Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 20 de desembre de 2022
Hora: 19.00 h

 

Trobareu com a document adjunt (al final de la notícia)el resum de les votacions dels punts de l'ordre del dia del ple del mes de desembre celebrat ahir, 20/12/22.

La informació de les regidories i els precs i preguntes dels diferents grups polítics es poden consultar al vídeo del ple que trobareu publicat al nostre canal de Youtube: YouTube Ajuntament Manlleu

Per tenir més informació de qualsevol dels punts debatuts i votats en el ple podeu consultar les actes dels plens a: Actes dels plens Ajuntament de Manlleu  


 

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Ordinària 16/11/2022 i extraordinària urgent 29/11/2022. ASG/191/2022. ASG/223/2022


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Pla anual control financer 2023. INT/21/2022
3. Correcció de l'error detectat en l'acord d’aprovació de la Moció "Compromís per a l'aigua pública a Manlleu". ASG/227/2022
4. Adhesió a l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública. ASG/232/2022
5. Ratificació de l'acord de la JGL 26/07/2022 d'aprovació CP 2022-2025 Departament Drets Socials i Aj. Manlleu. ABS/1/2022
6. Proposta reconeixement treball COVID19 a persones que varen treballar durant el primer període de confinament. APL/908/2022


C) PROPOSTES I MOCIONS:
7. Moció per a l’adhesió a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret. TIC/7/2022


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
8. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm. 2026 al núm. 2307 per al període comprès entre els dies 3 de novembre de 2022 al dia 2 de desembre de 2022. ASG/2/2022 - ASG/6/2022
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 37 de 02/11/2022. ASG/193/2022
- 38 de 08/11/2022. ASG/197/2022
- 39 de 16/11/2022. ASG/211/2022
- 40 de 22/11/2022. ASG/221/2022
10. Informació de les regidories
11. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Documentació adjunta

Comparteix