Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 26 d'octubre de 2021
Hora: 19.00 h

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements EXP 55/2021. PRE/105/2021
3. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2022 - ORDENANÇA GENERAL DE GESTIO, LIQUIDACIO, INSPECCIO I RECAPTACIO DELS INGRESSOS DE DRET PUBLIC MUNICIPALS. ASE/161/2021
4. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2022 - OF NÚM. 1 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. ASE/161/2021
5. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2022 - OF NÚM. 2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES. ASE/161/2021
6. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2022 - OF NÚM. 3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA
7. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2022 - OF NÚM.4 IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS DE NATURALESA URBANA. ASE/161/2021
8. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2022 - OF NÚM. 5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. ASE/161/2021
9. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2022 - OF NÚM. 7 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D'INTERES GENERAL
10. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2022 - OF NÚM. 12 TAXA UTILITZACIO PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PUBLIC LOCAL. ASE/161/2021
11. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2022 - OF NÚM. 18 TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES TRACCIO MECANICA VIES PUBLIQUES MUNICIPALS. ASE/161/2021
12. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2022 - OF NÚM. 19 TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA. ASE/161/2021
13. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2022 - OF NÚM. 21 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES. ASE/161/2021
14. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2022 - OF NÚM. 29 TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI DE GESTIO DE RESIDUS MUNICIPALS. ASE/161/2021
15. Restabliment del reequilibri econòmic del Contracte de concessió de la gestió de servei públic de l’escola bressol municipal "Els Picarols". CTR/17/2021
16. Successió de contractista del contracte de gestió del servei públic d'aigua potable, el contracte de gestió del servei de clavegueram i el contracte de serveis de gestió i manteniment de les instal·lacions del canal industrial. CTR/36/2021
17. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter. ASG/140/2021
18. Adhesió projecte OMS: Ciutats Amigues de les Persones Grans. Aprovació del Pla Operatiu de Ciutats Amigues. ABS/111/2019
19. Aprovació de preus de l'encomana de gestió del servei de recollida de residus i de neteja viària de Manlleu al Consell Comarcal d'Osona 2021-2022. ORG/13/2011
20. Aprovació inicial de la modificació pun tual num. 34 del PGOU, a l'àmbit discontinu del Parc del Torrent Magí i de l'antiga ETAP al passeig del Ter, per a la implantació d'un nou Centre d'Atenció Primària.  AST/368/2021


C) PROPOSTES I MOCIONS:
21. Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears. ASG/137/2021

 

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
22. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm. 1484 al núm.1708 pel període comprès entre els dies 9 de setembre al 13 d'octubre. ASG/80/2021
23. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 29 del 07 de setembre de 2021. ASG/122/2021
- 30 del 14 de setembre de 2021. ASG/129/2021
- 31 del 21 de setembre de 2021. ASG/132/2021
- 32 del 28 de setembre de 2021. ASG/136/2021
- 33 de 05 d'octubre de 2021. ASG/138/2021
24. Informació de les regidories
25. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Comparteix