INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 15 de febrer de 2022
Hora: 19.00 h

Trobareu com a document adjunt (al final de la notícia)el resum de les votacions dels punts de l'ordre del dia del ple del mes de febrer celebrat ahir, 15/02/22.

La informació de les regidories i els precs i preguntes dels diferents grups polítics es poden consultar al vídeo del ple que trobareu publicat al nostre canal de Youtube: YouTube Ajuntament Manlleu

Per tenir més informació de qualsevol dels punts debatuts i votats en el ple podeu consultar les actes dels plens a: Actes dels plens Ajuntament de Manlleu  


ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/14/2022

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Modificació del pressupost. crèdits extraordinaris i suplements Exp 03/2022. PRE/3/2022
3. Aprovació d'increment de les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, personal laboral i personal directiu de l'Ajuntament per al 2022, d'acord amb el que preveu la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l' Estat per a l'any 2022. ORG/1/2022
4. Conveni-Tipus ASGEL - Aprovació de l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona (Exp. Núm. 2021/199). ASE/213/2021
5. Adhesió al Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes España, SA. AST/38/2022
6. Adhesió al Conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecovidrio. AST/40/2022
7. Aprovació provisional de la modificació puntual número 33 del PGOU a l'àmbit del paratge de Falgars. AST/421/2017
8. Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic d'ordenació de l'explotació de mas Maians. AST/424/2020
9. informes trimestrals llei morositat i PMP 2021. TRE/32/2021
10. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2021. PRE/50/2021

C) PROPOSTES I MOCIONS:
11. Moció en defensa de la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el català!. A MANLLEU, EN CATALÀ, NO T'EXCUSIS. ASG/43/2022


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
12. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm. 38 al núm.182 per al període comprès entre els dies 13 de gener al 2 de febrer de 2022. ASG/2/2022 - ASG/6/2022
13. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 1 de 11 de gener de 2022 ASG/1/2022
- 2 de 18 de gener de 2022 ASG/4/2022
- 3 de 25 de gener de 2022 ASG/20/2022
14. Informació de les regidories
15. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Documentació adjunta

Comparteix