Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

17/10/2019

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 22 d'octubre de 2019
Hora: 19.30 h

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 

B) PRESA DE POSSESSIÓ NOU REGIDOR

 

2. Presa de possessió del càrrec d'un regidor del grup Junts per Catalunya - Manlleu

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:

 

3. Moció de suport al manteniment de l'activitat industrial a la planta de PRYSMIAN - Manlleu

4. Moció per a dedicar una plaça o carrer de manlleu a l’1 d’octubre

5. Moció Emergència climàtica

 

D) RESOLUCIONS DE GOVERN:

 

6. Aprovació xifres del padró municipal d'habitants Any 2018

7. Modificació de la RLT 2/2019

8. Modificació del pressupost. Suplements de crèdit exp. 51/2019

9. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2020 - Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

10. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2020 - OF Núm. 1 Impost sobre bens immobles

11. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2020 - OF núm. 3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

12. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2020 - OF núm. 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

13 Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2020 - OF núm. 11 Taxes per la prestació de serveis generals i realització d'activitats administratives

14. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2020 - OF núm. 19 Taxa per la prestació del servei de teleassistència domiciliària

15. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2020 - OF núm. 23 Taxa per la utilització de la deixalleria municipal

16. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2020 - OF núm. 25 Taxa per la prestació del servei d'escola bressol

17. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2020 - OF núm. 29 Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals

18. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2020 - OF núm. 35 Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari dels establiments alimentaris minoristes, establiments a on es practica la micropigmentació, tatuatges i pírcings i piscines d'ús públic

19. Derogació OF núm. 16 - Taxa pel subministrament domiciliari d'aigua potable

20. Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei de subministrament domiciliari d'aigua potable

 

E) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

 

21. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

22. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.

23. Informació de les regidories

24. Precs i preguntes


Data de modificació: 22/10/2019 12:05:37

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter