INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 29 de juny de 2021
Hora: 19.00 h

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/76/2021


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Denominar carrer de Joaquim Vivas i Llorens el vial que baixa des de l'Hospital de Sant Jaume de Manlleu fins a la Ctra. d'Olot. ASG/87/2021
3. Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Manlleu tancat a 31 de maig de 2021. CTR/20/2021
4. Fets posteriors al tancament de l'exercici 2020. INT/10/2020
5. Delegacions gestió i recaptació tributs ORGT. TRE/14/2021
6. Modificació del pressupost. Suplements de crèdit EXP 33/2021. PRE/66/2021
7. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements EXP 31/2021. PRE/62/2021
8. Aprovació de l'Ordenança de transparència i administració digital TIC/4/2021
9. Aprovació inicial del Reglament d'ús i funcionament de l'aparcament municipal subterrani de la plaça Fra Bernadí de Manlleu. AST/151/2021
10. Aprovació inicial del Reglament regulador del servei públic local d'aparcament en superfície controlat per parquímetres. AST/152/2021
11. Aprovació de l'estudi de viabilitat econòmica previ a la tramitació de l'expedient del contracte de concessió del servei públic local d'aparcament al subsòl de la plaça Fra Bernadí i la gestió i explotació de l'aparcament en superfície controlat per parquímetres en determinades zones de la ciutat de Manlleu. AST/40/2021
12. Segona aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). AST/262/2021


C) PROPOSTES I MOCIONS:
13. Adhesió a la declaració institucional de la Generalitat de Catalunya del 17 de maig de 2021. Dia internacional contra la LGTBIFÒBIA. IGT/6/2020


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
14. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm. 794 al núm. 1053 pel període comprès entre els dies 6 de maig al 16 de juny de 2021. ASG/92/2021
15. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 16 del 04 de maig de 2021. ASG/65/2021
- 17 del 11 de maig de 2021. ASG/74/2021
- 18 del 18 de maig de 2021. ASG/77/2021
- 19 del 25 de maig de 2021. ASG/78/2021
- 20 del 01 de juny de 2021. ASG/81/2021
- 21 del 08 de juny de 2021. ASG/83/2021
16. Informació de les regidories
17. Precs i preguntes

211231 imatge_plens.jpg

Documentació adjunta

Comparteix