Lloc: per mitjans electrònics, ex art. 46.3 LRBRL
Data: 24 de novembre de 2020
Hora: 19.00 h

ORDRE DEL DIA:
A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/146/2020

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements 52 /2020.PRE/122/2020
3. Aprovació del pressupost de l'exercici 2021. PRE/97/2020
4. Aprovació de les dues festes locals laborals a Manlleu per a l'any 2021. Calendari oficial de festes locals laborals a Catalunya. ASP/468/2020
5. Aprovar el protocol municipal per a l'abordatge de les violències masclistes en espais d'oci. IGT/2/2020
6. Informes trimestrals llei morositat i PMP 2020. TRE/30/2020
7. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2020. PRE/46/2020

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:
8. Moció per a l'impuls urgent de polítiques i actuacions a nivell local en matèria d'habitatge basades en la garantia de drets amb la finalitat de fer front a l'emergència en l'habitatge. ASG/163/2020
9. Moció per al desdoblament i millora de la línia R3
10. Adhesió al manifest institucional en motiu del 25 de novembre de 2020 Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. IGT/6/2020

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
11. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm.1605 al núm. 1740, pel període comprès entre els dies 16 d'octubre al 11 de novembre de 2020. ASG/161/2020
12. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 33 13 d'octubre de 2020 ASG/140/2020
- 34 20 d'octubre de 2020 ASG/143/2020
- 35 27 d'octubre de 2020 ASG/147/2020
- 36 03 de novembre de 2020 ASG/152/2020
13. Informació de les regidories
14. Precs i preguntes

Ajuntament

Imatges relacionades

  • Ajuntament

Comparteix