Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

21/5/2020

La Generalitat publica les bases de les subvencions per la retirada d’amiant

Els ajuts poden cobrir el 100% del cost de l'actuació de desamiantatge i s'adrecen als propietaris de bens immobles que continguin amiant, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades i comunitats de veïns.

En el DOGC 8138 de 21/05/2020 s’ha publicat la Resolució TES/1068/2020, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria dels d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya.

En els següents apartats es recull la informació principal d’aquestes bases:

Finalitat:

La finalitat de la subvenció de la Generalitat de Catalunya és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant i procurar que aquesta retirada s'efectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Beneficiaris:

Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d'amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Subvenció:

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d'amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de dotze mil euros (12.000,00 €) per actuació subvencionada.

L'import de l'ajut inclou la manipulació i retirada d'amiant efectuat per les empreses inscrites al RERA, el seu transport així com la gestió i tractament dels residus d'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC).

Despeses subvencionables

Es considera subvencionable el desamiantatge d'edificacions, incloent-hi la manipulació i la retirada dels residus d'amiant procedents de la construcció efectuades per empreses inscrites al Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA), així com el seu transport i el tractament dels residus d'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC) https://sdr.arc.cat/.

No es consideraran despeses subvencionables els materials d'obra i de construcció emprats per substituir la funció que realitzava l'amiant retirat a l'immoble, ni qualsevol element auxiliar necessari per executar-ne la substitució.

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que estableix la base 7, serà el que es preveu en la resolució de la convocatòria (pendent de publicació).

Ja que la resolució de convocatòria es publicarà properament i els ajuts s’atorgaran per  concurrència pública no competitiva, s’aconsella a totes les persones interessades que comencin a preparar tota la documentació d’acord amb aquestes bases.

Justificació

Es consideraran despeses justificables les que s'hagin executat efectivament des de la data de sol·licitud fins a 24 mesos després de la data de resolució d'atorgament de la subvenció. El termini màxim de justificació de les actuacions subvencionades serà de 25 mesos des de la data de resolució d'atorgament.

Per a més informació, consulteu l’apartat d’enllaços relacionats. 


Imatges relacionades

Amiant

Data de modificació: 21/05/2020 09:36:59

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter