Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

28/9/2016

Ple ordinari de setembre, 27/09/2016

Resum de les resolucions, aprovacions i informacions del Ple de setembre

RESOLUCIONS DE GOVERN: 

S’aprova per unanimitat: 

 • Rectificació d'error material RLT
 • Rectificació d'error material plantilla

Aprovar la rectificació de l’error material detectat en la classificació del lloc de treball de tresoreria adoptada pel Ple el passat mes de juny que no esmentava l’accés també a funcionaris d’habilitació de caràcter nacional, subescala d’Intervenció-Tresoreria, categoria superior, afegint-hi també l’accés a funcionaris de la categoria superior. 

S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació de la xifra de població del padró d'habitants 01/01/2016 

Aprovar la revisió anual del resum numèric del padró municipal d’habitants, amb referència a 1 de gener de 2016, que fixa el nombre total d’habitants de Manlleu en aquella data en 20.104 habitants (10.075 dones i 10.029 homes). Resum d’actuacions servei d’estadística municipal durant l’exercici 2016 en matèria de gestió padronal:

Altes de residents en el municipi: 1.049

Naixements: 210

Canvi de residència de municipi: 663

Canvi de residència estranger: 118

Omissions: 58

Baixes de residents en el municipi: 1.139

Defunció: 187

Canvi de residència de municipi: 653

Canvi de residència estranger: 193

Inscripció indeguda: 49

Baixes caducitat inscripció padronal: 57

Alteracions municipals:

Canvis de domicili:963

Modificació de dades personals: 913

Modificació de dades domicili: 33

Confirmació residència comunitaris: 27

Renovació padronal: 235

S’aprova per unanimitat: 

 • Modificació del pressupost. Suplements de crèdit Exp. 50

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant suplements de crèdit per import de  52.659,18 €, finançats amb càrrec al romanent general i destinats al percentatge de pagament corresponent a 2016 de l’adquisició dels terrenys on s’ubica l’escola Quatre Vents i l’Escola Bressol Els Picarols. 

Es dóna compte: 

 • De l'estat d'execució del pressupost de l'exercici 2016. 

Les modificacions i execució trimestral 2016 es pot consultar a  http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/execucio-pressupostaria/modificacions-i-execucio-trimestral-2016.htm 

 • Informes trimestrals Llei Morositat any 2016. 

Actualment el termini mitjà de pagament a proveïdors és de 46 dies. 

S’aprova per unanimitat: 

 • Modificació puntual número 28 del PGOU sobre els paràmetres urbanístics mínims per a la instal·lació d'activitats de restauració 

Modificació de l’apartat 4.1 de l’article 94.B de les normes urbanístiques, el redactat del qual quedarà substituït pel següent: 

Article 94 B. Paràmetres exclusius per a l’ús dels serveis privats tipus bars, bars-restaurants, croissanteries i similars (excloent discoteques, sales de festes, sales de ball o similars)

(...)

4.2    Es fixen els següents paràmetres urbanístics mínims per a la instal·lació de bars, bars restaurants, croissanteries i similars: 

 • Alçada mínima exigible: la que resulti de les prescripcions aplicables del Codi Tècnic de l’Edificació i la normativa sectorial d’aplicació.
 • Superfície mínima exigible: 60 m2 (es considera superfície útil la compresa per l’espai de bar, excepció feta dels magatzems i patis interiors).
 • Façana directa al vial amb una amplada mínima de 4 metres. 

PROPOSTES I MOCIONS: 

Podeu consultar els textos i acords de les mocions a: http://manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id103/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm 

Es retira de l’ordre del dia l’Acord d'adhesió al manifest de diverses associacions empresarials gironines perquè la futura variant de les Preses es construeixi desdoblada. 

S’aprova per unanimitat: 

 • Moció de suport al col·lectiu "SOM 27 I MÉS" encausats per defensar una universitat pública que garanteixi la igualtat d'oportunitats 

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

Noves Tecnologies, Transparència i Atenció ciutadana

La regidora comenta que el passat mes d’agost, en el marc de la Festa Major, es va presentar i posar en funcionament l’app Manlleu Mòbil. ManlleuMòbil és l’aplicació oficial de l’Ajuntament de Manlleu on es troba tota la informació d’interès tant per la ciutadania com pels visitants de la ciutat. L’app també disposa d’un apartat de comunicació d’incidències de via pública que permet contactar directament amb l’ajuntament i poder fer seguiment de la resolució de les incidències enviades. El feedback rebut dels usuaris és positiu, i a dia d’avui s’han descarregat l’app més de 200 persones. 

Josep Palomar explica també que en la línia de millorar l’atenció ciutadana en breu s’iniciaran obres a la primera planta de l’ajuntament, per tal de crear l’Oficina d’Atenció Ciutadana centralitzada. Aquest nou espai comptarà amb un gestor de cues i taules d’atenció personalitzada. Per a la realització d’aquestes obres es compta amb el suport econòmic rebut via Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona. La regidora aprofita per demanar disculpes per les molèsties que aquestes obres poden causar a les persones usuàries i al personal de l’ajuntament. 

Per acabar la regidora comenta que el gener del 2016 el Ple va aprovar la nova Ordenança d’eAdministració i de transparència, ajustant-se a la proposta formulada pel consorci LOCALRET. Amb l’entrada en vigor el proper diumenge 2 d’octubre de la Llei 39/2015, de procediment administratiu, cal adaptar forçosament les previsions de l’Ordenança a la nova Llei. Per aquest motiu, el proper mes d’octubre es presentarà al Ple l’aprovació inicial del nou text de l’Ordenança proposat per LOCALRET adaptat a la nova Llei, per tal de començar la tramitació administrativa i així aconseguir que a finals de desembre disposem ja de l’Ordenança municipal adaptada a la nova Llei. 

Promoció Econòmica i Joventut 

El regidor explica que el passat dijous, dia 22, es va constituir la Taula d’Indústria. En el marc de la trobada es va presentar l’esborrany del Pla de Dinamització dels Polígons d’Activitat Econòmica de Manlleu. La creació de la Taula d’Indústria, és una de les propostes sorgides del FES Manlleu. 

Continuant amb empresa el regidor comenta que Manlleu ha renovat el conveni del programa Reempresa per als propers quatre anys i que s’ha formalitzat la prestació dels serveis propis de la Reempresa a una part d’Osona nord per part de l’OPE. 

A nivell de fires, Eudald Sellarès destaca que el passat cap de setmana va tenir lloc Porci Cervesa, fira gastronòmica, i que aquesta va ser una edició de rècord, amb molta afluència de gent el dissabte. La pluja del diumenge tarda va deslluir una mica la fira i la va fer acabar abans, però la valoració general ha estat bona. El regidor felicita a comerços, paradistes, participants i personal de l’OPE per la feina feta a Porc i Cervesa. 

A nivell de Joventut el regidor comenta que s’està treballant el el taller de delegats/des de 3r i 4rt d’ESO per aquest curs 2016-17. 

Eudald Sellarès felicita també a Fes-te Jove pel funcionament i la coordinació que enguany es va realitzat tant amb Policia Local com amb Mossos d’Esquadra. El regidor comenta també que la campanya “no pixis fora de test” va ser positiva i va sensibilitzar, però que encara ens queda camp per millorar. 

Hisenda

La regidora Marta Alsina comenta que s’ha realitzat ja una primera reunió per treballar l’informe econòmic i financer sobre la liquidació de l’exercici 2015. El 17 d’octubre s’iniciarà el treball de camp per a la realització d’aquest informe, que es realitzarà en un termini màxim de 90 dies. 

La regidora també explica que s’està treballant amb la resta de grups polítics les ordenances i espera poder presentar i discutir les ordenances en el proper ple del mes d’octubre. La previsió és ordenances al ple d’octubre i pressupostos al ple de novembre. 

Promoció Social i Personal 

Dolors Collell explica que el passat estiu i gràcies al projecte #Invulnerables, 16 infants (11 nenes i 5 nens) de 4 a 13 anys de Manlleu han pogut participar i gaudir de Casals d’Estiu durant tot el mes de juliol. Ja està definida la cartera de serveis que #Invulnerables posarà a disposició de 50 famílies del territori: reforç educatiu, atenció logopèdica, atenció psicomotriu, equipament escolar, atenció terapèutica amb famílies, atenció psicosocial personalitzada, ulleres, audiòfons, suport psicològic. A Manlleu, Fundació Projecte i Vida és l’entitat coordinadora del Projecte #Invulnerables. Aquesta fundació es compromet a ser un referent estable d’aquestes famílies, creant  vincle i posant el focus amb les seves potencialitats. 

La regidora comenta que la setmana passada es van reunir amb Diputació de Barcelona per fer un estudi sobre l'envelliment a Manlleu, per veure quins recursos tenim i quins recursos seran necessaris en un futur. El mes d’octubre es posarà en marxa la 1a fase d’anàlisi demogràfica. L’estudi ha de servir per veure l'impacte que tindrà l’envelliment de la població als serveis que tenim, sobretot als d'atenció a la dependència i a l'autonomia personal. L’informe final proposarà un pla d’accions a curt i mig termini. Per a la realització de l’estudi es farà un equip de treball conjunt entre CAP, hospital i tècnics municipals. 

La regidora explica que passarà per Junta de Govern Local un conveni marc destinat a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica.  L’objecte del conveni és establir un marc de relacions entre l’Agència Catalana del Consum, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. La finalitat de l’aportació de l’Agència Catalana del Consum és la cancel·lació del deute generat i no prescrit de les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial degudament acreditada pels serveis socials basics, a què es refereix l’apartat anterior. La gestió de l’aportació procedent de l’Agència Catalana del Consum correspon a l’òrgan administratiu local responsable de dur a terme les funcions pròpies dels Serveis bàsics d’Atenció. 

Alcaldia

A nivell d’educació Àlex Garrido comenta que el curs escolar va iniciar-se amb total normalitat i amb tot el professorat incorporat. La inauguració del curs escolar 2016-2017, a càrrec de Najat el Hachmi va anar molt bé i va comptar amb gran afluència de gent. 

L’alcalde destaca també l’èxit de la Festa Major d’enguany. I a nivell de cultura comenta també que el proper 14 d’octubre s’inaugurarà la nova biblioteca. Aquests dies es procedirà al trasllat de llibres al nou equipament. Continuant amb cultura l’alcalde destaca que ja es té el projecte executiu de l’obra del Teatre Centre, i que per tant ara es procedirà a dibuixar la licitació de la següent fase de les obres, fase que ha de permetre fer teatre al Centre. 

Serveis Territorials i Esports

El regidor comenta que al llarg de l’estiu han acabat 2 obres importants, el canvi de terra de la piscina coberta i el canvi de gespa del camp municipal d’esports i canvi de la instal·lació d’aigua. 

El regidor explica que el passat divendres hi va haver una inundació al Torrent del Poquí, i que s’està treballant per veure com es pot evitar que això torni a passar (passa excepcionalment), però s’han trobat amb algunes dificultats tècniques alhora de cercar solucions. 

A nivell d’esports destaca que el passat dissabte dia 17 de setembre es va celebrar la festa de l’esport. En el marc de la festa es va fer la 2a edició de la marató per relleus solidària 4xM. Es van lliurar 47 guardons al mèrit esportiu a diferents entitats i persones de la ciutat i d’aquests, 17 són campions de Catalunya, Espanya, Europa i 1 del món. 

Seguretat Ciutadana, Participació Ciutadana, Salut Pública i Gent Gran 

La regidora explica que les activitats de Temps x Temps s’han iniciat de nou, la 1a visita va ser al Serradet de Barneres i la propera setmana es visitarà l’empresa Pilster. Al blog de Temps x Temps es pot consultar el programa d’activitats fins a desembre 2016.  http://manlleu.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2016/08/flyer_tallers-2-OK.pdf   

La regidora comenta que el passat dilluns es va iniciar la Setmana de la Gent Gran, que finalitzarà el dissabte dia 1 d’octubre amb un acte homenatge a les persones que han format part de l’ASVAT a l'Hospital Sant Jaume. 

La regidora explica que el proper dia 8 d’octubre es celebrarà a Manlleu la 1a edició de ADROpta'm, una trobada d’adopció i conscienciació per a un millor tracte cap als animals. Aquesta trobada tindrà lloc a la zona de l’embarcador i el servei de Salut Pública hi serà present per conscienciar sobre el cens d’animals de companyia i la tinença d’animals potencialment perillosos. 

A nivell de policia la regidora comenta que s’ha donat una increment de robatoris a l'interior de vehicles durant el mes d’agost, quan es van registrar un total de 18 robatoris. Vinculades a aquests robatoris s’han fet 7 detencions. Des de Policia es farà una campanya de comunicació per sensibilitzar i conscienciar de la importància de no deixar objectes visibles al cotxe, ja que moltes vegades aquesta causa es repeteix. Des de Policia Local s’agraeix la col·laboració ciutadana que s’està rebent. 

Medi Ambient i Pagesia

La regidora Maica Bassas comenta que el passat diumenge va tenir lloc la pedalada “Pedala 2016” en la que van participar 219 persones. La regidora agraeix a pares i mares la col·laboració en la organització de la pedalada.  

 

 

Data de modificació: 28/09/2016 13:32:53

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter