INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: per mitjans electrònics, ex art. 46.3 LRBRL
Data: 25 de gener de 2022
Hora: 19.00 h

Trobareu com a document adjunt (al final de la notícia) el resum de les votacions dels punts de l'ordre del dia del ple del mes de gener celebrat ahir, 25/1/22.

La informació de les regidories i els precs i preguntes dels diferents grups polítics es poden consultar al vídeo del ple que trobareu publicat al nostre canal de Youtube: YouTube Ajuntament Manlleu

Per tenir més informació de qualsevol dels punts debatuts i votats en el ple podeu consultar les actes dels plens a: Actes dels plens Ajuntament de Manlleu  


 

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors:
- Ordinària 21/12/2021 ASG/190/2021
- Extraordinària 28/12/2021 ASG/191/2021


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Atorgament del títol de fill adoptiu de Manlleu al senyor Alexandre Roca Remolins. ASG/11/2022
3. Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 34 del PGOU, a l'àmbit discontinu del parc del Torrent Magí i de l'antiga ETAP al passeig del Ter, per a la implantació d'un nou centre d'atenció primària. AST/368/2021
4. Aprovació inicial de la minuta del conveni urbanístic entre l'Organisme Autònom de la Gerència d'Infraestructures i Equipament de la Seguretat de l'Estat (GIESE OA) i l'Ajuntament de Manlleu en relació als terrenys de l'antiga caserna de la guàrdia civil
del carrer de la Cavalleria. AST/12/2022
5. Donar compte de l'informe de la Sindicatura de Comptes sobre el Compte General de l'exercici 2019. ASE/207/2021.


C) PROPOSTES I MOCIONS:
6. Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils el 17 d'agost de 2017. ASG/23/2022


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
7. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm. 2070 al núm. 2042 pel període comprès entre els dies 10 al 30 de desembre de 2021 i del núm. 1 al núm. 37 per al període comprès entre els dies 1 al 12 de gener de 2022. ASG/80/2021 - ASG/2/2022- ASG/6/2022
8. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 41 de 30 de novembre de 2021 ASG/180/2021
- 42 de 09 de desembre de 2021 ASG/183/2021
- 43 de 14 de desembre de 2021 ASG/188/2021
- 44 de 21 de desembre de 2021 ASG/189/2021
9. Informació de les regidories
10. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Documentació adjunta

Comparteix