RESOLUCIONS DE GOVERN:

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, PSC i N/A i abstenció de la CUP:

- Aprovació de la plantilla pel 2021. ORG/2/2021
Aprovar les modificacions de la plantilla municipal, tal i com s’assenyala a continuació i d’acord amb el que s’ha relacionat a la part expositiva:

a) Amortitzar 1 plaça de feinera  

b) Amortitzar 1 plaça de subaltern passant de 3 a 2 places.

c) Crear 1 plaça de personal de serveis auxiliars, especialitat professional conserge, passant de 3 a 4 places.

d) Crear 1 plaça d’inspector/a

RESUM TOTAL DE PLACES EXERCICI PRESSUPOSTARI 2021.TOTAL: 191

1) PERSONAL FUNCIONARI: 124

2) PERSONAL LABORAL: 67

- Aprovar la modificació RLT 1/2021. ORG/4/2021
Aprovar les modificacions de la relació de llocs de treball que es detalla a continuació:

a) Amortitzar el lloc de treball de “Cuiner/a i suport al servei” (codi 10.205 de la RLT), reservat a personal funcionari assimilat al grup AP.

b) Amortitzar el lloc de treball de “Conserge Escola” (codi 10.206 de la RLT), reservat a personal funcionari assimilat al grup AP, declarat a extinguir.

c) Modificar la denominació, les funcions, els requisits i els mèrits del lloc de treball d’inspector/a d’obres, activitats i via pública” (codi 2.006 de la RLT), reservat a personal funcionari assimilat al grup C1 i amb 1 dotació d’efectius.


S’aprova per unanimitat:

- Pròrroga del contracte de gestió del servei públic d'Escola Municipal de Música de Manlleu. CTR/16/2021
Aprovar la segona pròrroga del contracte de gestió del servei públic d'Escola Municipal de Música de Manlleu, subscrit amb la FUNDACIÓ PRIVADA ESTUDIS MUSICALS DE MANLLEU, amb NIF G60864931, per un nou període de cinc anys comprès de l’01.09.21 i fins al 31.08.26, i per un import total de 559.393,76 euros exempts d’IVA.


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, PSC i N/A i abstenció de la CUP:

- Redistribució de disposicions de crèdit del Contracte del servei de neteja de determinades dependències municipals. CTR/5/2020
 Adequar la disposició de crèdit del Contracte del servei de neteja de les dependències municipals subscrit el dia 26.08.20, per facilitar el control de la despesa, no només a nivell tècnic, sinó també per part de l’àrea d’intervenció, d’acord amb el que consta en l’informe emès per la persona responsable del contracte d’acord amb la proposta que s'adjunta com a imatge 1. 


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, PSC i N/A i abstenció de la CUP:

- Extrajudicials de crèdit V. PLE. EXP PRE/51/2021
Reconèixer a favor dels creditors que figuren a la relació F/2021/18, per import de 7.343,05 €, la prestació de serveis, subministraments i treballs diversos, ja que es tracta de prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents àrees. 


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT i N/A , abstenció del PSC i vot en contra de la CUP:

- Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements EXP 23/2021. PRE/44/2021 Imatge adjunta 2

Modificació del pressupost mitjançant crèdits .extraordinaris i suplements de crèdit per import de 273.704,94 €, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria , baixes d’altres aplicacions , préstecs i altres ingressos.

- Modificació del pressupost. Suplements EXP 22/2021. PRE/43/2021 Imatge adjunta 3

Modificació del pressupost mitjançant suplements de crèdit per import de 376.436,44 €, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria .


S’aprova per unanimitat:

- Delegacions gestió i recaptació tributs ORGT. TRE/14/2021
En la sessió del Ple de l’ajuntament de data 25 de març de 2021 es van aprovar les delegacions de gestió i recaptació de tributs a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Posteriorment s’ha detectat un error material en la transcripció del punt sisè de l’acord.

Ha de dir: SISÈ.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei.


Es dóna compte dels punts:

- Informes trimestrals llei morositat i PMP 2021. TRE/32/2021

Prendre coneixement dels informes de morositat i del període mitjà de pagaments a proveïdors corresponents al primer trimestre de 2021 que és de 37,66 dies

- Estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2021. PRE/50/2021

Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre de 2021 de l’Ajuntament i que trobareu en breu a https://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/execucio-pressupostaria/modificacions-i-execucio-trimestral-2021.htm


S’aprova la retirada de l’ordre del dia del punt 12. Aprovació inicial  del projecte tècnic de construcció de la nova comissaria de la policia local de Manlleu. AST/191/2021 amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, CUP i N/A i abstenció del PSC


S’aprova per unanimitat:

- Verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla Parcial el Verdaguer i Cal Xic. AST/264/2020

Verificar el text refós de la modificació del Pla Parcial Urbanístic del Verdaguer i Cal Xic, promoguda per l’Ajuntament de Manlleu, per possibilitar l’ampliació de la Deixalleria municipal, en el qual s’incorporen les prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 15 de març de 2021, pel qual s’aprova definitivament aquesta i es supedita la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat a la seva correcta esmena.

 

INFORMACIÓ DE REGIDORIES
 

Govern Obert, Atenció Ciutadana, Salut Pública i Consum - M. Josep Palomar

La regidora comenta que que s’ha fet un canvi d’imatge a la web de tràmits, ara és una web responsiva que s’adapta a tots els dispositius i on s’ha prioritzat l’espai de la meva carpeta. S’hi destaquen també els enllaços per tramitar amb l’ajuntament www.tramits.manlleu.cat

La regidora comenta també que l’ajuntament ha rebut dos nous reconeixements en temes d’administració oberta i transparència. D’una banda s’ha revalidat el segell Infoparticipa a la qualitat i transparència de la comunicació pública. D’altra banda l’Ajuntament de Manlleu va rebre el Reconeixement Administració Oberta 2020 ocupant la 1a posició en la categoria de ciutats d’entre 20.001 i 50.000 habitants.

Pel que fa a Consum la regidora comenta que es fa un nou curs per deixar de fumar que constarà de 5 sessions grupals impartides per dos infermers.

Participació Ciutadana - Núria Martinez

La regidora explica i convida a participar a la sessió participativa que tindrà lloc el dia 2 de juny als jardins de Can Puget per escollir les propostes finalistes dels pressupostos participatius dels barris de Dalt i Baix Vila. En aquesta sessió s’informarà de les propostes validades tècnicament i es farà un taller debat per decidir quines són les 15 propostes que passaran a la fase de votació per part de la ciutadania i entitats.  Finalment, del 16 de juny i fins el 20 de juliol es podrà fer les votacions de les propostes de forma presencial en punts habilitats i on line a la web www.participa.manlleu.cat  

Medi Ambient i Pagesia - Maite Anglada

La regidora explica que gràcies al suport de la Diputació de Barcelona s'ha creat un recorregut virtual interpretatiu i d'educació ambiental que permet descobrir l'Arborètum i el torrent de Tarrés a partir d'un ampli ventall d'entrades específiques sobre les espècies d’arbres que s’hi poden trobar, la fauna de la zona i d’altres curiositats sobre l’aigua i el riu Ter. Els continguts de l'aplicació han estat desenvolupats per l'alumnat de l'Institut del Ter a través d'un projecte d'aprenentatge i servei (APS).  A partir del proper curs les escoles ho podran utilitzar com a recurs i serà també una nova proposta turística local. El proper 13 de juny es farà una matinal per donar a conèixer el  recorregut virtual a la ciutadania i del 14 al 17 de juny s’han ofert visites guiades per alumnes de 3r ESO de l’Institut del Ter a les escoles de Manlleu.

La regidora comenta també que s’han presentat al·legacions a l’ajuda denegada per la implantació del porta a porta.  

Esports - Aleix Estrada

El regidor comenta que la 5ª edició del The CUP, torneig de futbol Juvenil Nacional de pretemporada, es disputarà a Manlleu el proper mes d’agost.

El regidor destaca també l’ascens de l’equip masculí del Club Patí Manlleu a l’OK Lliga i felicita al Club per la bona feina feta.

211231 imatge_plens.jpg

Imatges relacionades

  • imatge_1_despesa_neteja.png
  • imatge_2_modificació_punt_7.png
  • imatge_3_modificació_punt_8.png

Comparteix