INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 19 de juliol de 2022
Hora: 19.00 h

Trobareu com a document adjunt (al final de la notícia)el resum de les votacions dels punts de l'ordre del dia del ple del mes de juliol celebrat ahir, 19/07/22.

La informació de les regidories i els precs i preguntes dels diferents grups polítics es poden consultar al vídeo del ple que trobareu publicat al nostre canal de Youtube: YouTube Ajuntament Manlleu

Per tenir més informació de qualsevol dels punts debatuts i votats en el ple podeu consultar les actes dels plens a: Actes dels plens Ajuntament de Manlleu  


ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/114/2022


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Aprovació del Compte General de l'exercici de 2021. PRE/40/2022
3. Modificació del pressupost. Suplements 34/2022. PRE/68/2022
4. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci d'Osona de Serveis Socials. ASG/128/2022
5. Adhesió de l'Ajuntament a la Xarxa de Ciutats Interculturals RECI. GAB/16/2022
6. Modificació del contracte del servei de neteja de determinades dependències municipals per major necessitat del servei durant el període estival. CTR/24/2022
7. Aprovar l'addenda anual corresponent a l'any 2022 per al finançament del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d'Osona en matèria d'habitatge. AST/283/2021
8. Verificació del Text Refós del Pla Especial Urbanístic d'Ordenació de l'explotació de mas Maians. AST/424/2020
9. Adjudicació dels lots números 1 i 2 del contracte per a l'execució de les obres del projecte d’urbanització del Pla Parcial Urbanístic del sector la Coromina Nord. AST/34/2022


C) PROPOSTES I MOCIONS:
10. Moció per la programació d'actuacions al tram nord de la línia R3 de Rodalies. ASG/136/2022


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
11. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm. 1050 al núm. 1234 per al període comprès entre els dies 9 de juny de 2022 al dia 6 de juliol de 2022. ASG/2/2022 - ASG/6/2022
12. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 21 de 07/6/2022. ASG/110/2022
- 22 de 14/6/2022. ASG/113/2022
- 23 de 21/6/2022. ASG/122/2022
- 24 de 28/6/2022. ASG/125/2022
13. Informació de les regidories
14. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Documentació adjunta

Comparteix