Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

15/12/2016

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 20 de desembre de 2016
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Aprovació del Compte General de l'exercici 2015
3. Aprovació del pressupost per a l'exercici 2017
4. Aprovació de la plantilla municipal per al 2017
5. Aprovació de la massa salarial del personal laboral per al 2017
6. Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals
7. Reglament regulador del LAB ESPAI DE COWORKING MANLLEU
8. Aprovació de la segona novació modificativa de l'Acord de cessió d'ús de parts de l'edifici de l'antiga seu de Caixa Manlleu per a instal·lar-hi la biblioteca
9. Aprovació del canvi de nom de varis carrers
10. Programa participació ciutadana POUM


C) PROPOSTES I MOCIONS:
11. Moció per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d'oportunitats
12. Moció de suport institucional al referèndum d'autodeterminació de Catalunya
13. Moció per a exigir la racionalització dels horaris de la línia de Rodalies R3
14. Moció per a la millora de la C17


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
15. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària
16. RESOLUCIONS
- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
- Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal
- Resolucions de nomenaments interins i contractacions laborals per urgència i sense previ procés selectiu.
17. Informació de les regidories
18. Precs i preguntes


Data de modificació: 19/12/2016 14:21:47

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter