INICI / TEMES / Informació / Notícies

Del 12 al 23 de setembre s'obre la convocatòria per les ajudes dels deutes en factures de subministrament de llum, aigua i gas. Cal sol·licitar cita prèvia.

Els ajuts d'urgència social en concepte de pobresa energètica tenen per finalitat cobrir deutes de les despeses bàsiques de subministrament d'energia elèctrica, de gas i aigua dels habitatges on resideixen famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social.

Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades a Manlleu, que estiguin en situació administrativa regular, i que estan integrats l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de Manlleu.

A tal efecte, les persones beneficiàries han d'estar empadronades i viure a l'immoble destinat a ús d'habitatge sobre el qual es sol·licita la subvenció, sense ostentar la titularitat o drets reals sobre cap altre habitatge, a la data de la sol·licitud.

Aquestes persones hauran de complir amb els criteris de concessió de l'ajut definit a les bases:

  • Trobar-se en alguna de els situacions de vulnerabilitat contemplades a la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’habitatge i la pobresa energètica i tenir emès l’informe de vulnerabilitat econòmica en vigor, emès pels serveis socials (antiguitat màxima un any).
  • Disposar de l’informe de vulnerabilitat social (RER) vigent tramès a l’empresa subministradora
  • Tenir un deute reconegut de subministraments i acreditat per les empreses subministradores.
  • Tenir contractada la tarifa d’últim recurs o de mercat regulat o bé estar en tràmit de la mateixa (no estar al mercat lliure).
  • Tenir un consum responsable (no superar uns consums excessius segons el nombre de membres de la unitat familiar).Per l’aplicació d’aquest criteri es tindran en compte els consums fixats per l’Agència d’energia d’Osona i el consum per trams d’aigua estipulats per Agbar.
  • Gaudir del bo social en cas de complir amb els seus requisits o bé estar en tràmit del mateix, així com altres mesures com l’adequada contractació dels trams d’aigua segons els membres de la unitat familiar.
  • Tenir el NIF o NIE vigent.
  • Trobar-se en una situació econòmica igual o per sota dels llindars següents:
    Per a la determinació de les situacions de risc de pobresa energètica, es tindrà en compte la renta disponible màxima mensual de la unitat familiar, segons l’IRSC (Índex de renda de suficiència) de cada exercici corresponent, que es calcularà en funció dels membres de la unitat de convivència. A tal efecte s’agafarà de referència la renta disponible a Via oberta. En cas d’exempció de declaració de renda o bé en cas de canvi substancial de la situació econòmica de la unitat familiar el darrer any, es sol·licitarà les nòmines i/o extractes bancaris dels darrers 12 mesos de tots els convivents majors de 16 anys. Per aquest càlcul es descomptarà un import màxim de lloguer i/o hipoteca per un valor de 450 €.

energia

Enllaços relacionats

Comparteix