Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

24/5/2018

Ple ordinari de 22/05/2018

Nota de premsa amb les resolucions de govern aprovades al ple del mes de maig celebrat el dimarts dia 22 de maig de 2018.


RESOLUCIONS DE GOVERN

S'aprova per unanimitat:

 • Reconeixement extrajudicials de crèdits.

Reconèixer a favor dels creditors, per import de 29.636,43 €, la prestació de serveis, subministraments i treballs diversos, ja que es tracta de prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents àrees.

S'aprova per unanimitat:

 • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 10/2018

 Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de  150.461,83 €, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria i baixes d’altres aplicacions.

 Dades

 Es dóna compte al Ple de l'estat d'execució del primer trimestre del pressupost de l'exercici 2018

 • Informes trimestrals llei de morositat 2018

 El termini mitjà de pagament del 1r trimestre 2018 és de 30,57 dies.

 S’aprova per unanimitat:

 •  Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Manlleu tancat a 31 de desembre de 2017

S’han actualitzat cadascuna de les classificacions incloses en els 3 llibres en què estava desglossat actualment l’inventari municipal: Llibre A: béns, drets i obligacions de l’ens local, llibre B: els afectes al patrimoni públic del sòl, llibre C: els afectes al patrimoni historicoartístic.

S’ha creat el llibre E amb els béns corresponents, que no constaven reflectits a l’inventari: Llibre E: els cedits a altres administracions o a particulars però revertibles a l’ens local

En breu es podrà consultar a http://transparencia.manlleu.cat/

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PDeCAT, CUP, PSC, MES i regidora N/A i abstenció d’ICV:

 • Modificació del contracte de gestió del servei públic d'Escola Municipal de Música de Manlleu, per compensar l'equilibri econòmic

Modificar el contracte de gestió del servei públic d'Escola Municipal de Música de Manlleu, subscrit el dia 28-08-16 amb l'empresa FUNDACIO PRIVADA ESTUDIS MUSICALS, en el sentit de restablir l’equilibri econòmic de la concessió incrementant l’aportació per al 2018 fins als 105.000,00 €/anuals i, a més, incrementar l’import de la subvenció atorgada en els darrers quatre anys segons l’IPC anual català, d’acord amb la taula següent:

 EMM

S’aprova per unanimitat:

 • Modificació puntual número 31 del PGOU, relativa als apartats 2.1 i 2.2 de les normes urbanístiques (règim transitori de les activitats recreatives musicals situades a la zona C - conjunt històric)

Aprovar provisionalment la modificació puntual número 31 del PGOU, d’iniciativa pública i promoguda per l’Ajuntament, que consisteix en:

donar un nou redactat als apartats 2.1, 2.2; i en suprimir l’apartat 2.4 de l’article 94 de les normes urbanístiques del PGOU vigent i en modificar el redactat de l’apartat 1.3 de l’article 94.C de les normes urbanístiques del PGOU vigent.

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PDeCAT, PSC, MES, ICV i regidora N/A i abstenció de la CUP:

 • Aprovació inicial de la modificació puntual número 30 del PGOU al sector del Mas.

El dia 9.04.2018 ha finalitzat el termini d’exposició al públic d’un mes a què s’ha sotmès l’avanç de planejament de la modificació puntual número 30 del PGOU al sector del Mas. S’ha presentat una al·legació en la que es demana un canvi de situació de la bassa de laminació, prevista en el document de l’avanç en uns terrenys situats en sòl no urbanitzable, en discontinuïtat física amb el sector delimitat, vinculats als efectes de la seva obtenció amb l’esmentat sector.

S’ha emès el corresponent informe tècnic que analitza i valora la referida al·legació i conclou que es considera procedent rectificar els criteris del document de l’avanç en el sentit que sol·licita la interessada.

S’aprova per unanimitat:

 • Punt 10 Modificació destinació de capacitat de finançament (liquidació pressupost 2017)

Modificar la proposta d’acord Plenari de data 20 de març de 2018 mitjançant la qual es va destinar la capacitat de finançament de 2.468.005,37 euros, quedant així:

 

inversions

   


PROPOSTES I MOCIONS

Podeu consultar els textos i acords de les mocions a: http://manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id764/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-maig.htm

S’aprova per unanimitat:

 • Moció per millorar els ràtios a l'educació presentada per ICV
 • Moció per sancionar les empreses de subministraments bàsics que realitzin talls indeguts a manlleuenques i manlleuencs de la CUP Manlleu

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

Participació Ciutadana – Maite Gallifa

El diumenge dia 3 de juny, en el marc festa de l’aprofitament, es farà un nou intercanvi de roba amb les peces sobrants del Mercat d’Intercanvi de primavera. La regidora comenta també que el 25 i 26 de maig es farà el “bosc d’aventura”, activitat escollida en el marc dels pressupostos participatius infantils que treballa el consistori infantil de Manlleu.

Promoció Econòmica i Joventut – Eudald Sellarès

El regidor felicita als Rangers i noies guies d’Arrels per l’exposició inaugurada a l’Embarcador del Ter per conscienciar sobre el maltractament animal. El regidor felicita també al GDT que una any més estarà al capdavant de l'Embarcador del Ter aquesta temporada.

A nivell de comerç el regidor comenta que enguany no es farà la Nit Encantada, però es celebrarà la Festa del Comerç els dies 1 i 2 de juny. En el marc d’aquesta festa els comerços oferiran ofertes i descomptes dins els seus locals i per part de l’ajuntament es programaran activitats lúdiques i culturals a l’exterior.

El regidor explica també que la propera setmana es celebrarà el primer aniversari del LAB amb jornada de networking amb usuaris i usuàries de l’espai. Per últim comenta també que aquesta setmana assistirà a l’acte comarcal del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola en el que Manlleu participa.  

Seguretat Ciutadana, Salut Pública i Gent Gran – Carme Trillas

A nivell de Salut Pública la regidora comenta que del 25 al 31 de maig es celebra la setmana sense fum. Els dies 26 i 28 de maig es faran activitats als mercats ambulants.

Pel que fa a Gent Gran, la regidora explica que el divendres assistirà a la Fira Gran amb persones de les dues associacions de la Gent Gran de la ciutat.

A nivell de Policia la regidora comenta que s’ha fet la promoció interna per cobrir 3 places de caporals, d’aquestes, destaca que 2 places seran ocupades per dones.

Educació i Serveis Econòmics – Marta Alsina

La regidora destaca 2 casos d’exit en l’àmbit d’educació, felicita als alumnes de Casals Gràcia pel seu bon paper a Arkansas i felicita a una alumna de tercer de l’escola Puig Agut per haver obtingut un accèssit als jocs florals de Catalunya

Urbanisme i Esports – Enric Vilaregut

El regidor informa que pel que fa al pont s’estan posant les prelloses. Els terminis s’estan complint i sembla que el termini d’execució serà inferior als 11 mesos.

Les obres del teatre també avancen, s’està ampliant la boca del teatre i s’inicien les instal·lacions. S’està fent també l’enderroc dels antics dipòsits de la potabilitzadora per facilitar l'obra posterior de l’equipament per a la Policia.

Pel que fa a concursos i licitacions, està en fase de concurs l'asfaltat de carrers per valor de 90.000 euros, en fase de licitació la passera, en fase d’adjudicació el fred del Mercat Municipal i en fase d’execució la part de calor del Mercat Municipal.

Per acabar destacar 2 actuacions que està realitzant la brigada, d’una banda l’acondicionament d’un solar del carrer del Serpent que a la llarga s’ha de destinar a habitatge social però que ara s’utilitzarà com a aparcament gratuït, i d’altra banda la tala d'arbres del torrent de la borina, que s’ha efectuat de forma urgent per temes de seguretat.

 


Imatges relacionades

Aj Manlleu text a sota BN.jpg

Data de modificació: 24/05/2018 16:28:12

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter