Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 18 de setembre de 2023
Hora: 18.00 h

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/143/2023

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Aprovació de la xifra de població a 01/01/2023. OAC/1704/2023
3. Aprovació de dies festius locals pel 2024. ASP/691/2023
4. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements EXP 37/2023. PRE/71/2023
5. Declaració de nul·litat de ple dret dels encàrrecs verbals a l'empresa UTE Ferrando Recio i reconeixement d'indemnització. ASG/16/2023
6. Requeriment a PREZERO ESPAÑA SA perquè construeixi les àrees d’aportació del sector de la deixalleria i de l’estació de tren. AST/208/2023
7. Conveni entre la Diputació d'Albacete i l'Ajuntament de Manlleu per a la posada a disposició d'aplicatius i eines que integren la plataforma SEDIPUALBA. PES/11/2023
8. Aprovació d'un annex al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament de Manlleu per al finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, biomassa i enllumenat  eficient a Osona " - subvenció FEDER. AST/486/2019
9. Ratificació de la resolució de l'Alcaldia DEC/1491/2023, de 26/7/2023, per la qual s'acorda l'ampliació del termini per a la presentació de proposicions per participar en el concurs per a l'adjudicació de la constitució i transmissió onerosa d'un dret de superfície per un termini de 75 anys, sobre les finques municipals del carrer Rusiñol 40-42 i del sector de la Teuleria (carrer Comerç 58-54; carrer Tavertet 49-51-53; i carrer Teuleria 11). AST/297/2023
10. Ratificació de la resolució de l'Alcaldia DEC/2033/2023 de 4.8.2023 per la qual s'acorda la suspensió del termini per a la presentació de proposicions per participar en el concurs per a l'adjudicació de la  constitució i transmissió onerosa d'un dret de superfície. AST/297/2023
11. Desistiment del procediment d'adjudicació d'un dret de superfície per un termini de 75 anys, sobre les finques municipals del carrer Rusiñol 40-42 i del sector de la Teuleria (carrer Comerç 58-54; carrer Tavertet 49-51-53; i carrer Teuleria 11), per a la promoció, construcció i gestió de 69 habitatges de protecció pública destinats a lloguer assequible en relació amb l'execució dels programes d'ajuts Nextgenerationeu. AST/297/2023
12. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2023. PRE/42/2023

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:
13. Moció per instar a la Diputació de Barcelona perquè prevegi la incorporació d’una vorera/carril bici a la carretera BV4608 en el seu pas pel terme municipal de Manlleu. AST/289/2023


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
14. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm.1774 al 2204 per al període comprés entre els dies 12 de maig al 05 de setembre de 2023. ASG/1/2023 - ASG/5/2023
15. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 16 de 02/05/2023. ASG/70/2023
- 17 de 09/05/2023. ASG/74/2023
- 18 de 16/05/2023. ASG/79/2023
- 19 de 23/05/2023. ASG/81/2023
- 20 de 30/05/2023. ASG/83/2023
- 21 de 06/06/2023. ASG/110/2023
- 22 de 14/06/2023. ASG/111/2023
- 23 de 17/07/2023. ASG/137/2023
- 24 de 24/07/2023. ASG/142/2023
16. Informació de les regidories
17. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Comparteix