Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

21/12/2016

Ple ordinari de desembre 20/12/2016

RESOLUCIONS DE GOVERN:

 

S’aprova per unanimitat:  

 • Aprovació del Compte General de l'exercici 2015 

El compte general aprovat es pot consultar a http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/liquidacions-pressupostaries/comptes-i-liquidacio-2015.htm  

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC, MES, N/A i vots en contra de CIU, CUP i ICV: 

 • Aprovació del pressupost per l'exercici 2017 

El pressupost 2017 ascendeix a 17.006.493,99 €. Trobareu el pressupost aprovat i una presentació amb l’estructura i tota la informació a

http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/pressupost/pressupost-2017.htm 

 

S’aprova per unanimitat:  

 • Aprovació de la plantilla municipal per al 2017 

RESUM TOTAL DE PLACES EXERCICI PRESSUPOSTARI 2017: 189

1)      PERSONAL FUNCIONARI: 121

2)      PERSONAL LABORAL:         68

 

S’aprova per unanimitat:  

 • Aprovació massa salarial personal laboral sector públic per l'exercici 2017 

PERSONAL LABORAL 2017 AJUNTAMENT DE MANLLEU, (sense incloure productivitat ni indemnització fi de contracte programes temporals)

 • Total personal laboral fix: 1.261.535,16 € (Seguretat social no inclosa)
 • Personal laboral interí: 303.285,21 € (Seguretat social no inclosa) 

TOTAL MASSA SALARIAL 2017: 1.564.820,37 € (Seguretat social no inclosa) 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC, MES, N/A, CIU i ICV i l’abstenció de la CUP:  

 • Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals     

Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de recaptació dels ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen: 

- Multes coercitives: Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament, recaptació dels deutes en període executiu, Liquidació d'interessos de demora, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors, qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

- Concessions administratives: Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament, recaptació dels deutes en període executiu, liquidació d'interessos de demora, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors, qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

Ampliar les funcions de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s'hauran d'entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs, en el sentit que s'especifica a continuació: 

 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Taxa per llicències urbanístiques; Taxa ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues; Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable. 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC, MES, N/A, CIU i ICV i l’abstenció de la CUP:  

 • Reglament regulador del LAB ESPAI DE COWORKING MANLLEU        

Aprovar inicialment la modificació del REGLAMENT REGULADOR DEL LAB ESPAI COWORKING MANLLEU,  que és una actualització de l’antic reglament del CIEM. En breu es podrà consultar el reglament al tauler electrònic de l’ajuntament: https://tramits.manlleu.cat/siac/Tablon.aspx?#p2 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC, MES, N/A, CIU i ICV i l’abstenció de la CUP:  

 • Aprovació de la segona novació modificativa de l'Acord de cessió d'ús de parts de l'edifici de l'antiga seu de Caixa Manlleu per a instal·lar-hi la biblioteca                

El BBVA ha proposat una nova modificació de l’Acord de cessió a fi d’intercanviar l’espai cedit inicialment a la Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu (a la planta primera) pel que ocupa el BBVA (a la planta baixa), canvis que no comporten cap afectació per l’Ajuntament i els espais que ocupa.  

 

S’aprova per unanimitat:  

 • Aprovació del canvi de nom de varis carrers    

El passat 2015, en la sessió de 21 de juliol el Ple de l’Ajuntament de Manlleu va aprovar una “Moció per a la revisió de la nomenclatura, simbologia i títols honoraris de manlleu dedicats a personatges franquistes, feixistes i militaristes ”. En aquesta moció, i en el marc de la llei de memòria històrica, es proposava la retirada de la nomenclatura de Malleu del nom de tres carrers: Vázquez Mella, Casanovas Tona i General Weyler. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Manlleu va engegar un procés participatiu amb nenes i nens de 1r a 6è de primària dels 5 centres educatius de Manlleu per treballar propostes de noms pels tres carrers. Com a documentació de base per treballar en les propostes des del Museu del Ter es va realitzar un informe amb informació històrica dels 3 carrers per a què les escoles poguessin treballar aquest tema.  

Els noms proposats per les escoles van ser: Carrer de l'Alegria, carrer del Serpent de Manlleu, carrer Catalunya, carrer de la Ribera, carrer del Diamant, carrer del Serpent, carrer dels Somnis, carrer Independència, carrer de la Llum.       Posteriorment, del 17 al 31 d’octubre de 2016, l’Ajuntament ha obert un procés participatiu amb la ciutadania per tal d’obtenir el tres noms finals que han estat: c. Del Diamant, carrer del Serpent i carrer Catalunya. 

Per tant s’aprova canviar el nom dels carrers Vázquez Mella, Casanovas Tona i General Weyler pels noms que han resultat més votats en el procés participatiu, passant-se a denominar de la següent manera: 

-        Carrer Vázquez Mella es canvia per carrer del Serpent

-        Carrer Casanovas Tona es canvia per carrer de Catalunya

-        Carrer General Weyler es canvia per carrer del Diamant 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC, MES, N/A, CIU i ICV i l’abstenció de la CUP:    

 • Modificació del Programa de Participació Ciutadana del POUM 

Es pot consultar el programa definitiu a http://poummanlleu.com/participacio-ciutadana/  

PROPOSTES I MOCIONS: 

Es vota l’entrada per urgència d’una moció presentada per CIU referent a les queixes dels veïns del barri de Vista Alegre per les obres d’ampliació del Pont de Can Molas. L’entrada per urgència no s’aprova ja que rep només els vots a favor de CIU i la CUP. 

Els textos de les mocions es poden consultar a http://manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id211/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm

 

Es vota la moció en 2 blocs i s’aproven els acords primer i segon amb els vots a favor d’ERC, MES, N/A, CIU, CUP i ICV i el vot en contra del PSC. Ela acords tercer i quart s’aproven per unanimitat: 

 • Moció per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d'oportunitats, presentada per ERC i defensada per MES. 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, N/A, CIU, CUP i ICV i el vot en contra del PSC: 

 • Moció de suport institucional al referèndum d'autodeterminació de Catalunya, defensada per la CUP. 

S’aprova per unanimitat:        

 • Moció per a exigir la racionalització dels horaris de la línia de Rodalies R3, defensada pel col·lectiu #pqnoensfotineltren 
 • Moció per a la millora de la C17, defensada per ICV 

 

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

 

Participació Ciutadana – Maite Gallifa

La regidora comenta quina serà la metodologia utilitzada per a treballar el tema dels pressupostos participatius. Durant el primer semestre de 2017 es farà el procés per decidir a què es destinen els diners, i aquest procés serà vinculant.

La regidora també explica que es vol treballar per crear un consistori infantil com a nova eina de participació ciutadana.

Maite Gallifa recorda que hi ha obert el procés participatiu del passeig del Ter i que s’hi pot participar omplint un qüestionari ciutadà online o en paper. Les escoles també estan treballant temes relacionats amb el passeig del Ter i les seves aportacions es sumaran al procés.

Per últim explica que la subhasta de quadres que es va fer el passat divendres a Can Puget va recollir 3.545€, adquirint-se 41 quadres dels 61 totals. Aquests diners també es destinaran a alguna acció escollida per la ciutadania. 

Promoció Social i Personal – Dolors Collell 

La regidora fa un agraïment a la Coral Serpencanta, que van destinar la recaptació del seu últim concert a la campanya del Sarró, que té per objectiu la compra d’una furgoneta frigorífica.

Dolors Collell va voler fer també un reconeixement i una felicitació al personal de la seva àrea, comentant que des d’allà es fa de mur de contenció treballant molt dur. 

Alcaldia, Cultura i Educació – Àlex Garrido

L’alcalde es suma a la felicitació que la regidora Dolors Collell ha fet del personal de Serveis Socials.

L’alcalde felicita i agraeix a les entitats, associacions i persones a títol individuals que han participat de La Marató de TV3, i fa un especial agraïment a les AMPAS de Manlleu, per la seva implicació en la organització d’aquest dia. 

Manteniment, Servei d'Obres i Espai Públic – Marta Moreta 

La regidora destaca que està obert el procés de participació del POUM, que es va presentar conjuntament amb el del passeig del Ter fa uns dies. Comenta també que els dies 14, 21 i 28 de gener tindran lloc les sessions presencials de participació.

Marta Moreta explica també que els serveis jurídics de l’ajuntament estan treballant amb el tema de la Devesa, i que cada vegada s’està més a prop de solucionar el tema, però que els tràmits són llargs.

La regidora comenta que alguns veïns han demanat què passava entre les dues calçades de l’avinguda de Roma per què hi havia màquines treballant, i explica que hi havia un problema amb la terra d’aquesta zona i s’ha hagut de retirar per què no era bona pels arbres que hi ha plantats. 

Promoció Econòmica i Joventut – Eudald Sellarès

El regidor comenta que de moment tant BadaNadal com l’Express funcionen a bon ritme. El regidor felicita a tots els comerços que han participat al Concurs d’Aparadors de Nadal i els agraeix la seva participació. Continuant amb comerç, Eudald Sellarès comenta que espera que la d’enguany sigui una molt bona campanya.

Medi Ambient i Pagesia

La regidora explica que en pocs dies es publicarà un tríptic amb recomanacions sobre la crema de biomassa.

La regidora comenta també que el proper 22 de desembre tindrà lloc al Consell Comarcal d’Osona una roda de premsa presentant les mesures proposades per a la millora de la qualitat de l’aire.

I per últim, Maica Bassas, recorda que aquests dies es pot veure sota les voltes de la plaça Fra Bernadí la sisena exposició d’arbres de Nadal reciclats i agraeix a totes les entitats i centres la seva participació.  

Noves Tecnologies i transparència - M. Josep Palomar

La regidora recorda que s’està en procés d’implantació de la nova OAC centralitzada, i per això els dimarts a la tarda del mes de desembre no ha estat operativa, però a partir del 9 de gener l’atenció ciutadana ja ampliarà el seu horari a 3 tardes.

La regidora explica també que s’està treballant amb la Diputació de Barcelona la cartera de serveis a la ciutadania i que en breu a la web es penjarà un qüestionari per què la ciutadania pugui valorar l’atenció ciutadana que es rep a l’ajuntament.


Data de modificació: 21/12/2016 12:58:42

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter