INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: per mitjans electrònics, ex art. 46.3 LRBRL
Data: 29 de setembre de 2020
Hora: 19 h

La sessió es durà a terme de manera telemàtica ex art. 46.3 LRBRL i es podrà seguir en directe  a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Manlleu

 

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors:
- Ordinària del 21 de juliol de 2020 Exp. ASG/119/2020
- Extraordinària - urgent del 28 de juliol de 2020 Exp. ASG/123/2020


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Aprovació inicial de la modificació puntual número 33 del PGOU per delimitar al paratge d'Espadamala un àmbit destinat a sistema general d'infraestructures (planta de tractament de residus). AST/306/2020
3. Aprovació de la incoació de l'expedient de determinació de la nova modalitat de gestió del servei de residus. ASG/68/2020
4. Modificació del contracte del servei de neteja de les dependències municipals per incloure la neteja del Banc d'Aliments (El Sarró). CTR/21/2020
5. Modificació plantilla 4/2020. ORG/10/2020
6. Modificació RLT 3/2020
7. Règim de fiscalització limitada prèvia. ASE/40/2018
8. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements 41 /2020. PRE/96/2020
9. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2020. PRE/46/2020
10. Informes trimestrals llei morositat i PMP 2020. TRE/30/2020


C) PROPOSTES I MOCIONS:
11. Moció sobre el model de recollida de residus a Manlleu. ASG/137/2020


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
12. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm. 1041 al núm. 1424, pel període comprès entre els dies 9 de juliol al 16 de setembre de 2020. ASG/107/2020
13. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 24, de data 07 de juliol. Exp. ASG/110/2020
- 25, de data 14 de juliol. Exp. ASG/115/2020
- 26, de data 21 de juliol. Exp. ASG/118/2020
- 27, de data 28 de juliol. Exp. ASG/122/2020
- 28, de data 10 de setembre. Exp. ASG/128/2020
14. Informació de les regidories
15. Precs i preguntes

Comparteix