Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

1/6/2016

Ple ordinari de maig 31/05/2016

RESOLUCIONS DE GOVERN: 

Es fa el sorteig dels membres de les meses electorals. Eleccions Generals 26 de juny de 2016. Els designats per sorteig rebran una notificació en els propers 3 dies hàbils. 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, CIU, PSC, ICV i N/A i l’abstenció de CUP:  

 • Pròrroga del contracte de gestió del servei públic d'Escola Municipal de Música de Manlleu 

Aprovar la pròrroga del contracte de gestió del servei públic d'Escola Municipal de Música de Manlleu, subscrit amb la FUNDACIÓ PRIVADA ESTUDIS MUSICALS DE MANLLEU, per un nou període de cinc anys comptadors des de l’01.09.2016 i que finalitzarà, per tant, el 31.08.2021. 2. La vigència del contracte actual, per un termini de deu anys, finalitza el proper 31.08.2016 

Es retira del ple el següent punt: 

 • Alta a l'inventari  general de béns i drets del catàleg  de camins municipals de Manlleu elaborat de  la Diputació de Barcelona 

S’aprova per unanimitat: 

 • Desafectació com a bé demanial dels quadres (pintures) de l'Ajuntament 

L’Ajuntament de Manlleu disposa en el seu inventari de béns i drets municipal de 153 quadres (pintures) procedents, d’una banda, del Concurs de Pintura Ràpida que convoca des de l’any 1982 i, de l’altra, de cessions i compres d’obres de pintors reconeguts. Aquests quadres actualment es troben dipositats a l’arxiu municipal llevat de tots aquells que es troben penjats en algunes dependències municipals. Es proposa organitzar una subhasta solidària d’una part d’aquests béns, en concret de diverses obres pictòriques inutilitzades, amb el doble objectiu d’una banda de promocionar l’art i la cultura i, alhora, rendibilitzar el patrimoni local en desús aplicant els seus fruits en causes socials. 

Amb la voluntat de promoure la participació de la ciutadania en la presa de decisions  públiques i conèixer les seves preocupacions en l’àmbit social, l’Ajuntament ha decidit sotmetre a consulta popular la determinació de la causa social a la qual es destinaran els fons recaptats. 

S’aprova per unanimitat: 

 • Modificació de l'Ordenança Fiscal nº 11 per incorporar la taxa sobre la utilització anòmala d'un habitatge o edifici d'habitatges (habitatges buits) i altres correccions tècniques
 • Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 12 

La modificació de l’ordenança núm 11 fa referència a aprovar una taxa per a a la realització dels expedients d’inspecció d’habitatges buits. També actualitza les tarifes per a la celebració de matrimonis civils, per tal d’establir diferents preus si es celebren en dies laborables o festius. 

L’ordenança núm 12 es modifica atesa la necessitat d’establir unes tarifes per la utilització privativa d’espais a l’edifici municipal de Can Puget. 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, CIU, ICV, i N/A i l’abstenció de CUP i PSC: 

 • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris. Exp. 18/2016 

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris per import de 118.500 €, finançats amb càrrec a baixes d’altres aplicacions. La modificació del pressupost és per fer front a l’anualitat del conveni derivat de les obres de la plaça. 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, CIU i N/A i els vots en contra de CUP, PSC i ICV: 

 • Aprovació provisional de la modificació puntual número 26 del PGOU als àmbits discontinus del sector del Pla de Millora Urbana de Can Brocato i del carrer Rusiñol números 40-42 

Aprovar provisionalment el document refós de la modificació puntual número 26 del PGOU als àmbits discontinus del sector de millora urbana de can Brocato i carrer Rusiñol 40-42 (RE núm. 6668 de 20.5.2016), en el qual s’incorporen les prescripcions indicades en els informes lliurats pels diversos organismes afectats per raó de llurs competències sectorials als quals s’ha sol·licitat informe en la tramitació de l’expedient i les condicions fixades per l’Ajuntament en l’acord d’aprovació inicial de l’expedient. 

S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació inicial de la modificació puntual número 28 del PGOU sobre els paràmetres urbanístics mínims per a la instal·lació d'activitats de restauració 

Es modifica el redactat de l’apartat 4.1 de l’article 94 B de les actuals normes urbanístiques del PGOU de Manlleu, que regula els paràmetres urbanístics mínims per a la instal·lació de bars, bars-restaurants, croissanteries i similars, tot suprimint el requisit de l’alçada mínima exigible de 3 metres en un 90 % de la seva superfície, en el benentès que en tot cas aquest tipus d’establiments s’hauran de complir les prescripcions del Codi Tècnic de l’Edificació i de la seva normativa complementària i de desplegament i de les que les substitueixin; així com de la normativa sectorial d’aplicació (activitats de restauració). 

Es dóna compte: 

 • De l'estat d'execució del pressupost de l'exercici 2016 

Pel que fa al 1r trimestre, destacar que s’han recaptat un 20% dels impostos directes i pel que fa a despeses, la despesa principal, que és la de personal, s’ha executat un 20%. 

 • Informes trimestrals Llei Morositat any 2016 

El termini mitjà de pagament a proveïdors és de 47 dies. 

Es vota i s’aprova per unanimitat l’entrada d’un nou punt per urgència. El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, CIU, PSC, ICV, N/A i l’abstenció de la CUP: 

 • Aprovació del programa de Participació Ciutadana en el procés de formulació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

El programa de Participació Ciutadana del POUM ha estat consensuat i treballat amb tots els grups polítics i ha estat redactat i serà executat per l’empresa de Manlleu lavola. 

PROPOSTES I MOCIONS: 

Podeu consultar els textos i acords de les mocions a: http://manlleu.cat/mod/noticies/id3183/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm 

S’aprova per unanimitat: 

 • Moció per contractar una auditoria externa a l'Ajuntament i a la Diputació per tal d'auditar els comptes municipals de l'anterior equip municipal període 2011-2015 
 • Moció per demanar la construcció d'un nou institut públic: l'Institut del Ter. 

No s’aprova per rebre els vots a favor de CUP i ICV (5) i en contra d’ERC, MES, CIU, PSC i N/A (16): 

 • Moció per a la realització d'una auditoria externa sobre el deute de l'Ajuntament de Manlleu 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, CIU, PSC, ICV i N/A i el vot en contra de la CUP: 

 • Moció per recuperar la gestió del servei de recollida i neteja viària que actualment gestiona el consell comarcal d'Osona 

La moció que constava entrada per urgència a l’ordre del dia: Moció de suport a la facultat de medicina de la UVIC –UCC es retira del ple. 

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

Noves Tecnologies, Transparència i Atenció Ciutadana

La regidora M. Josep Palomar comenta que amb la voluntat de ser més propers es vol donar a conèixer com gestionem els serveis públics, per això s’han publicat nous mapes al Situa’m on s’ubiquen on es donen i com es resolen les incidències i també un mapa amb les actuacions de la brigada en temps real. 

La regidora comenta també que es continua treballant pel bon desplegament de la fibra òptica a la ciutat i que pot ser que aquests dies els particulars rebin la visita de Mas Móvil demanant permís per cablejar les façanes. Des de l’ajuntament s’ha demanat a l’empresa que totes les línies que puguin vagin soterrades i que si cal passar-les per façanes es tingui especial cura en temes estètics i s’eviti causar impactes visuals. 

Promoció Econòmica i Joventut 

El regidor Eudald Sellarès destaca la bona acollida que va tenir Fira Circ. Comenta també que la 4a nit encantada va ser un èxit i aprofita per agrair a totes aquelles persones que hi van participar la seva dedicació i col·laboració. 

A nivell de joventut el regidor explica que totes les llars amb nens i nenes d’entre 3 i 12 anys han rebut el díptic del casal estiu municipal que enguany estarà dedicat als astronautes. Eudald Sellarès també comenta que des de l’OPE s’ha realitzat una tasca de recerca de tota l’oferta detectada per fer a l'estiu per als joves d’entre 13 i 17 anys i que les persones interessades en conèixer-la poden adreçar-se a l’OPE, que a més també està elaborant una borsa amb totes les feines d’estiu adreçades a joves. 

El regidor recorda que aquest dissabte 4 de juny a les 6 de la tarda tindrà lloc l’acte de lliurament de premis de l’11è Concurs de Dibuix Manga de Manlleu a Can Patalarga.

Alcaldia

Àlex Garrido explica que ja s’ha acabat el document de treball resultat del FES Manlleu amb les conclusions i propostes recollides de cada grup de treball. L’alcalde comenta que ara se’n farà el retorn i que es començarà a parlar-ne a nivell polític, es crearan grups motos i es prioritzaran accions a realitzar. 

A nivell d’educació Àlex Garrido explica que el PEC avança, i que ja s’han realitzat tant reunions a nivell polític com del grup impulsor i el grup motor. S’estan definint els projectes prioritaris i concretant accions per a cada un dels grups de treball que ja estan creats. La Diputació de Barcelona donarà suport al PEC un any més. 

L’alcalde comenta també que l’Escola Municipal de Música de Manlleu passarà a gestionar també l’Escola de Música de Torelló.

Per últim l’alcalde informa que el 17 de juny tancarà la biblioteca municipal amb motiu del trasllat al nou equipament. Es farà feina a porta tancada aproximadament durant 2 mesos: posar xips als llibres, trasllat, ... i s’espera poder obrir les portes de la nova biblioteca al setembre. 

Serveis Territorials i Esports

El regidor comenta que les obres de la biblioteca van dins el termini i que a mitjans de juny estaran acabades. Ara s’està en fase de licitació del mobiliari. 

El regidor comenta també que estan en fase d’adjudicació de la licitació de les obres del teatre centre. 

S'han aprovat 2 projectes més d’urbanisme, el terra de la piscina municipal, per licitar a l'agost, i el sistema de climatització del mercat municipal, que es reclamarà a la constructora que n’assumeixin la reparació. 

Enric Vilaregut comenta que tenen el compromís de carreteres per a procedir el mes de juny a la senyalització de prohibició del pas de camions pesats pel pont de Can Molas, es senyalitzarà la desviació per la Gleva o La Miranda.  

Seguretat Ciutadana, Gent Gran i Participació Ciutadana 

La regidora comenta que avui (31/05) és el dia sense fum, i amb motiu de la celebració de la setmana sense fum es pot visitar al Museu del Ter una exposició sobre els riscos del tabac. 

La regidora agraeix a tothom qui va col·laborar i participar, persones i entitats, en l’intercanvi de roba de temps x temps celebrat el passat cap de setmana. 

Carme Trillas explica que l’ajuntament s’ha adherit al projecte NO PUC ESPERAR!!, de l’Associació de Malalts de Crhon i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) el qual està pensat per facilitar el dia a dia de les persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós. L’adhesió implica que els serveis de tots els equipaments públics estaran a disposició de les persones afectades. 

Medi Ambient i Pagesia

La regidora Maica Bassas comenta que amb motiu de la setmana de l’energia el diumenge 5 de juny hi haurà instal·lades a la plaça del mercat municipal 2 bicicletes que generaran granissats amb l’energia de les pedalades. Aquesta activitat es farà en el marc del dinar dels llençats, un dinar d’aprofitament que es celebrarà aquest diumenge a la mateixa plaça del mercat municipal. 


Data de modificació: 14/06/2016 09:49:39

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter