INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: per mitjans electrònics, ex art. 46.3 LRBRL
Data: 5 d'agost de 2021
Hora: 8.00 h

MOTIVACIÓ:
La importància dels temes que es proposen i dels terminis de la seva tramitació, obliguen al seu debat i aprovació, si s’escau, en una sessió extraordinària del Ple, atès que la propera sessió ordinària, no tindrà lloc fins el mes de setembre.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques i de l'obertura del procediment de licitació del contracte de serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i neteja viària. CTR/19/2020
2. Aprovació inicial del projecte d'urbanització del Pla Parcial Urbanístic La Coromina Nord. AST/433/2021

211231 imatge_plens.jpg

Comparteix