Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

25/1/2017

Ple ordinari de gener 24/01/2017

RESOLUCIONS DE GOVERN:

 

S’aprova per unanimitat:  

  • Subrogació préstec BBVA núm. 2010 -1- BBVA02 a Caixa d'Enginyers per millora de les condicions actuals 

Substituir l’operació creditícia núm. 0182-6035-895-46506261 concertada BBVA per l’import màxim de 626.670,90 €  a favor de Caixa d’Enginyers amb les condicions i característiques següents: 

-        Import màxim: 626.670,90 €

-        Termini màxim: fins a 5 anys, 60 mensualitats

-        Sistema d’amortització: quota amortització constant

-        Periodicitat quotes amortització i interessos: mensuals

-        Tipus interès de referència: EURIBOR a 3 mesos+0,71

-        Comissions obertura: 0%

-        Comissió amortització parcial i total: 0% 

En data 13 de gener de 2.017, s’ha elaborat informe per part de la intervenció municipal, en el qual es quantificat en 21.615,25 € l’estalvi previst en interessos, sempre i quan es mantinguin els tipus d’interès actuals. 

 

S’aprova per unanimitat:   

  • Aprovació de la incorporació de l'Ajuntament de Manlleu com a patró de la Fundació Sant Tomàs 

La Fundació Sant Tomás, és una fundació sense finalitat de lucre, que integra els serveis educatius i assistencials de l’ Associació Sant Tomàs així com els serveis transversals i la protecció del patrimoni. 

S’aprova la incorporació de l’Ajuntament de Manlleu com a patró de la Fundació Sant Tomàs i es designa la regidora de l’àmbit de Benestar Social de l’Ajuntament, Sra. Dolors Collell Suriñach, per formar part del Patronat de la Fundació en representació de l’Ajuntament de Manlleu. 

 

S’aprova per unanimitat:  

  • Pròrroga del termini d'informació pública de l'avanç de la formulació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 15.11.2016, va adoptar entre d’altres acords el d’aprovar la publicació i subjecció a informació pública de l’avanç de formulació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) pel termini d’un mes. Aquest termini finalitzarà el dia 27.1.2017. 

Durant el mes de gener s’està duent a terme el gruix del procés de participació ciutadana del POUM, amb les sessions territorials. Per tant, es considera convenient i oportú, un cop hagi finalitzat aquesta fase de la participació i capacitació de la ciutadania, de prorrogar en un mes addicional el termini d’informació pública dels documents en què es formalitza l’avanç de planejament per tal d’estimular la presentació d’observacions i suggeriments. 

 

S’aprova per unanimitat:  

  • Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana de les parcel·les números 40-41 del Pla Parcial de la Teuleria (carrer de la teuleria 14-16) 

Aprovar provisionalment el pla de millora urbana d’iniciativa privada, el qual té per objecte regular la composició de façana de les edificacions que han d’ocupar els solars del carrer Teuleria número 14 i 16, formulant una proposta conjunta que garanteix la seva simetria i unificant els seus voladissos sense necessitats de separar-se de la mitgera; tot advertint que l’executivitat del Pla de Millora Urbana queda supeditada a la de la modificació del Pla Parcial urbanístic de la Teuleria que li dóna cobertura legal (publicació de l’acord d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques modificades al DOGC), d’acord amb el que preveu per aquests casos l’article 85.9 TRLUC. 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC, MES, N/A i CIU i vots en contra de CUP i ICV:  

  • Verificació de la incorporació al document de la modificació puntual número 26 del PGOU, als àmbits discontinus del sector del Pla de Millora Urbana de Can Brocato i del carrer Rusiñol números 40-42, de les prescripcions de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya central de 23.9.2016 

Verificar que, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal, la documentació presentada amb data 20.12.2016 pels representants legals de la companyia mercantil GESDIP SAU (registre electrònic núm. 795/2016) incorpora correctament les prescripcions determinades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 23.9.2016. 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC, MES, N/A, CIU i ICV i l’abstenció de la CUP l’entrada d’un punt per urgència a l’ordre del dia.  

El punt entrat per urgència és: 

  • Desestimació de les al·legacions presentades pel grup municipal Candidatura d’Unitat Popular, sens perjudici de l’adopció de mesures de contenció de la despesa davant una volució negativa de la previsions d’ingressos tal i com s’establia en l’informe elaborat per la intervenció municipal i aprovació definitiva del pressupost general per a l’exercici 2017. 

En data 19 de gener de 2.017 grup municipal Candidatura d’Unitat Popular (CUP) presentà al·legacions a l’aprovació del pressupost fonamentada en la insuficiència manifesta d’ingressos en relació a les despeses pressupostades.  

Portat el punt a votació s’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, PSC i N/A, l’abstenció de CIU i ICV i el vot en contra de la CUP: 

Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal Candidatura d’Unitat Popular, sens perjudici de l’adopció de mesures de contenció de la despesa davant una volució negativa de la previsions d’ingressos tal i com s’establia en l’informe elaborat per la intervenció municipal. Aprovar definitivament el pressupost general per a l’exercici 2017.

http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/pressupost/pressupost-2017.htm

 

PROPOSTES I MOCIONS: 

A l’ordre del dia no hi havia propostes ni mocions 

 

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

Participació Ciutadana – Maite Gallifa 

La regidora comenta que fins el 31 de gener hi ha temps per omplir i enviar el qüestionari ciutadà que hi ha obert en el marc del procés de participació del passeig del Ter. 

La regidora també demana la participació de la ciutadania en la valoració de la cavalcada de reis, omplint també un qüestionari que es troba a la web de manlleu.cat,  per poder-la millorar en properes edicions. 

Maite Gallifa comenta també que el proper divendres Temps X Temps organitza una trobada informativa i lúdica per explicar les activitats que es faran el primer semestre del 2017. La trobada “Temps X conèixer i compartir experiències” serà el divendres 27 de gener a les 17.30h a l’Espai Rusiñol.

 

Hisenda i Recursos Humans – Marta Alsina 

La regidora explica que es té ja l’informe econòmic financer de l’Ajuntament de Manlleu. Es farà arribar aquest informe a la resta de grups polítics per posteriorment debatre’l. Una vegada debatut entre tots els grups l’informe es publicarà a la web municipal. 

Pel que fa a la paga extra que es deu als treballadors i treballadores de l’ajuntament la regidora comenta que se n’ha pagat un 10% més i que actualment ja se n’ha tornat un 35% sobre el total. En el pressupost 2017 està previst pagar-ne un 25% més. 

 

Alcaldia, Cultura i Educació – Àlex Garrido 

L’alcalde felicita a als Tonis de Manlleu per la organització del Passant dels 3 Tombs, que malgrat la pluja a estones, va ser tot un èxit.

 

Manteniment, Servei d'Obres i Espai Públic – Marta Moreta 

La regidora recorda que tenim 2 processos participatius oberts i que és important la participació de la ciutadania a ambdós, és el del passeig del Ter, el qüestionari del qual es troba a manlleu.cat, i el del POUM, que aquest proper dissabte es farà la 3a sessió temàtica de participació on es debatrà sobre el desenvolupament urbà i la mobilitat. 

La regidora explica també que aquesta setmana havien iniciat la pintura de les zones blaves, verdes i taronges, però pel temps, pluja i humitat, la pintura de les diferents zones es farà la propera setmana.

 

Serveis Territorials i Esports - Enric Vilaregut

El regidor explica que s’està canviant la instal·lació de recirculació d’aigua i es canvien les bombes de filtratge. S’instal·la un aparell de desinfecció per ultraviolats. 

El regidor comenta que avui s’han obert les pliques del projecte del Teatre Centre i per tant ben aviat es sabrà qui farà l’obra.

Enric Vilaregut felicita a Gerard Farrés, pel seu 3r lloc al Dakar 2017 i també a en Rafa Botello, per la seva victòria a la Marató de Dubai.

 

Promoció Econòmica – Eudald Sellarès 

El regidor comenta que aquest dijous s’iniciarà un nou curs de formació ocupacional en l’àmbit sociosanitari. Destaca també que l’ajuntament ha contractat una vintena de persones a través dels plans d’ocupació. 

Eudald Sellarès comenta que les dades finals de badanadal han estat bones malgrat que el nombre de patinadors ha disminuït una mica per la pluja dels primers dies de pista.

El regidor explica també que la propera setmana s’iniciaran les obres de la futura àrea d’autocaravanes que s’ubicarà a la zona esportiva.

 

Medi Ambient i Pagesia – Maica Bassas 

La regidora explica que s’ha iniciat la campanya per a la millora de la qualitat de l’aire. Aquesta campanya és conjunta entre Manlleu, Generalitat, Consell Comarcal d’Osona i altres municipis. Al tríptic es donen recomanacions sobre la crema de biomassa i a la campanya gràfica s’hi ha sumat visites a empreses que s’estan fent aquests dies. 

Maica Bassas comenta també que s’estan repartint els contenidors orgànics grans a llars amb jardí o horts que el van sol·licitar en el marc de la campanya que es va fer fa uns mesos. Si algú hi està interessat pot adreçar-se al servei de Medi Ambient per què encara n’hi ha de disponibles. En total es lliuraran 150 contenidors.

 

Noves Tecnologies i transparència - M. Josep Palomar

La regidora explica que està ja en funcionament la nova OAC, a més dels canvis físics de la primera planta de l’ajuntament s’ha implantat un  nou model d’atenció que centralitza tots els tràmits al mateix espai, i a través de via oberta facilita els tràmits amb altres administracions. L’objectiu és donar un serveis d’atenció ciutadana més personalitzat i fer un acompanyament per aprendre a tramitar electrònicament per a què qualsevol ciutadà o empresa pugui gaudir dels avantatges que ofereix una administració oberta les 24h del dia i els 7 dies de la setmana. 

M. Josep Palomar comenta també que dijous 26 de gener , en el marc dels congrés de governs digitals, Manlleu rebrà un reconeixement d’Administració Oberta que es lliura a ajuntaments i consells comarcals que destaquen en la implantació de l’administració digital a les serves organitzacions.

 

Data de modificació: 25/01/2017 12:15:16

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter