Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

17/10/2017

CANVI HORA DEL PLE - CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Degut a les detencions produïdes ahir i a les mobilitzacions ciutadanes convocades avui per demanar la llibertat dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural el ple d'avui es celebrarà a les 17.30h. L'ordre del dia del ple es veurà alterat segons la urgència dels punts ja que el ple finalitzarà a les 18.45h.

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 17 d'octubre de 2017
Hora: 17.30 h

 

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

 1. Aprovar la pròrroga del Pla d'Igualtat per a la ciutadania 2012 - 2016 i el calendari per elaborar el III Pla d'Igualtat de Gènere
 2. Modificació del règim de dedicació i retribucions de dues regidores municipals.
 3. Canvi designa de representants de l'Ajuntament a òrgans col·legiats i institucions.
 4. Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2017
 5. Separació del servei de la directora dels mitjans de comunicació locals
 6. Aprovació d'un increment d'un 1% de les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris, personal laboral i personal directiu de l'Ajuntament amb efectes a partir de l'1 de gener del 2017, d'acord amb el que disposa la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per al 2017
 7. Destinació de capacitat de finançament (Liquidació 2016)
 8. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements. Exp. 54
 9. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
 10. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 1 Impost sobre béns immobles
 11. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 2 - Impost sobre activitats econòmiques.
 12. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 3 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 13. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 14. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 7 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local.
 15. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 11- Taxes per la prestació de serveis generals.
 16. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 12 - Taxa utilització privativa o aprofitament especial domini públic.
 17. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 16 Taxa pel subministrament domiciliari d'aigua potable.
 18. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 17 - Taxes per la prestació de serveis piscina i instal·lacions esportives.
 19. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 21 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa.
 20. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 25 - Taxa per la prestació del servei d’escola bressol.
 21. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 29 - Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals.
 22. Cessió d'un bé patrimonial de l'Ajuntament (al sector de la Teuleria - El Verdaguer) al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per destinar-lo a la construcció d'un centre d'ensenyament d'educació secundària
 23. Recuperació de la possessió d'un bé de domini públic de titularitat municipal qualificat de sistema urbanístic d'espais lliures públics (zona verda) al carrer Rusiñol 80

C) PROPOSTES I MOCIONS:

 1. Moció per al desplegament de la taxa per l'ús del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
 2. Moció per demanar la gestió municipal dels pisos de la SAREB i evitar l'especulació immobiliària als municipis.
 3. Moció de condemna per la violència exercida pels cossos de seguretat el dia del Referèndum

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

 

 1. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària
 2. RESOLUCIONS
 • Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
 • Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal i en concret:
  • DEC/1040/2017, revocació de competències, de condició de tinent d’alcalde i de membre de la Junta de Govern Local.
  • DEC/1083/2017, modificació nomenament tinents alcalde
  • DEC/1084/2017, modificació designa membres comissions informatives
  • DEC/1085/2017, modificació membres Junta de Govern Local
 • Resolucions de nomenaments interins i contractacions laborals per urgència i sense previ procés selectiu.
 1. Informació de les regidories
 2. Precs i preguntes

Data de modificació: 17/10/2017 13:30:29

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter