Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 25 d'octubre de 2022
Hora: 19.00 h

Trobareu com a document adjunt (al final de la notícia)el resum de les votacions dels punts de l'ordre del dia del ple del mes d'octubre celebrat ahir, 25/10/22.

La informació de les regidories i els precs i preguntes dels diferents grups polítics es poden consultar al vídeo del ple que trobareu publicat al nostre canal de Youtube: YouTube Ajuntament Manlleu

Per tenir més informació de qualsevol dels punts debatuts i votats en el ple podeu consultar les actes dels plens a: Actes dels plens Ajuntament de Manlleu


ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/144/2022


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Proposta de nomenament de Jutge de Pau titular i de Jutge de Pau substitut. (2022/2026). ASG/157/2022
3. Aprovació de la xifra de població al padró d'habitants a 1/1/2022. OAC/1265/2022
4. Modificació de la plantilla 2.2022. ORG/4/2022
5. Modificació de la RLT 2/2022. ORG/5/2022
6. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements 49/2022
7. Informe Sindicatura de Comptes - Compte General any 2020. ASE/218/2022
8. Aprovar el conveni entre el Consorci d'Osona de Serveis Socials i l'Ajuntament de Manlleu per a l'encomana de gestió de diversos serveis d'acció social. ABS/54/2022
9. Conveni amb el Consell Comarcal per a la delegació de la competència per a la prestació i/o gestió del sistema públic de sanejament en alta i control dels abocaments. ASG/185/2022
10. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2023 - ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS. ASE/234/2022
11. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2023 - OF NÚM. 1 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. ASE/234/2022
12. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2023 - OF NÚM.3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. ASE/234/2022
13. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2023 - OF NÚM.4 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. ASE/234/2022
14. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2023 - OF NÚM. 5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. ASE/234/2022
15. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2023 - OF NÚM. 11 TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS GENERALS I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ADMINISTRATIVES. ASE/234/2022
16. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2023 - OF NÚM. 12 TAXA UTILITZACIO PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PUBLIC. ASE/234/2022
17. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2023 - OF NÚM. 17 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL I LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.
ASE/234/2022
18. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2023 - OF NÚM. 23 TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL. ASE/234/2022
19. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2023. OF NÚM. 29 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS. ASE/234/2022
20. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2023 - Derogació OF núm. 13 - PREU PÚBLIC PER A LA CESSIÓ D'ESPAIS I ÚS DE SERVEIS GESTIONATS PER L'OFICINA DE PROMOCIO ECONÒMICA.
ASE/234/2022
21. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2023. Derogació OF núm. 36 · PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA CESSIÓ DE MATERIAL DELS EQUIPAMENTS JUVENILS.  ASE/234/2022
22. Adjudicació del contracte de concessió de serveis per a la gestió i explotació de l'aparcament al subsòl de la plaça Fra Bernadí i de l'aparcament en superfície controlat per parquímetres en determinades
zones de la ciutat. AST/40/2021
23. Aprovació provisional del pla especial urbanístic sobres les condicions d'ús, ordenació i edificació de l'equipament comunitari destinat a escorxador al Torrent de la Borina. AST/254/2022
24. Modificació del règim de dedicació de la regidoria de Serveis Territorials


C) PROPOSTES I MOCIONS:
25. Moció per impulsar una línia de bus nocturn entre les principals poblacions de la plana de Vic i Barcelona. ASG/188/2022


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
26. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm. 1656 al núm. 1904 per al període comprès entre els dies 8 de setembre de 2022 al dia 11 d'octubre de 2022. ASG/2/2022 - ASG/6/2022
27. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 28 de 26/07/2022. ASG/149/2022
- 29 de 06/09/2022. ASG/155/2022
- 30 de 13/09/2022. ASG/163/2022
- 31 de 20/09/2022. ASG/165/2022
- 32 de 27/09/2022. ASG/167/2022
- 33 de 04/10/2022. ASG/171/2022
28. Informació de les regidories
29. Precs i preguntes


App ManlleuMòbil

Documentació adjunta

Comparteix