Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

2/5/2019

Ple ordinari del mes d'abril

Nota de premsa amb les resolucions de govern aprovades al ple del mes d'abril celebrat el dimarts dia 30 d'abril de 2019.

 

RESOLUCIONS DE GOVERN: 

 • Presa de possessió d'un regidor del grup d'ERC 

Presa de possessió efectiva del regidor electe d’aquest Ajuntament, Eduard Robles i Serradell, representant del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Junts fem Manlleu – Acord Municipal (ERC – JFM - AM), el qual passarà a desenvolupar les funcions que li són pròpies des d’aquesta mateixa data. 

S’acorda que Eduard Robles i Serradell, en substitució de la Carme Trillas i com a membre del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya - Junts fem Manlleu – Acord Municipal (ERC – JFM - AM), formarà part dels mateixos òrgans i concretament, com a vocal, de la Comissió Informativa de Gestió Administrativa i Serveis Personals.


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, N/A i PDeCAT i l’abstenció de CUP, PSC i ICV: 

 • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements 18/2019 

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de 32.243,79 €, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria i baixes d’altres aplicacions. (veure imatge adjunta) 


S’aprova per unanimitat: 

 • Rectificació error material modificació de la RLT 1/2019 

Aprovar la rectificació de l’error material detectat en la naturalesa del lloc de treball de “Cap de Servei de Benestar Social (codi 9.102), tal i com s’assenyala a continuació: 

On diu: “Crear un nou lloc de treball de “Cap de Servei de Benestar Social” (codi 9.102). Aquest lloc està reservat a personal laboral, grup professional A2, CD 18, CE 11.344,54 € de quantia anual, amb jornada completa i amb una dotació d’efectius, que dependrà orgànicament de l’Àrea de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum. La forma de provisió serà la de concurs específic i la descripció funcional és la que s’adjunta en la fitxa descriptiva de funcions corresponent a aquest lloc de treball.” 

Ha de dir: “Crear un nou lloc de treball de “Cap de Servei de Benestar Social” (codi 9.102). Aquest lloc està reservat a reservat a personal funcionari, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada, especialitat treball social o educació social, grup professional A2, CD 18, CE 11.344,54 € de quantia anual, amb jornada completa i amb una dotació d’efectius, que dependrà orgànicament de l’Àrea de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum. La forma de provisió serà la de concurs específic i la descripció funcional és la que s’adjunta en la fitxa descriptiva de funcions corresponent a aquest lloc de treball.” 


S'aprova amb els vots a favor d'ERC, MES, N/A, PDeCAT, PSC i ICV i l’abstenció de la CUP: 

 • Verificació del text refós de la modificació puntual núm. 30 del PGOU al sector del Mas per a la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat. 

Verificar el text refós de la modificació puntual número 30 del PGOU al sector del Mas, en el qual s’incorporen les prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 20 de febrer de 2019, pel qual s’aprova definitivament aquesta i es supedita la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat a la seva correcta esmena. 

Les prescripcions són referents a la gestió i urbanització del tram del vial corresponent a la ronda nord, repartiment del cost d’execució de la bassa de laminació, quadre resum de superfícies i errades materials en relació a les dades de sòl i de sostre màxim. 


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, N/A, PDeCAT, PSC i ICV i l’abstenció de la CUP: 

 • Obertura d'un nou tràmit d'informació pública del document de catàleg de béns a protegir i catàleg de masies i cases rurals del POUM. 

Obrir un nou termini d’informació pública de 45 dies hàbils, dels documents esmenats del Catàleg de béns a protegir i del Catàleg de masies i cases rurals, els quals formen part de la documentació del POUM, amb la publicació dels corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província, a dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal i a la seu electrònica municipal, en la qual es garantirà la consulta íntegra de la documentació per mitjans telemàtics. El termini d’informació pública es computarà des de la darrera de les publicacions obligatòries esmentades.  

Durant aquest termini d’informació pública, totes les persones físiques o jurídiques, podran:

a) Consultar la documentació escrita i gràfica que integra els documents esmenats i completats; i obtenir-ne còpia.  

b) Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar en relació amb els documents sotmesos novament a informació pública. 


S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació de la minuta de l'acta d'ocupació directa dels terrenys afectats a sistemes urbanístics per a l'execució del projecte tècnic de connexió de l'avinguda Puigmal amb l'avinguda dels Pirineus (1a fase) 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 19 de febrer de 2019, va aprovar inicialment l’ocupació de determinats terrenys que, afectats pel sector de sòl urbanitzable de “El Mas” a sistemes urbanístics de comunicacions, es destinaran a l’eixamplament de l’avinguda dels Pirineus.  

L’aprovació inicial de l’ocupació directa dels terrenys el dia 17.04.2019 ha quedat elevada automàticament a definitiva pel fet que ha finalitzat el termini d’informació pública i el d’audiència als interessats sense que s’hagin presentat  al·legacions. S’ha canviat també el termini per a l’expropiació que passa de 4 a 2 anys. Ara es procedirà a aixecar acta de l’ocupació dels terrenys. 


PROPOSTES I MOCIONS 

S’aprova amb els vots a favor d'ERC, MES, N/A, PDeCAT, PSC i ICV i l’abstenció de la CUP: 

 • Aprovació de la Declaració de Sant Fruitós de Bages. Les ciutats i pobles davant el repte de l'Agenda 2030. 

S’aprova per unanimitat: 

 • Adhesió projecte OMS: Ciutats Amigues de les Persones Grans 

Textos de les propostes i mocions http://manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id1034/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm


INFORMACIÓ DE REGIDORIES

Participació Ciutadana – Maite Gallifa 

La regidora explica que divendres 3 de maig es farà el lliurament dels premis del Concurs de balcons i del concurs fotogràfic. Es farà a les 18.15h a la plaça de Dalt Vila. 

La regidora comenta també que el proper diumenge, 5 de maig, es celebrarà la 39a Fira de Sant Jordi a la plaça dels Àlbers de 10 a 13h. 

Medi Ambient i Pagesia – Maica Bassas 

La regidora comenta que s’han finalitzat les obres de millora del camí de Sant Jaume al Santuari de Puig-Agut (Lourdes). El camí s’obrirà de nou al trànsit el dia 2 de maig. 

Promoció Econòmica – Eudald Sellarès 

El regidor explica que els dies 4 i 5 de maig es celebrarà l’activitat Comerç en flor. Els principals carrers comercials estaran decorats amb motius florals i hi haurà activitats de promoció als establiments comercials i al carrer. A la plaça de Dalt Vila s’hi celebrarà el Mercat en flor, on hi haurà parades de productes vinculats a la jardineria i l’horticultura. Paral·lelament es faran tallers de teràpies florals i emocions, herbes aromàtiques, cosmètica natural, les flors a la gastronomia, ...

Des del divendres 3 i fins el 19 de maig alguns restaurants participaran també del Comerç en flor oferint plats i menús que incorporen també la temàtica floral. 

Serveis Socials, Igualtat i Joventut – Rafa Cuenca 

El regidor explica que s'ha aprovat l’ajuda de Diputació de Barcelona d'arranjaments per a habitatges per a gent gran. S’han aprovat també altres ajudes relacionades amb el SIAD i les polítiques LGTBI. 

Noves Tecnologies, Transparència, Atenció Ciutadana i Habitatge – M. Josep Palomar 

La regidora dóna dades de l’OAC 2018. Destaca:

 • 17.741 persones ateses al llarg de 2018, que representen una mitjana de 79 persones al dia.
 • 26.591 trucades ateses (118 trucades/dia)
 • 22.395 tràmits presencials i 2.519 tràmits en línia (111 tràmits/dia)
 • 5,55 minuts de temps d’espera i 8,10 minuts d’atenció rebuda 

Pel que fa a la valoració del servei per part de les persones usuàries:

 • 8,62 tracte rebut
 • 7,97 informació rebuda
 • 6,82 espai destinat a sala d’espera

 

 

 

 

 

 


Imatges relacionades

190430 modif pressupost.jpg

Data de modificació: 03/05/2019 08:35:08

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter