INICI / TEMES / Informació / Notícies

RESOLUCIONS DE GOVERN:

 

S'aprova amb vots a favor d'ERC, JxCAT, CUP i N/A i abstenció del PSC: 

 • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements EXP 55/2021.

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de  1.194.019,36 €, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria , baixes d’altres aplicacions, préstecs i el Pla d’obres i Serveis de la Diputació de Barcelona. Veure imatge 1 i 2

Aprovar el canvi de finançament de les següents inversions: Veure imatge 3

 

S’aproven les ordenances fiscals 2022 amb les votacions que s’adjunten a continuació.

 

Els punts que van del 3 al 14 són modificacions de diferents ordenances fiscals. La majoria d’elles es modifiquen per donar compliment a aspectes normatius, adaptació a diferent jurisprudència i canvis tècnics referents a la gestió de l’impost que no afecten a imports i taxes. Destacar les modificacions de 4 ordenances:

 

IBI: El tipus general passa del 0,720 al 0,755. Això representa un augment del 4,87% que afectarà de diferent forma en funció del valor cadastral. Això significa un augment de 19,15€ en el rebut mitjà de 2022 que se situa a 413,11€. Veure imatge 4 

 

Plusvàlues: S’augmenta la bonificació a aquelles plusvàlues “mortis causa” del 55% fins al 95% que és el màxim que permet la normativa vigent.

 

Taxa gestió de residus municipals: S’augmenta el rebut a immobles residencials de 135 a 142€. Es congelen els rebuts a la resta d’obligats tributaris (comerços, indústries, oficines, ...)

 

Guals: S’adapta el preu dels guals a la realitat fiscal i als diferents tipus d’immobles: blocs plurifamiliars i grans superfícies.

 

Veure imatge 5: taula de votacions 

 

S’aprova per unanimitat:  

 • Restabliment del reequilibri econòmic del Contracte de concessió de la gestió de servei públic de l’escola bressol municipal "Els Picarols". CTR/17/2021

Aprovar el restabliment del reequilibri econòmic del contracte de concessió de la gestió de servei públic de l’escola bressol municipal “Els Picarols”, per compensar a la concessionària per la pèrdua d’ingressos i l’increment de les despeses suportades, amb motiu de la pandèmia, respecte dels previstos en l’execució ordinària del contracte en el període comprès entre 01.06.20 i el 31.07.20 i 01.09.20 i el 31.08.21 (curs 2020-2021) per un import de 18.431,03 € i 53.008,79 € respectivament.

 

Es pren coneixement: 

 • Successió de contractista del contracte de gestió del servei públic d'aigua potable, el contracte de gestió del servei de clavegueram i el contracte de serveis de gestió i manteniment de les instal·lacions del canal industrial. CTR/36/2021

Prendre coneixement, amb efectes 01.01.21, de la successió de la SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU (AGBAR), en els contractes subscrits per la SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU (SOREA), entre ells, el contracte administratiu de gestió del servei públic d’aigua potable subscrit amb l’Ajuntament de Manlleu el 17.10.84, el contracte de gestió del servei de clavegueram subscrit l’01.01.13, i el contracte de serveis de gestió i manteniment de les instal·lacions del Canal Industrial, subscrit el desembre de 2009.

 

S'aprova per unanimitat: 

 • Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter. ASG/140/2021

Ratificar les modificacions dels Estatuts del Consorci del Ter adoptades per acord de la seva Assemblea General en data 29.09.2021. En aquests moments, amb l’acceptació per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva de formar part del Consorci i davant de la necessitat de modificació de l’article 2 dels estatuts als efectes d’incorporar aquest Ajuntament, s’ha procedit, també, a modificar altres articles dels estatuts.

 

S'aprova per unanimitat: 

 • Adhesió projecte OMS: Ciutats Amigues de les Persones Grans. Aprovació del Pla Operatiu de Ciutats Amigues. ABS/111/2019

Aprovar el document de Diagnosi i Pla d’Acció del projecte “Ciutats Amigues de les persones grans” de Manlleu que en breu es podrà consultar al web www.manlleu.cat  

 

S'aprova amb vots a favor d'ERC, JxCAT, CUP i N/A i abstenció del PSC: 

 • Aprovació de preus de l'encomana de gestió del servei de recollida de residus i de neteja viària de Manlleu al Consell Comarcal d'Osona 2021-2022. ORG/13/2011

Aprovar la despesa derivada de l’encomana al Consell Comarcal d’Osona, des del dia 1 d’octubre del 2021 i fins el 28 de febrer de 2022, de la gestió dels treballs materials de gestió i execució de la neteja viària de tot el municipi i del transport a una planta autoritzada dels residus provinents d’aquesta activitat i la recollida, gestió i transport a una planta gestora/de transferència o un dipòsit controlat autoritzats, de les fraccions dels residus municipals de matèria orgànica, el rebuig, el multi producte i el vidre, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es detallen a continuació (IVA a part): Veure imatge 6

 

S'aprova amb vots a favor d'ERC, JxCAT, CUP i N/A i abstenció del PSC:

 • Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 34 del PGOU, a l'àmbit discontinu del parc del Torrent Magí i de l'antiga ETAP al passeig del Ter, per a la implantació d'un nou centre d'atenció primària. AST/368/2021

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha tramés un informe a l’ajuntament pel qual posa de manifest que l’actual Centre d’Atenció Primària (CAP) situat al carrer de Castellot 17 té un dimensionat insuficient per garantir la prestació sanitària de la cartera de serveis del CatSalut segons les projeccions sanitàries esperades el 2038 per l’IDESCAT.

 

Davant d’aquesta necessitat l’ajuntament ha identificat un terreny que dona a la façana posterior de l’actual CAP, al parc del Torrent Magí, en una cota més baixa, on es situaria el nou centre, d’uns 1800 m2 construïts, que és el que correspondria pel nombre d’habitats, oferta de serveis i projeccions poblacionals esperades. Aquest espai ha rebut l’informe d’idoneïtat dels tècnics de l’àrea de Patrimoni i Inversions del CatSalut.

 

Aquest terreny té actualment la qualificació de sistema urbanístic d’espais lliures públics i, per tant, cal modificar puntualment el planejament per destinar-lo a sistema d’equipaments comunitaris concretant l’ús de sanitari assistencial i la titularitat pública del mateix.

 

PROPOSTES I MOCIONS

 

S’aprova per unanimitat: 

 • Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears. ASG/137/2021

 

INFORMACIÓ DE REGIDORIES

 

Medi Ambient i Pagesia - Maite Anglada

La regidora explica que en breu s’iniciaran els treballs de millora de la llera del riu en el tram urbà per eliminar les espècies invasores i també arranjar i/o tallar els arbres susceptibles de ser perillosos de caure al passeig del Ter. L’ACA subvenciona el 80% (13.000€) del cost i l’Ajuntament el 20% (2.000€).

Maite Anglada comenta també que s’han posat en funcionament 2 punts de càrrega semi-ràpida per a vehicles elèctrics a la deixalleria. El servei és gratuït. La instal·lació ha tingut un cost de 14.926,27€ i s’ha finançat una part amb un ajut de la Diputació de Barcelona.

Pel que fa al Porta a Porta la regidora comenta que el divendres passat 22 d’octubre, va acabar el termini de presentació de les ofertes de les empreses que estan interessades en prestar el servei de porta a porta i neteja viària dels propers 8 anys a Manlleu (lot 1 de la Licitació) i les empreses que opten al Lot 2 de la Licitació (recollida de voluminosos) reservat a Centres Especials de Treball (CET). Del Lot 1 s’han presentat 2 empreses: Fomento Medi Ambient i Cespa (Ferrovial). Del Lot 2 s’ha presentat només 1 empresa: Tac- Osona. Si tot transcorre de la manera prevista, al ple de desembre es podrà informar de l’empresa adjudicatària.  Es crearà una comissió formada per entitats, associacions i ciutadania de Manlleu per poder fer el seguiment de tot el procés d’implementació del Porta a Porta. Previ a la campanya de comunicació, que farà l’empresa licitadora, des de la regidoria de Medi Ambient es faran unes xerrades informatives del nou sistema de recollida de residus a diversos llocs de Manlleu: Escoles, casal cívic, ASVAT, ...).

Per acabar comenta que l’empresa Spora està fent un estudi per tal d’arribar a fer un Pagament x generació quan s’hagi implementat el Porta a Porta.

 

Cultura – Eva Font

La regidora destaca 2 dels propers actes culturals que tindran lloc a Manlleu: El proper divendres dia 5 de novembre tindrà lloc la taula rodona: Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou” amb la participació de Carme Junyent, Marta Juncadella i Margarida Sanjaume i Mercè Puntí com a moderadora. El dissabte dia 6 de novembre tindrà lloc la inauguració d’una nova edició de la Manlleu Galeria d’Art que tornarà a portar art contemporani al espais comercials buits de la nostra ciutat.

 

Promoció Econòmica - Eudald Sellarès

El regidor fa un record a Lluís Donoso, mort recentment.

El regidor comenta que s’han rebut  500.000€ del programa Treball als barris i això permetrà la contractació de 21 persones i tenir un dispositiu especial d’inserció sociolaboral que pretén arribar a unes 200 persones.

El regidor fa un resum de les principals dades de porc i cervesa, aquest any en un format diferent, els tastets: Deslocalitzar també ens ha aportat coses bones, 4 dies, 4 espais, 12 activitats amb un 86% d’ocupació mitjana. Més de 900 persones han participat en els diferents actes.

Continuant amb la promoció de ciutat, el regidor explica que Diba ens ha entregat un projecte de senyalització de diferents itineraris a peu i clicables de Manlleu. Un treball conjunt amb urbanisme, esports i promoció econòmica. Això ens permet presentar-nos el proper any a les subvencions per a la instal·lació de la senyalística vertical d’aquests itineraris. Amb la regidoria de cultura s’està creant un itinerari de dinamització de ciutat i familiar. Una ruta a peu amb tot d’activitats i reptes durant el recorregut i amb el Serpent com a element narratiu i fil conductor.

Conjuntament amb Medi Ambient s’inicia una campanya de substitució de bosses de plàstic per biodegradables a comerços. Els comerços rebran entres 2.000 i 3.000 bosses i prenen el compromís de no retornar al plàstic. Es repartiran un total de 75.000 bosses.

El regidor comenta que actualment hi ha 7 de les 8 places del LAB ocupades ja que fa poc hi ha hagut una nova incorporació al coworking.

S’està fent una campanya bàsicament a xarxes socials per donar a conèixer i potenciar els serveis d'ocupació i formació de l'OPE. L’element destacat de la campanya és la “O” d'opció. Volem ser la seva primera opció, la de les persones i la de les empreses. “o” d’ocupació, oportunitat i orientació. Continuant amb les campanyes, el proper 4 de novembre es presentarà una noca campanya del “Passi per caixa!”, projecte de cooperació territorial de dinamització comercial junt amb el Voltreganès, Collsacabra i Roda de Ter, centrada en la restauració.

Per acabar, el regidor informa que tornarem a tenir la Pista de Gel. Es seguirà el model de l’any passat però amb més aforament. No hi haurà ludoteca. Amb les mesures d’ara es podria plantejar tenir ludoteca, però quan es  va redactar el concurs públic les condicions eren molt més restrictives.

 

Esports – Aleix Estrada

El regidor vol felicitar al CP Manlleu femení per la seva victòria a la lliga catalana d’hoquei patins. Felicitar també a les jugadores del club que van guanyar l’europeu d’hoquei amb la selecció espanyola.

Aleix Estrada felicita també al Club Bàsquet Manlleu per la presentació d’equips que van fer fa uns dies, destaca que iniciatives com aquestes s’han de posar en valor per què  fan poble i vinculen el jovent amb la ciutat.

 

Participació Ciutadana – Núria Martinez

La regidora convida a participar de les castanyades de barri que tindran lloc el proper cap de setmana a Manlleu, concretament als barris de Gràcia i de Vilamirosa.

La regidora recorda també que s’estan realitzant les activitats de Temps x Temps, la propera el 2 de novembre serà una sortida per anar a buscar bolets. Les properes activitats seran una visita a Mas Corcó i un  taller de manualitats de Nadal.

Núria Martinez explica que s’està treballant ja amb la cavalcada de reis d’enguany. Hi haurà 2 dies de campament, el 3 i 4 de gener, i el dia 5 campament reial al matí i cavalcada a la tarda. La regidora anima a la ciutadania a participar fent de patges i recorda que les persones interessades es poden inscriure a la web de participació ciutadana.

Per acabar comenta també que s’ha constituït el consell de la infància del curs 21-11 format per 24 nens i nenes de Manlleu.

 

Hisenda i Joventut – Eduard Robles

A nivell d’esports, el regidor comenta que ha començat la 2a edició del Fem pinya, espai participatiu d’adolescents. L’any passat van decidir  fer un espai de street workout que s’ha instal·lat al costat de l’skate parc. El regidor explica també que s’han rebut ja propostes per a la reforma de l’skate park, actuació molt reivindicada pel jovent de Manlleu i que s’espera poder realitzar l’any vinent.

 

Educació, Habitatge i Gent Gran – Rafa Cuenca

El regidor explica que s’està acabant de tancar el lloguer del local que acollirà l’Oficina d’Habitatge. Fa pocs dies també s’ha incorporat la tècnica d’habitatge.

Continuant amb habitatge el regidor comenta que s’ha obert el període de votació ciutadana per escollir una peça artística en record dels pisos de Can Garcia. Es pot votar de forma on line a la web de participació ciutadana o presencial a l’ASVAT, centre cívic, biblioteca o Can Puget.

S’ha iniciat també el projecte Difference amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé, aquest programa dona suport als equips educatius en l’educació d’alumnes amb diferències d’aprenentatge dins el marc de l’escola inclusiva. Paral·lelament es treballa també en la realització d’un vídeo amb l’associació ADAI per donar visibilitat als mateixos aspectes.

 

Seguretat Ciutadana – Arnau Rovira

El regidor vol mostrar la seva empatia i la de l’equip de govern amb les persones que el passat 16 d’octubre es van manifestar a la plaça demanant més seguretat ciutadana. Va comentar que des de l’equip de govern es treballa per revertir aquesta situació i va recordar que mentre no hi hagi canvis en les lleis serà molt difícil combatre la reincidència delictiva per què actualment als delinqüents reincidents “no els passa res, en 48h estan al carrer”. El regidor també comenta que es farà una trobada amb les persones que ho han demanat. Per acabar el regidor demana també col·laboració a la oposició per treballar en el pla d’acció per a la millora de la seguretat ciutadana a Manlleu.

App ManlleuMòbil

Imatges relacionades

 • 211026 1 mod_pressupost.jpg
 • 211026 2 mod_pressupost.jpg
 • 211026 3 canvi_finançament.jpg
 • 211026 4 taula_ibi.jpg
 • 211026 5 taula_vots_ordenances.jpg
 • 211026 6 despesa_residus.jpg

Comparteix