INICI / TEMES / Informació / Notícies

RESOLUCIONS DE GOVERN:

 

Es prèn coneixement de: 

 • Prendre coneixement de la Memòria del Síndic de Greuges de Manlleu. Any 2020. ASG/102/2021 

Les memòries anuals del Síndic de Greuges de Manlleu es poden consultar a: https://transparencia.manlleu.cat/info/sindic-de-greuges.htm


S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació del Compte General de l'exercici de 2020. PRE/49/2021 

Els comptes i liquidacions de 2020 es poden consultar a: https://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/liquidacions-pressupostaries.htm


S'aprova amb vots a favor d'ERC, JxCAT, CUP i N/A i abstenció del PSC: 

 • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris EXP 44/2021. PRE/83/2021 

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris per import de  35.493,11 €, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.


S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació de l'emblema i imatge gràfica de l'Ajuntament de Manlleu. GAB/20/2020 

S’aprova la memòria descriptiva que conté la descripció detallada de l'emblema i la seva representació gràfica - imatge -. L’emblema consta d’una mà esquerra lleugerament oberta sobre un escut heràldic triangular curvilini de suport, amb les lletres Ajuntament de Manlleu. A la part inferior hi ha dos quadres caironats intercalats en dos triangles que representen la meitat de dos quadres. El codi cromàtic varia de tons gris i verd o gris i blau, segons l’Àrea de l’Ajuntament.


S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació de dos festius locals per l'any 2022. ASP/330/2021 

Aprovar que les següents dates siguin fixades com a festes locals de Manlleu per a l’any 2022: 28 de febrer de 2022 i 14 d’abril de 2022 (dijous Sant).


S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació de les xifres de població a 01/01/2021. OAC/14/2021 

Aprovar la revisió anual del padró municipal d’habitants, amb referència a 01.01.2021, en què es xifra el nombre total d’habitants de Manlleu en 20.804 habitants (segons les dades del servei d’estadística de l’Ajuntament, corresponent-se 10.316 dones i 10.488 homes).


S'aprova amb vots a favor d'ERC, JxCAT, CUP i N/A i abstenció del PSC: 

 • Aprovació de la modificació de la plantilla 1/2021. ORG/5/2021 i Aprovació modificació de la RLT 2/2021. ORG/6/2021

Acords: 

Amortitzar: 1 plaça de personal de serveis auxiliars, especialitat professional operari/ària de neteja i 1 plaça de l’escala d’administració general, subescala auxiliar subgrup C2. 

Crear: 1 plaça de tècnic/a mig habitatge de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, categoria titulat diplomat, subgrup A2 i 1 plaça de l’escala d’administració general, subescala administrativa (codi 1.300), subgrup C1. 

 

RESUM TOTAL DE PLACES EXERCICI PRESSUPOSTARI 2021: 191

PERSONAL FUNCIONARI:           125

PERSONAL LABORAL:                   66

 

Modificar el Complement Específic del lloc de treball d’auxiliar d’atenció ciutadana SEPE de Can Puget, d’auxiliar de Suport a Fires i Mercats Ambulants i d’agent d’Acollida, que en endavant tindrà assignat un Subfactor de condicions de treball de 55,16 €/mensuals per a l’any 2021. L’Ajuntament de Manlleu ja ha identificat anteriorment aquest risc laboral en altres llocs de treball de la corporació, als quals se’ls ha reconegut un Subfactor de condicions de treball de 55,16 €/mensuals per a l’any 2021. 


 S’aprova per unanimitat: 

 • Declaració emergència climàtica i establiment compromisos acció climàtica. PES/10/2021 

Acords: 

 • Entendre que vivim una situació d’excepció i com a tal declarar l’Emergència Climàtica a Manlleu.
 • Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manlleu als Compromisos d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, on s’inclouen tant els compromisos generals com els sectorials i les accions associades a cadascun d’ells. Concretament, en adherir-nos-hi, ens comprometem a treballar activament a favor de l’assoliment dels Compromisos d’Acció Climàtica que s’annexen a aquest acord.
 • Incloure la situació d’emergència climàtica a les planificacions d’actuació presents i futures com a consideració de fonament i criteri.
 • Establir un compromís per reduir els residus generats per les activitats dependents de l’Ajuntament de forma directa i indirecta. A tal efecte, s’inclouran clàusules mediambientals en tota la contractació pública que en sigui susceptible i es vetllarà per l’eliminació total del plàstic d’un sol ús en l’activitat municipal.
 • Promoure sistemes de recollida eficients que garanteixin un % de recollida selectiva neta mínim d’un 70% abans del 2023 i que posin el focus en la recollida de la matèria orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 5%.
 • Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals en funcionament i, en aquesta línia, fixar el 2050 com a data límit per assolir la neutralitat de carboni de l’Ajuntament de Manlleu.
 • Instar al Govern espanyol i al Govern català el compliment dels compromisos fixats al Reglament del Parlament europeu i del Consell pel que s’estableix el Marc per assolir la neutralitat climàtica i es modifica el Reglament (UE) 2018/1999 (Llei Europea del Clima):
  • Un objectiu vinculant per la UE al 2030 de, com a mínim, un 55% menys d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en comparació al 1990.
  • Un objectiu vinculant per la UE al 2030 de, com a mínim, un 32% d’energies renovables en el consum d’energia.
  • Un objectiu indicatiu per la UE al 2030 de, com a mínim, un 32,5% de millora de l’eficiència energètica.
  • La consecució de l’objectiu d’interconexions d’electricitat del 15% al 2030. 
 • Demanar al Govern i al Parlament de Catalunya l’elaboració d’una nova Llei catalana de residus zero que reguli: 
  • El canvi de model productiu, de distribució i de consum de productes que esdevenen residus, amb el criteri de no produir res que no sigui reutilitzable o fàcilment reciclable, aplicant l’ecodisseny.
  • Aplicar la responsabilitat ampliada del productor (Directiva de Residus 2018 i Directiva de plàstics 2019), que els productors assumeixin els costos dels residus dels productes que posen al mercat.
  • Prohibicions i limitacions a la proliferació de plàstics i altres productes d’un sol ús.
  • Prioritzar la reutilització i els materials reciclables i compostables, entre d’altres. 
 • Traslladar aquests acords a l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, a l’Agència de Residus de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia de la Diputació de Barcelona i a l’Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona.”

S’aprova per unanimitat: 

 • Conveni interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona i l’Ajuntament de Manlleu en matèria d’habitatge. AST/283/2021 

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Manlleu en matèria d’habitatge que té per objectiu establir la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdues entitats locals per a la prestació dels serveis en matèria d’habitatge i l’assistència en el desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge que ofereix l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal.

 

En el marc d’aquest conveni, Manlleu tornarà a tenir una Oficina d’Habitatge ubicada al municipi en els propers mesos.


S'aprova amb vots a favor d'ERC, CUP, PSC, N/A i 4 vots de JxCAT i una abstenció de JxCAT 

 • Sol·licitud d'una nova declaració del municipi de Manlleu com a àrea amb mercat d'habitatge tens, d'acord amb el que preveu l'article 3.4 de la llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. AST/218/2021

L’objecte d’aquesta llei és regular la contenció i moderació de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges destinats a residència permanent de l’arrendatari que estiguin situats en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat d’habitatge tens.

Instar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que formalitzi una nova declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens relativa al municipi de Manlleu i que per raons d’interès públic, i ateses les circumstàncies i el dinamisme del mercat immobiliari, el procediment per a la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens es tramiti per via d’urgència. 

 

PROPOSTES I MOCIONS

Els textos de les propostes i mocions es podran consultar com a adjunts a:

https://www.manlleu.cat/pl183/temes/informacio/noticies/id1451/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm 


S’aprova per unanimitat: 

 • Adhesió moció per a la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2021. A30/2/2021

 S’aprova amb vots a favor d'ERC, CUP, PSC i N/A i abstenció de JxCAT: 

 • Aprovar la moció "Compromís per l'aigua pública a Manlleu". ASG/107/2021 

 

INFORMACIÓ DE REGIDORIES

Promoció Econòmica - Eudald Sellarès

El regidor dona les últimes dades referents al Programa 30+ que es gestiona des de l’OPE: S’han inserta 42 persones en 39 empreses, d’aquestes 9 persones son de Manlleu i de les 39 empreses, 7 són de Manlleu. A nivell històric, al llarg de les diferents edicions del 30+ s’han fet 208 contractacions, d’aquestes persones 57 eren de Manlleu. Del total d’empreses que han contractat persones en el marc d’aquest programa, que són 156, 57 eren empreses manlleuenques.

El regidor explica també que el proper dissabte 24 de juliol, en el marc de Viu Manlleu! i en horari comercial, degut a les restriccions actuals, es celebrarà el MABMarket davant dels establiments participants.

 

Medi Ambient i Pagesia - Maite Anglada

La regidora comenta que el 22 de juliol es farà la segona recollida mòbil de residus especials per empreses on es recullen residus tòxics com pots de pintura, esprais, dissolvents, fangs, taladrines o altres productes químics i per participar-hi cal apuntar-se prèviament.

La regidora explica també que Manlleu ha rebut una subvenció de 1.200.000 € concedida per l’Agència de Residus de Catalunya per implantar la recollida porta a porta. Aquesta subvenció s’ha obtingut en el marc de la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes pilot de compra pública d'innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals. La regidora destaca que aquest serà un projecte profitós per la ciutat i respon també a la urgència de fer una bona gestió de residus municipals.

 

Participació Ciutadana - Núria Martínez

La regidora explica que el passat divendres es van tancar les votacions del procés de participació dels pressupostos participatius de Dalt i Baix Vila. En la fase inicial es van presentar 91 propostes de les quals 15 van arribar a la fase de votacions. Ahir es va fer una sessió de presentació de resultats on es van donar a conèixer les 5 propostes que es podran realitzar amb l’import de 40.000 del que es disposa seran: Parc per a gossos al passeig del Ter, pistes de 3x3 de bàsquet al costat del pavelló, instal·lació de coixins berlinesos per reduir la velocitat entre el carrer Doctor Fleming i carrer del Ter, compra de butaca de podologia i cadires i taules per l’ASVAT. En breu s’iniciaran els passos per a la realització d’aquestes accions.  

La regidora comenta també que s’està treballant amb les associacions de veïns per tirar endavant les festes de barris amb les mesures que pertoquin.

 

Indústria, Coneixement i Agenda 2030 – David Bosch

El regidor explica que 21 empreses s’han adherit al projecte de comunitat energètica del polígon d’activitats econòmiques. Aquest projecte permetrà saber el potencial fotovoltaic del polígon.

El regidor explica també que el passat 20 de juny es va celebrar una nova taula d’indústria a la que van participar més de 30 persones. Es va informar de l’estat de les obres del polígon, de la comunitat energètica, dels treballs per crear una nova junta de l’AEM i d’una proposta de valor del Pla del Mas que es treballarà amb Creacció i la Unió de Polígons Industrials de Catalunya de la Cambra de Comerç.  

 

Serveis Territorials - Enric Vilaregut

El regidor comenta que actualment s’està acabant la sortida d’emergència de la piscina i que es preveu que a finals d’agost estigui acabada.

El regidor explica també que s’estan realitzant les obres del carril bici de l’avinguda de Roma i que està previst que aquesta setmana s’acabin els treballs de pintura dels trams rectes i que la propera setmana es comenci a pintar les rotondes. Els treballs a les rotondes es faran de nit per evitar molèsties.

 

Alcaldia – Àlex Garrido

L’alcalde explica que finalment i pel que fa al Camí de la Devesa, totes les resolucions han fallat a favor de l’ajuntament i que ja s’han iniciat les obres d’adequació de l’espai de la Devesa on aquesta setmana es col·locaran també alguns bancs.

Aquesta setmana la Diputació ha informat que reprèn el projecte de carril bici entre Vic i Manlleu, fet que sumarà al projecte de la Devesa que connecta aquest espai amb la ciutat.

 

Regidor d’Hisenda – Eduard Robles

El regidor comenta que les últimes restriccions marcades pel Procicat han afectat molt a l’activitat juvenil que es realitza els mesos d’estiu i que la que s’està programant. El Cinema a la Fresca s’ha adaptat i només es pot fer el passi de la pel·lícula, sense sopar i Fes-te Jove està treballant internament per veure com adaptar els actes i activitats  les noves mesures. El regidor mostra el seu suport i ànim a tots els qui estan treballant per no deixar de fer les activitats.

 

App ManlleuMòbil

Comparteix