Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

20/2/2020

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 25 de febrer de 2020
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Exp. ASG/12/2020)

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Aprovació del Pla Local de Joves de Manlleu 2020-2023 (Exp. ASP/61/2020)

3. Adhesió de Manlleu a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores (Exp. ASP/25/2020)

4. Aprovació del Pla normatiu de l'Ajuntament per a l'any 2020 (Exp. ASG/42/2020)

5. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter (Exp. ASG/25/2020)

6. Renovació de l'encàrrec de gestió a la Diputació de Barcelona per a l'Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d'Habitants (AGIPH). Actualització del Conveni-Tipus. Exp. ASG/30/2020)

7. Denominació de diferents carrers del municipi. Exp. ASG/27/2020)

8. Modificació de la plantilla municipal 2020 (Exp. ORG/2/2020)

9. Modificació de la RLT 3/2019 (Exp. ORG/8/2019)

10. Modificació del pressupost. crèdits extraordinaris i suplements 05/2020 (Exp. PRE/11/2020)

11. Aprovació d'increment de les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris, personal laboral i personal directiu de l'Ajuntament per al 2020, d'acord amb el que disposa el Reial Decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. (Exp. ORG/1/2020)

12. Aprovació massa salarial personal laboral sector públic per l'exercici 2020 (Exp. PRE/13/2020)

13. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral de l'exercici 2019 (Exp. ASE/57/2019)

14. Compromís canvi de model recollida de residus i sol·licitud subvenció ARC (Exp. PES/1/2020)

15. Aprovació provisional de la modificació puntual número 31 del PGOU a l'àmbit de Mas Maians (Exp. AST/399/2017)

C) PROPOSTES I MOCIONS:

16. Moció per a la millora del civisme i la convivència a la vila (Exp. ASG/44/2020)

17. Moció per impulsar una línia diària de bus interburbà entre Osona i la Universitat Autònoma de Barcelona. (Exp. ASG/38/2020)

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

18. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

19. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.

20. Informació de les regidories

21. Precs i preguntes


Data de modificació: 25/02/2020 10:58:35

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter