Lloc: per mitjans electrònics, ex art. 46.3 LRBRL
Data: 22 de desembre de 2020
Hora: 19.00 h

ORDRE DEL DIA:
A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/171/2020
B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Pla Anual de Control Financer 2021. INT/11/2020
3. Encàrrec de gestió per portar projectes de desenvolupament econòmic i social del territori 2020. ASP/699/2020
4. Modificació plantilla 5/2020. ORG/14/2020
5. Modificació RLT 4/2020. ORG/15/2020
6. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Parcial el Verdaguer i Cal Xic per possibilitar l'ampliació de la deixalleria municipal. AST/264/2020
7. Suspensió de llicències i tramitacions en relació amb la implantació d'instal·lacions de captació d'energia solar fotovoltaica de més de 100 kW, en sòl no urbanitzable (SNU) i sòl urbanitzable no delimitat (SUND). AST/460/2020
8. Verificació del text refós del Pla Parcial Urbanístic la Coromina Nord. AST/15/2019
9. Aprovar el protocol municipal per a l'abordatge de les violències masclistes en espais d'oci. IGT/2/2020
C) PROPOSTES I MOCIONS:
10. Moció per a l'impuls urgent de polítiques i actuacions a nivell local en matèria d'habitatge basades en la garantia de drets amb la finalitat de fer front a l'emergència en l'habitatge. ASG/163/2020
D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
11. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm.1741 al núm. 1946 pel període comprès entre els dies 12 de novembre al 09 de desembre de 2020. ASG/169/2020
12. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 37 10 de novembre de 2020 ASG/159/2020
- 38 17 de novembre de 2020 ASG/164/2020
- 39 24 de novembre de 2020 ASG/170/2020
- 40 01 de desembre de 2020 ASG/190/2020
13. Informació de les regidories
14. Precs i preguntes

Ajuntament

Imatges relacionades

  • Ajuntament

Comparteix