Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

15/6/2017

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 20 de juny de 2017
Hora: 19.30 h.

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Modificació RLT 2.2017

3. Reconeixement extrajudicial de crèdits. Factures altres anys. Rel. 1

PER URGÈNCIA (NO DICTAMINAT PER COMISSIÓ INFORMATIVA)

4. Modificació del pressupost. Suplements de crèdit. Exp. 31/2017

C) PROPOSTES I MOCIONS:

5. Moció de suport al manifest de la taula de Manlleu pel Sí al Referèndum.

6. Moció d'IC-V en nom de CCOO relativa a Educació

7. Moció en suport al poble Rifeny

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

8. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

9. RESOLUCIONS

  • Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
  • Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal.
  • Resolucions de nomenaments interins i contractacions laborals per urgència i sense previ procés selectiu

10. Informació de les regidories

11. Precs i preguntes


Data de modificació: 15/06/2017 15:05:02

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter