La Diputació de Barcelona està realitzant obres de millora a la carretera BV-5224 al terme de Manlleu i Torelló. El projecte preveu mesures enfocades a millorar la seguretat viària en àmbits urbans (passeig de Sant Joan) i interurbans (carretera de Torelló).

El projecte vol millorar la seguretat viària de la BV-5224, especialment als trams de concentració d’accidents. El passeig Sant Joan té un traçat recte i carrils de circulació molt amples, fet que convida a córrer, i en els darrers anys s’han produït 47 accidents amb víctimes, dels quals 13 son atropellaments.

Les principals actuacions que s’hi estan realitzant son:

  • Millores puntuals als trams urbans: mitjana zebrada, refugis pavimentats als passos de vianants, nous guals de vianants, elements reductors de velocitat i reordenació de l’entorn de la benzinera de Esclat Oil.
  • Ferms: renovació general de la capa de trànsit i les marques viàries, excepte en trams de recent pavimentació o amb previsió d’obres futures.
  • Contencions: millores en els elements existents (nous captafars)
  • Reglamentació viària: revisió de les limitacions de velocitat, supressió de trams d’avançament sense condicions adequades a la seguretat i mitjana amb doble línia contínua als trams interurbans.

L’estretament dels carrils que es farà en el tram del passeig de Sant Joan on s’actua té un efecte directe en la reducció de la velocitat del vehicles. Es produeix una percepció d’efecte “embús” o confinament que fa que el conductor modifiqui la seva conducció, augmentant l’atenció i disminuint la velocitat. S’ha fet també la comprovació in-situ que amb la nova proposta els vehicles pesant hi passin correctament.

El volum de vehicles que passen cada dia per aquesta carretera (passeig de Sant Joan en tram urbà) fa necessari plantejar passos de vianants amb refugis per poder creuar en dos temps i protegits, a banda i banda, per illots físics. A més d’aquest estretament i dels refugis per a vianants, destacar el nou pas de vianants a l’altura de la benzinera, que formarà part de l’itinerari escolar i que suposarà un pas molt més segur que l’actual.

Comparteix