Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

21/5/2020

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: Videoconferència
Data: 26 de maig de 2020
Hora: 18.30 h
La sessió es durà a terme de manera telemàtica per la situació de crisi sanitària causada per la pandèmia del COVID-19, d’acord amb el que recull la DA 3a de DL 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars, del Plec de prescripcions tècniques i de l'obertura del procediment de licitació del Contracte del servei de neteja de determinades dependències municipals
3. Modificació plantilla 3/2020
4. Modificació RLT 2/2020
5. Distribució de la capacitat de finançament (Liquidació 2019)
6. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements Exp/18/2020
7. Modificació Ordenança Fiscal núm. 12 taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local
8. Modificació Ordenança Fiscal núm. 17 taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i la utilització de les instal·lacions esportives
9. Modificació Ordenança Fiscal núm. 25 preu/tarifa prestació servei Escola Bressol
10. Modificació Ordenança Fiscal núm. 32 taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals
11. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2020
12. Informes trimestrals llei morositat i PMP 2020

C) PROPOSTES I MOCIONS:
13. Adhesió a la declaració institucional del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya contra l'homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia. Amb motiu del dia internacional contra l'homofòbia, 17 de maig.
14. Acord d'aportació econòmica dels grups polítics municipals al banc d'aliments el Sarró.

 D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
15. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària
16. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
17. Informació de les regidories
18. Precs i preguntes


Imatges relacionades

ajuntament_esq

Data de modificació: 22/05/2020 13:36:25

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter