Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

29/11/2017

Ple ordinari de 28/11/2017

Nota de premsa amb les resolucions de govern aprovades al ple del mes de novembre celebrat ahir, dimarts dia 28 de novembre de 2017.

Es fa la lectura d’un fragment del Manifest unitari Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones que podeu trobar a:  http://www.manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id614/manifest-unitari-dia-internacional-per-a-l-eliminacio-de-la-violencia-envers-les-dones.htm

RESOLUCIONS DE GOVERN:  

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, N/A, PSC i MES l’abstenció de PDeCAT i ICV i el vot en contra de la CUP: 

 • Modificació del contracte per a la gestió del servei municipal d'abastament d'aigua potable

L’interès públic de la modificació del contracte es justifica per la necessitat d’adequar la retribució del contracte i la revisió de la  mateixa a la nova estructura de costos que té el servei a partir del moment de la connexió de la xarxa d’abastament en alta a Osona Sud, així com també desadscriure del servei les instal·lacions que ja no queden afectes a la concessió. 


S’aprova per unanimitat: 

 • Canvi designa de representant municipal a òrgans col·legits i institucions. 

Deixar sense efecte el nomenament de l’alcalde Àlex Garrido Serra com a representant municipal a la Fundació Centre Psicopedagògic d’Osona i nomenar la regidora Sra. Carme Trillas Torrents representant de l’Ajuntament en aquesta entitat.


S’aprova per unanimitat: 

 • Modificació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/ades públics/ques de l'Ajuntament de Manlleu (personal funcionari i laboral) per als anys 2016-2019

Les modificacions que es detallen a continuació i que es proposen per aquesta modificació han estat objecte de negociació i acord posterior, dut a terme en la sessió de la Comissió Negociadora del passat 14 de novembre del 2017. 

 • I. Modificar l’article 10.2.b. que fa referència al Complement específic. En l’actualitat aquest complement es retribueix en les 12 pagues ordinàries i es proposa que a partir del 2018 es percebi en les 12 pagues ordinàries i en les 2 pagues extraordinàries, tal com estableix la Llei General de Pressupostos de l’Estat. 

 • II. Modificar l’article 11 pel que fa a la data de pagament de les pagues extraordinàries que serà el dia 10 de juny i de desembre.

 • III. Modificar l’Annex I article 2 del nomenclàtor de llocs de treball segons grups professionals, per adaptar els llocs de treball del personal laboral a les darreres modificacions de la RLT.

 • IV. Modificar l’article 1 que fa referència a la Jornada, en el sentit que s’elimina la fórmula de càlcul i les hores anuals per la jornada de 37,5 hores setmanals són 1.687,5 hores i per la jornada de 40 hores setmanals són 1.800 hores.


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, N/A, MES i ICV i l’abstenció de PDeCAT, CUP i PSC: 

 • Modificació de la RLT per al 2018 

Les principals modificacions són: 

Amortitzar el lloc de treball de “Mediador/a” i crear un lloc de treball d’“Agent d’Acollida” amb un 50% de jornada i amb una dotació d’efectius, que dependrà orgànicament de l’Àrea de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum. 

Amortitzar el lloc de treball d’”Informador/a Juvenil” adscrit a l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica i crear un lloc de treball d’”Administratiu/iva Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum”. 

Modificar la denominació i les funcions del lloc de treball d’”Encarregat/ada de Deixalleria” que passa a denominar-se “Encarregat/ada de Deixalleria i Brigada de Neteja”, amb la modificació també del contingut funcional d’aquest lloc de treball per dur a terme la supervisió operativa, el seguiment i la gestió del personal de la Brigada de Neteja municipal de la corporació. Modificar les funcions dels llocs de treball d’”Auxiliar de Recursos Humans” i “Tècnic/a auxiliar de Prevenció de Riscos Laborals i RH, en el sentit de suprimir les funcions relacionades amb la Brigada de Neteja.


S’aprova per unanimitat: 

 • Modificació del pressupost.  Exp. 66/2017 

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de 236.890,21 €, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria i baixes d’altres aplicacions. 

La modificació es fa bàsicament per pagar el percentatge pendent (40%) de la paga extra de Nadal de 2012 als treballadors municipals.

        

     

CREDITS EXTRAORDINARIS

 
         

02

432

6090000

ADEQUACIÓ ZONA CAMPER

4.455,28

01

170

4670100

QUOTA CONSORCI ALBA TER

4.173,57

10

327

6230000

MAQUINARIA HORTS

1.216,00

03

342F

6320000

AIRES CAMP FUTBOL

1.150,00

14

3321L

6230000

CULTURA.MAQUINARIA BIBLIOTECA

99,90

     

TOTAL

11.094,75

         
         
     

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

 
         

01

920S

1310000

PAGA EXTRA NADAL 2012

179.340,00

14

491M

6330000

MITJANS MAQUINARIA I ALTRES

4.857,50

03

342A

2120000

MANTENIMENT EDIFICI PISCINES

10.753,65

03

323

2120100

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI COLORS

1.000,00

03

342B

2120100

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS PAVELLÓ

1.000,00

03

330A

2120000

MANTENIMENT CAN PUGET

1.000,00

03

920

2120100

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI AJUNTAMENT

1.500,00

03

4312M

2120100

MANTENIMENT INSTAL.LACIONS MERCAT MUNICIPAL

1.000,00

03

452

2100200

MANTENIMENT CANAL INDUSTRIAL

2.500,00

09

231

6250000

MOBILIARI SS

500,00

08

130

2270000

SERVEI NETEJA POLICIA

128,65

14

323A

2270000

EDUCACIÓ SERVEI NETEJA PUIG AGUT

6.347,88

14

323D

2270000

EDUCACIÓ SERVEI NETEJA 4 VENTS

5.458,46

14

330A

2270000

CULTURA SERVEI NETEJA CAN PUGET

1.682,66

14

342A

2270000

ESPORTS SERVEI NETEJA PISCINA

3.240,86

14

342F

2270000

ESPORTS NETEJA CAMP DE FUTBOL

1.141,49

14

3321L

6290000

CULTURA. ALTRES INVERSIONS BIBLIOTECA

179,00

14

3321L

6250000

CULTURA.MOBILIARI BIBLIOTECA

51,27

10

1622B

6250000

MOBILIARI 

4.114,04

     

TOTAL

225.795,46

         
     

BAIXES

 
         

13

1532B

6320000

SUBTITUCIÓ COBERTES NAUS

2.227,64

02

433P

2269906

OPE ACCIONS PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ

2.227,64

10

327

2269900

DESPESES HORTS

1.216,00

14

491M

2130000

MITJANS MANTENIMENT MAQUINÀRIA

2.000,00

14

491MT

2279900

MITJANS IMPRESSIÓ REVISTA TER

2.587,50

03

160

2100100

CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM

5.171,92

03

160C

2279900

INSPECCIONS XARXA CLAVEGUERAM

1.500,00

03

171F

2100000

MANTENIMENT INFRA. VIES PÚBLIQUES FONTS PLAÇA

1.239,87

09

231A

2120016

INSTAL.LACIONS PISOS BENESTAR SOCIAL

500,00

14

3321D

2269900

CULTURA ACTIVITATS DIFUSIÓ BIBLIOTEQUES

330,17

10

1621C

2150000

MANTENIMENT CONTENIDORS

476,37

10

1622B

2269900

DESPESES DEIXALLERIA

3.637,67

     

TOTAL

23.114,78

         

01

870000

 

ROMANENT DESPESES GENERALS

213.775,43

         
     

TOTAL

213.775,43


S’aprova per unanimitat:                  

 • Reconeixement extrajudicial quota Alba Ter 2014 

S’aprova reconèixer a favor d’Alba Ter la quota de l’exercici 2014, per import de 4.173.57 €, que no es va pagar per error i que es pagarà ara ja que es tracta de prestacions efectivament realitzades.


Es dóna compte al Ple de: 

 • L'estat d'execució del pressupost de l'exercici 2017 

L’Estat d’execució del pressupost en aquest 3r trimestre es pot consultar a http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/execucio-pressupostaria/modificacions-i-execucio-trimestral-2017.htm   

 • Informes trimestrals llei de morositat 2017

El termini mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2017 és de 39 dies.


S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació definitiva de la relació de béns i drets de necessària expropiació per a l'obtenció d'un terreny del paratge de la Devesa afectat a via públic-passatge del Pla Especial de la façana urbana i de les vores del riu Ter.

El Ple de l’ajuntament en la sessió ordinària del passat 18.7.2017 va aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per l’actuació expropiatòria d’un terreny situat al paratge de la Devesa, per tal de destinar-lo a les finalitats determinades pel planejament urbanístic, és a dir, sistema urbanístic local de comunicacions (vial-passatge públic). Dins del termini conferit el propietari ha presentat un escrit d’al·legacions en què s’oposa a la necessitat de l’ocupació per tres motius: Per inexistència de causa expropiatòria, per desviació de poder de l’actuació municipal i per defectes formals que l’invaliden. 

S’han emès els corresponents informes tècnic i jurídic en què s’analitzen les al·legacions presentades i es conclou desestimar-les i aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l’actuació expropiatòria d’un terreny situat al paratge de la Devesa, per tal de destinar-lo a sistema urbanístic local de comunicacions (vial-passatge públic)


S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació inicial de la modificació puntual número 29 del PGOU - Zona D (Normes urbanístiques, articles 60 i 94.1.1.4) 

Es modifica el planejament per assolir determinats objectius d’interès públic general, com són: 

 • L’adequació a la normativa urbanística als plànols d’ordenació.
 • Dotar de la possibilitat de serveis la plaça de Gràcia. 

Aprovar inicialment la modificació puntual número 29 del PGOU, d’iniciativa pública i promoguda per l’Ajuntament, que consisteix en la modificació de les normes urbanístiques articles 60 i 94.1.1.4, el redactat del qual quedarà substituït pel següent: 

“Article 60.   Zona D: Illes de cases en filera 

Són aquelles en les que l’edificació s’ordena en blocs longitudinals formats per repetició de parcel·les entre mitgeres. La profunditat edificable màxima serà de 14 m, excepte que els plànols d’ordenació n’assenyalin una altra. El pati d’illa és lliure de tota edificació excepte en línia de façana lateral, que sempre podrà ocupar-se en planta baixa. 

L’alçada màxima vindrà fixada en els plànols, essent l’altura reguladora màxima de 6,80 m, per a planta baixa i un pis, i de 9,50 m, per a planta baixa i dos pisos, excepte per la zona D’ -Plaça de Gràcia-, on cal mantenir l’alçada de les cornises originals. 

Per a les finques incloses en els planejaments derivats o estudis de detall vigents preval la ordenació que fixi la pròpia regulació específica. 

L’ús principal és el residencial, admetent altres usos tal com queda detallat en l’article 94, apartat 4 referent a la zona D i D’ -Plaça de Gràcia-. 

Article 94     Usos permesos en cada zona 

1.1 Sens perjudici de les matisacions dels articles 94 A, 94 B i 94 C, s’estableix el règim d’usos següent: 

 1. ZONA “D” CASES EN FILERA 

Es permet l’ús residencial unifamiliar i plurifamiliar; l’ús comercial i d’oficines queda condicionat a una ocupació de 150 m² i solament és admissible en planta baixa. Són prohibits l’ús industrial i el de serveis privats, excepte en la zona D’ – Plaça de Gràcia – on es permeten els serveis privats en totes les plantes.” 


 

PROPOSTES I MOCIONS 

Trobareu els textos de les mocions a: http://www.manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id611/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm

S’aprova amb els vots a favor de la CUP i ICV, l’abstenció d’ERC, PDeCAT, PSC i MES i el vot en contra de la regidora N/A: 

 • Moció per recaptar l'IBI a les entitats de caràcter religiós de Manlleu que no estiuin destinades a la pràctica del culte, presentada per ICV. 

No s’aprova amb els vots en contra d’ERC, N/A, PDeCAT, CUP i MES i els vots a favor de PSC i ICV: 

 • Moció relativa a la interlocutòria de l'Audiència Nacional de presó incondicional per a l'ex president del Govern de la Generalitat i set ex consellers, presentada pel PSC.

S’aprova per unanimitat:

 • Moció relativa a la retirada de publicitat sexista, presentada per l’entitat La Xinxa Feminista

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

Participació Ciutadana – Maite Gallifa

La regidora comenta que està obert el període d’inscripcions per fer de patge a la Cavalcada de Reis de Manlleu. Fins el dia 15 de desembre les persones interessades poden apuntar-s’hi a Can Puget o des de la web www.manlleu.cat

La regidora explica també que el proper dimarts dia 12 de desembre es celebrarà un nou ple del consistori infantil i allà s’escollirà la proposta guanyadora per executar al passeig del Ter.

La regidora comenta també que s’ha obert una nova fase del procés participatiu del Vora Ter, i que aquests dies la ciutadania major de 16 anys pot escollir i votar quines 3 propostes creu que s’han de tirar endavant d’entre el total de 16 projectes. Es pot vota a www.manlleu.cat/participa

Promoció Econòmica i Joventut – Eudald Sellarès

El regidor comenta que el proper dia 8 de desembre es farà la inauguració del badanadal que enguany s’allargarà fins el dia 7 de gener i que tindrem una nova edició del Pop up ExPress  del 9 de desembre al 5 de gener (dies concrets).

El regidor explica també que se’ns ha concedir una ajuda que ens permetrà tenir una diagnosis de la situació actual de l’àmbit de la joventut a Manlleu, una vegada es tingui aquesta radiografia acurada de la situació ens ha de permetre posar les bases del Pla de Joventut de la ciutat i  tenir accés al finançament de Generalitat i Diputació de Barcelona per aquests temes.

Hisenda i Educació – Marta Alsina

La regidora explica que l’Institut del Ter ha entrat al projecte magnet amb la seva aliança amb el Museu del Ter i que per tant treballaran amb la Fundació Jaume Bofill. Comenta també que de moment l’escola Puig Agut i la seva aliança amb l’Escola de Música de Manlleu no hi ha entrat, però que el projecte es continuarà treballant i que no es descarten col·laboracions amb la fundació.

Alcaldia, Cultura, Promoció Social i Personal i Organització i Persones – Àlex Garrido

L’alcalde fa un agraïment públic a l’Ajuntament de Vic, i en especial a l'alcaldessa, per la cessió de 4 places públiques al centre de dia de Manlleu, són les primeres que tindrà la ciutat, però l’any vinent es treballarà amb la Generalitat per l’ampliació d’aquest nombre de places públiques.

Noves Tecnologies i Atenció Ciutadana, Habitatge i Secretaria – M. Josep Palomar

La regidora recorda que Manlleu és municipi pilot de l’idCAT Mobile Connect, un innovador sistema d’identificació mòbil que facilita la gestió dels serveis públics. La regidora anima a les persones a provar-ho comentant que amb aquest sistema és més fàcil i segur l’accés dels serveis públics digitals utilitzant el telèfon mòbil. 


Imatges relacionades

Escut Ajuntament de Manlleu

Data de modificació: 29/11/2017 14:11:59

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter