durant la Festa Major es realitzaran les activitats que es van escollir al Consell Municipal de la Infància de Manlleu que es basarà en una activitat de jocs que tindrà lloc el 16 d’agost a la tarda a davant del Museu del Ter.


Imatges relacionades

ajuntament_esq

Data de modificació: 25/07/2018 15:00:31

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter