Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 20 de setembre de 2022
Hora: 19.00 h

Trobareu com a document adjunt (al final de la notícia)el resum de les votacions dels punts de l'ordre del dia del ple del mes de setembre celebrat ahir, 20/09/22.

La informació de les regidories i els precs i preguntes dels diferents grups polítics es poden consultar al vídeo del ple que trobareu publicat al nostre canal de Youtube: YouTube Ajuntament Manlleu

Per tenir més informació de qualsevol dels punts debatuts i votats en el ple podeu consultar les actes dels plens a: Actes dels plens Ajuntament de Manlleu  


ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Conveni entre el Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament de Manlleu pel finançament de les obres de construcció del dipòsit Sant Marc i analitzadors en continu. ASG/89/2022
3. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària relativa al servei municipal d'aparcament en superfície controlat per parquímetres; i d'aparcament al subsòl de la plaça Fra Bernadí. AST/108/2022
4. Aprovació definitiva de la modificació del Reglament Orgànic de la Policia Local de l'Ajuntament de Manlleu. APL/170/2022
5. Restabliment del reequilibri econòmic del Contracte de concessió de la gestió de servei públic de l’escola bressol municipal "Els Picarols". CTR/2/2022
6. Aprovació de la despesa derivada de la revisió de preus per l'any 2022 de l'encomana de gestió del servei de recollida de residus i de neteja viària de Manlleu al Consell Comarcal d'Osona. ORG/13/2011
7. Modificació del Lot 1 del Contracte del servei de neteja per incorporació de noves dependències. CTR/44/2022
8. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements 43/2022. PRE/81/2022
9. Delegacions gestió i recaptació tributs ORGT. TRE/14/2021
10. Llistats morositat i PMP 2022. TRE/69/2022
11. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2022. PRE/41/2022


C) PROPOSTES I MOCIONS:
--------------------------------

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
12. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm. 1235 al núm. 1655 per al període comprès entre els dies 7 de juliol de 2022 al dia 7 de setembre de 2022. ASG/2/2022 - ASG/6/2022
13. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 25 de 5/7/2022. ASG/138/2022
- 26 de 12/7/2022. ASG/142/2022
- 27 de 19/7/2022. ASG/145/2022
14. Informació de les regidories
15. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Documentació adjunta

Comparteix