Lloc: per mitjans electrònics, ex art. 46.3 LRBRL
Data: 25 de març de 2021
Hora: 19.00 h

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/28/2021

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Modificació del Reglament orgànic municipal - Funcionament del Ple (ROM). ASG/41/2021

3. Aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Manlleu. PES/2/2021

4. Aprovació del Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Ajuntament de Roda de Ter i l'Ajuntament de Manlleu per a l'execució d'actuacions en el marc del programa "TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA" de la Diputació de Barcelona. ASP/52/2021

5. Modificació Ordenança Fiscal núm. 17 taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i la utilització de les instal·lacions esportives. ASE/53/2021

6. Aprovació massa salarial personal laboral sector públic per l'exercici 2021 PRE/19/2021

7. Liquidació del Pressupost 2020. INT/10/2020

8. Resolucions adoptades pel president contràries a les objeccions efectuades, de les principals anomalies en matèria d'ingressos exercici 2020. INT/1/2021

9. Pla anual de Control Financer 2020. INT/7/2019

10. Fiscalització assignacions econòmiques als grups polítics municipals. INT/9/2020

11. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp 07/2021. PRE/13/2021

12. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris exp 014/2021 (consignació extrajudicials II i OPAS. PRE/27/2021

13. Factures 2020. OPAS romanent (general sense projecte). PRE/21/2021

14. Extrajudicial de crèdit II, factures anys anteriors. Ple. PRE/26/2021

15. Delegacions gestió i recaptació tributs ORGT. TRE/14/2021

16. Aprovació provisional de la modificació puntual número 33 del PGOU per delimitar un àmbit de sistema general d'infraestructures (planta de tractament de residus) al paratge Pla d'Espadamala. AST/306/2020

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:

17. Adhesió al Manifest institucional en motiu del 8 de març de 2021 Dia internacional de les dones. IGT/6/2020

 

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

18. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm.211 al núm. 449 pel període comprès entre els dies 11 de febrer al 14 de març de 2021. ASG/46/2021

19. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:

- 05 del 09 de febrer de 2021. ASG/20/2021

- 06 del 16 de febrer de 2021. ASG/25/2021

- 07 del 23 de febrer de 2021. ASG/26/2021

- 08 del 02 de març de 2021. ASG/33/2021

20. Informació de les regidories

21. Precs i preguntes

Imatges relacionades

  • 211231 imatge_plens.jpg

Comparteix