INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: per mitjans electrònics, ex art. 46.3 LRBRL
Data: 27 d'octubre de 2020
Hora: 19.00 h

ORDRE DEL DIA:

 

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/135/2020

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Modificació del pressupost. crèdits extraordinaris 48 /2020. pre/112/2020
3. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2021 - Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. ASE/157/2020
4. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2021 - OF NÚM. 1 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. ASE/157/2020
5. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2021 - OF NÚM. 3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA. ASE/157/2020
6. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2021 - OF NÚM.4 IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS DE NATURALESA URBANA. ASE/157/2020
7. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2021- OF NÚM. 5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. ASE/157/2020
8. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2021 - OF NÚM. 11 TAXA PRESTACIO DE SERVEIS GENERALS I REALITZACIO D'ACTIVITATS ADMINISTRATIVES. ASE/157/2020
9. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2021 - OF NÚM. 12 TAXA UTILITZACIO PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PUBLIC. ASE/157/2020
10. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2021 - OF NÚM. 18 TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES TRACCIO MECANICA VIES PUBLIQUES MUNICIPALS. ASE/157/2020
11. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2021- OF NÚM. 21 TAXA SERVEIS INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS. ASE/157/2020
12. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2021- OF NÚM. 25 PREU/TARIFA SERVEI ESCOLA BRESSOL. ASE/157/2020
13. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2021 - OF NÚM. 27 TAXA RECOLLIDA, TRASLLAT I MANTENIMENT DE GOSSOS ABANDONATS TERME MUNICIPAL. ASE/157/2020
14. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2021 - OF NÚM. 28 TAXA PRESTACIO SERVEIS MUSEU DEL TER. ASE/157/2020
15. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2021- OF NÚM. 29 TAXA PRESTACIO SERVEI GESTIO RESIDUS MUNICIPALS. ASE/157/2020
16. Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'energia fotovoltaica al municipi de Manlleu. ast/348/2020
17. Registre municipal d'immobles desocupats amb caràcter permanent. HAB/4/2020
18. Modificació de la forma de gestió del servei de recollida de residus i neteja viària. ASG/68/2020

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:
19. Adhesió al Manifest de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. PES/8/2020


PER URGÈNCIA
20. Modificació dels Estatuts de CREACCIÓ, AGÈNCIA D'EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL. ASG/132/2020
21. Proposta adquisició participacions de CREACCIO. ASE/160/2020


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
22. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm.1425 al núm. 1604, pel període comprès entre els dies 17 de setembre al 14 d'octubre de 2020. ASG/144/2020
23. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 29 15 de setembre de 2020 ASG/129/2020
- 30 22 de setembre de 2020 ASG/133/2020
- 31 29 de setembre de 2020 ASG/136/2020
- 32 06 d' octubre de 2020 ASG/139/2020
24. Informació de les regidories
25. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Imatges relacionades

  • logoc-aj-manlleu-bn.jpg

Comparteix